Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-11-07

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XIII wyjątkowej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 7.10.2005 r.;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 17.10.2005 r.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 224/05 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 9 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 28
  - 236/05 – polityki edukacyjnej miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 270/05 – zmiany uchwały Nr XXXVI/684/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ostrawickiej nr 18;
+Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 271/05 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
  - 272/05 – wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Szczecin zadania w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz realizacji zadania publicznego, polegającego na objęciu działaniami profilaktycznymi osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 273/05 – zmiany uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 274/05 – programu współpracy na 2006 rok Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 276/05 – utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.