Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-12-12

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 21.11.2005 r.
3. Wręczenie dyplomów i legitymacji Pionierom Miasta Szczecin, którym tytuł Pioniera nadano Uchwałą Nr XLVI/881/05 z dnia 21 listopada 2005 r.
4. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowego radnego:
  - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin (projekt 296/05);
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - złożenie ślubowania przez nowego radnego.
5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 -327/05 - zmiany uchwaly w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 -328/05 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 302/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Harnasiów” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 303/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Odolany” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 277/05 – ustanowienia użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 28
  - 288/05 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin ( wariant II – Prezydenta Miasta);
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 14 Obecnych : 27
  - 298/05 – zmiany uchwały w sprawie polityki Miasta Szczecin wobec organizacji pozarządowych;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 299/05 – utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej p.n. „Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 19/4”;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 318/05 – wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu gmin i powiatów województwa Zachodniopomorskiego oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 301/05 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie;
++Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 300/05 – zmiany uchwały w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego;
++Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 304/05 – odmowy uwzględnienia wniosku pana Henryka Klimko o podjęcie uchwały;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 305/05 – odmowy uwzględnienia wniosku pana Henryka Klimko o uchylenie uchwały;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 -340/05 - ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 319/05 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta w Szczecinie jednostce organizacyjnej nie podlegającej Gminie Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 320/05 – zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” i przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przekazania jachtu „Dar Szczecina” na rzecz Pałacu Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 321/05 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecina;
nie została podjęta
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 14 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 27
  - 259/05 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Gminę Miasto Szczecin dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu „Mecenasa Sportu” ( wariant II – Prezydenta Miasta);
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 322/05 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie polityki mieszkaniowej Miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina i uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budżetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budżetowych pod nazwą Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych;
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 10 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 323/05 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 324/05 – w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin;
 -326/05 - ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006r.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 24
 -329/05 - zmiany uchwały w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005"
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
 - 330/05 -zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
odesłany do projektodawcy
 -338/05 - zmieniającego uchwałę Rady Miasta Szczecina w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn" Szczecin bez azbestu" oraz zmiany uchwały w sprawie "Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina"
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 -331/05 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2005 rok
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 17
 - 339/05 zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.