Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-09-27

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniach 18 i 21.07.2005 r.;
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 262/05 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 215/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina „Gumieńce – cmentarz – Bronowicka” na obszarze dzielnicy Zachód;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 196/05 – (wersja 2) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 186/05 – (wersja 2) oddania w użytkowanie nieruchomości położonej w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 2;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 187/05 – (wersja 2) wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w nieruchomość położoną przy ul. J. Hoene – Wrońskiego 1 w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 211/05 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej u zbiegu ulic Okulickiego i Kwiatowej;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 216/05 – wydzierżawienia w drodze przetargu na okres wieloletni części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej część działki nr 34/47 z obrębu 3083, położonej przy ulicy Rostockiej 15 z przeznaczeniem na lokalizację tymczasowego centrum handlowego o charakterze ogrodniczym;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 220/05 – zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 234/05 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 221/05 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarach miejskich, poprzemysłowych i powojskowych miasta Szczecina nr XXXI/617/05 z dnia 10.01.2005 r.;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 213/05 – zmiany Uchwały Nr XVIII/573/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej i Uchwałę Nr XVIII/575/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu Budżetowego pod nazwą „Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 2” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 219/05 – zmiany Uchwały Nr XVIII/574/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą „Ośrodek Opiekuńczy dla Dzieci i Młodzieży” oraz utworzenia w jego miejsce jednostki budżetowej, a także nazwy jednostki budżetowej i zmiany statutu;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 223/05 – zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”;
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 226/05 – wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 217/05 – wyrażenia zgody na objęcie przez Miasto Szczecin udziałów w Spółce „Szczeciński Fundusz Pożyczkowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 218/05 – ustalenia stawek jednostkowych dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Szczecinie na remonty torowisk;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 239/05 – pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy ks. Bogusława X w Szczecinie na odcinku od pl. Zamenhofa do pl. Zgody;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 240/05 – zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 185/05 – zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Police;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 222/05 – zaproszenia do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 153/05 – wystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin z Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast i Portów (IACP);
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 212/05 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Zawadzkiego Klonowica;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 241/05 – przekazania zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Ku Słońcu, Kasprzaka, Mikołajczyka, Litwinowicza w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 238/05 – nadania nazwy urzędowej ulicom w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 231/05 – zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 237/05 – zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych Rady Miasta Szczecina i określenia zakresu ich działania;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 26
  - 242/05 – ustalenia składu osobowego Komisji ds. Sportu Rady Miasta Szczecin;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 243/05 – zmiany kategorii dróg w mieście Szczecinie;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 244/05 – zmiany kategorii dróg w mieście Szczecinie;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 245/05 – zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych w mieście Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 246/05 – zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Szczecinie;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 247/05 – zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli prawidłowości gospodarowania nieruchomościami przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 233/05 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2005;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 227/05 - zasad gospodarowania mieniem Gminy Misto Szczecin w celu wykonywania zadań z zakresu ochrony zdrowia;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 249/05 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006;
+Głosujących ZA: `23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 250/05 - zmiany uchwały w sprawie programu stypendialnego dla uczniów i studentów finasnowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 251/05 - ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt ich właścicieli;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 260/05 - przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Miasta Szczecin w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółce Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 261/05 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie;
odesłany do projektodawcy
  - 252/05 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo" w Szczecinie.
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z udzielonych ulg i umorzeń.
8. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin;
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
9. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
10. Zamknięcie obrad.