Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
L zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2006-02-06

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLVII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 12 i 13.12.2005 r.
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 25/06 - pomocy finansowej dla ofiar katastrofy Miasta Chorzowa;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie remontu Dworca Głównego w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie poparcia lokalizacji Gazoportu w Świnoujściu.
++Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 346/05 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Park Leśny” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 348/05 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Górna” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 21
  - 5/06 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 6/06 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Czesława 7” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 21
  - 7/06 – przystąpienia do sporządzenia zmiany II edycji zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina, na obszarze dzielnicy Śródmieście dla terenu „Drzetowo – Jana Chryzostoma Paska 34” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 20
  - 330/05 – zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;
++Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 18
  - 352/05 – zmiany uchwały w sprawie założenia szkoły ponadgimnazjalnej, przekształcenia szkoły ponadpodstawowej oraz zmiany organizacji Zespołu Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 2/06 – zmiany Uchwały Nr V/90/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 46 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14 oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Szczecinie przy ul. Ofiar Oświęcimia 14;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 3/06 – założenia Gimnazjum Nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Szczecinie przy ul. Kopernika 16 oraz założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Szczecinie przy ul. Kopernika 16;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 4/06 – zmiany Uchwały Nr XXV/668/2000 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 42 w Szczecinie i zmiany organizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 13/06 - zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Elektrycznego oraz Technikum Elektronicznego w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. Prof. M.T. Hubera w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 343/05 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 345/05 – zmiany uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz „Żłobkach Miejskich” w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 344/05 – oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych;
wycofany
  - 351/05 – sprzedaży dotychczasowym najemcom lokali przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia;
++Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 350/05 – odmowy uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków;
++Głosujących ZA: 10 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 13
  - 325/05 – zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 1/06 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 9/06 – nadania oraz zmiany nazw urzędowych ulic w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 11/06 - zmiany uchwały dotyczącej powołania Rady Społecznej w Szpitalu Miejskim im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie s.p.z.o.z.;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 12/06 - zamiaru likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 2 ul. Waryńskiego 6;
++Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 22/06 - przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami zamieszkałymi na terenie Osiedla Skolwin w Szczecinie, w przedmiocie zmiany granic miasta;
++Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
  - 24/06 - wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 26/06 - przystąpienia do projektu pn. „Środowiskowa sieć wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie” w ramach programu „Daphne II” oraz zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu.
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.