Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-10-17

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27.09.2005 r.;
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowych radnych:
  - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin (projekt nr 268/05);
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - złożenie ślubowania przez nowych radnych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 230/05 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Ofiar Stutthofu nr 94;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 265/05 – oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy Al. Wojska Polskiego 97 w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 151/05 – polityki zdrowotnej Miasta Szczecina oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 256/05 – zmiany uchwały Rady Miasta Szczecina nr XXIV/482/04 z dnia 26.07.2004 r. w sprawie uchwalenia programu dla Miasta Szczecina pn. „Szczecin bez azbestu” oraz zmiany uchwały w sprawie „Ramowego programu likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina”;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 257/05 – ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Straży Miejskiej Szczecina;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 253/05 – uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Kościelna” w Szczecinie;
projekt wycofany z porządku obrad
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 11 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 248/05 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2005 rok;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 25
  - 258/05 – opłaty targowej;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 16
  - 254/05 – nieodpłatnego przekazania samochodu marki VOLKSWAGEN Transporter o nr rej. ZS 18001 na rzecz Stowarzyszenia „Feniks” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 225/05 – zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie – s.p.z.o.z.;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 263/05 – nadania imienia Zespołowi Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Szczecinie, ul. Budziszyńska 2;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 264/05 – zmiany uchwały Nr XXVII/554/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października w sprawie przystąpienia jako członek założyciel przez Gminę Miasto Szczecin do stowarzyszenia pn. „Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej”;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 267/05 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania.
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 269/05 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 18
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Informacja o oświadczeniach majątkowych za rok 2004 radnych Rady Miasta Szczecin, Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, osób zarządzających i członków organu zarządzającego osobami prawnymi Miasta oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.