Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-11-21

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 07.11.2005 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 279/05 – wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 280/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewko” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 287/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko-Rynkowa” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 278/05 – zmiany uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego oraz wprowadzenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami lokalnego transportu zbiorowego;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 281/05 – zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 282/05 – wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 283/05 – podatku od posiadania psów;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 284/05 – podatku od nieruchomości;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 24
  - 285/05 – podatku od środków transportowych;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 286/05 – nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecin;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 289/05 - bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych na terenie osiedla Zawadzkiego Klonowica;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 290/05 - sprzedaży nieruchomości gminnej położonej w Szczecinie przy ul. Klemensa Janickiego nr 30 oraz kupna nieruchomości Skarbu Państwa położonych przy ul. Miodowej, ul. Wapiennej i ul. Sierakowskiej;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 292/05 - zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o tytule „Szczecińskie Nabrzeża – Dziedzictwo Kulturowe i Turystyka – Etap I”;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 293/05 - zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektów finansowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) o tytułach: 1. „Wdrożenie programu gospodarki odpadami na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie” 2. „Muzeum Techniki i Komunikacji” – „Zajezdnia Sztuki” w Szczecinie 3. „Po pierwsze kompetencje” – szkolenia i kursy dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin” 4. „Program termomodernizacji obiektów oświatowych w Szczecinie” 5. „Program profilaktyki diabetologiczno-kardiologicznej w Szczecinie wraz z zakupem sprzętu”;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 294/05 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 295/05 - stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 297/05 - zatwierdzenia środków na pokrycie wkładu własnego projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pt. „Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego” w części dotyczącej remontu Bazyliki Katedralnej w Szczecinie.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.