Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
LI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-02-20

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 19.12.2005 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 14/06 – zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2005;
  - 15/06 – zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2006 oraz zmiany uchwały Nr XLVIII/917/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 r.;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 16/06 – ustalenia wysokości stawki dotacji dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 10/06 – zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi;
wycofana z porządku obrad przez wnioskodawcę
  - 17/06 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie oraz uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza i uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Kazimierza 24;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 18/06 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 26
  - 19/06 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 marca 2006 r. do dnia 28 lutego 2007 r.;
++Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 20/06 – przyjęcia sprawozdania z działania Zespołu ds. Rewitalizacji w 2005 roku oraz planu działania na 2006 rok;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 21/06 – wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic: Sczanieckiej – 1 Maja – Bożeny;
odesłany do projektodawcy
  - 23/06 – odmowy uwzględnienia wniosku adwokata Klaudii Podzielny o uchylenie uchwały;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 28
  - 25/06 – szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin dla zawodników członków kadry narodowej, objętych przygotowaniami olimpijskimi albo paraolimpijskimi do igrzysk olimpijskich Pekin 2008;
++Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 29/06 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 26
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.