Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin - II posiedzenie
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-07-21

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20.06.2005 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 201/05 – utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz areszcie śledczym;
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - 202/05 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta-gminy Szczecin stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
  - 181/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 196/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gontynka” w Szczecinie;
projekt odesłany do wnioskodawcy
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 171/05 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic Emilii Sczanieckiej i ul. 1 Maja oraz wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja i ul. Bożeny;
projekt odesłany do wnioskodawcy
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 180/05 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 177/05 – zmiany Uchwały Nr XXXVI/688/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz „Żłobkach Miejskich” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 163/05 – zmiany uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 179/05 – zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji lub tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 154/05 – zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 6 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 178/05 – oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Dębogórskiej 31, 32, 33 w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 183/05 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy: ul. Lubawskiej 1, 1 a, 3, 3a, 5, 5a, Miodowej, Ogrodniczej 86, 88 na drogi wewnętrzne na Podzamczu;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 187/05 – wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w nieruchomość położoną przy ul. J. Hoene – Wrońskiego 1 w Szczecinie;
projekt odesłany do wnioskodawcy
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 188/05 – oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. I. Łukasiewicza 8 w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
  - 192/05 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 182/05 – zaopiniowania inwestycji infrastrukturalnych „Budowa infrastruktury portowej na Ostrowie Grabowskim” oraz „Budowa infrastruktury dla Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego”;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 191/05 – zaopiniowania inwestycji polegającej na przebudowie drogi A-6 na odcinku Klucz – Kijewo (od km 13+937,50 do km 21+671,50)wraz z mostem M – 14, z\ estakadą E – 24 i wiaduktami WD – 15 – WD – 27;
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
  - 204/05 – zaopiniowania inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S-3 na odcinku Klucz – granica województwa Zachodniopomorskiego;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 198/05 – zaopiniowania projektu planu ochrony Szczecińskiego Parku Krajobrazowego;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 184/05 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 200/05 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Krzekowo – Bezrzecze;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 190/05 – zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 193/05 – nadania nazwy urzędowej ulicom w Szczecinie oraz ustalenia nowego przebiegu ulicy;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 19
  - 197/05 – oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 195/05 – skargi Pana Henryka Klimko;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 206/05 - nadania sztandaru Straży Miejskiej;
+Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 28
  - 205/05 - zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Straży Miejskiej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 210/05 w sprawie przyjęcia regulaminów udzielania stypendiów dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz za środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2005/2006;
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 199/05 – odwołania Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Szczecin;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 13 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 194/05 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2005 rok;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 207/05 - opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego Szpitala Miejskiego im. św. Karola Boromeusza w Szczecinie - S.P.Z.O.Z.;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 4 Obecnych : 23
  - 208/05 - wskazówek do konstruowania budżetu Miasta Szczecin na 2006 rok;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 209/05 - wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 203/05 – wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad.