Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XLI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-06-20

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołu z XL zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 06.06.2005 r.;
3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 170/05 w sprawie nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina.
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - uroczyste wręczenie dyplomów i legitymacji Pionierom Miasta Szczecina.
4. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie wsparcia działań Politechniki Szczecińskiej w zakresie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 20/21 w Szczecinie obręb Śródmieście.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 148/05 – (wersja 2) przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Żywieckiej i Makowskiej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 149/05 – (wersja 2) przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Dąbrowskiej i Botanicznej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
  - 164/05 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina terenu „Stołczyn-Policka”;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 150/05 – zmiany uchwały w sprawie programu stypendialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickim 2004/2005;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 27
  - 152/05 – uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok”;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
  - 156/05 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 159/05 – nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Stare Miasto w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 160/05 – opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 161/05 – ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 162/05 – nadania statutu Środowiskowej Placówce Edukacyjno – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13 oraz zmiany uchwały w sprawie Środowiskowej Placówki Oświatowo – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13;
odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 340/04 – ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej;
odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
  - 138/05 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 9 Obecnych : 21
  - 139/05 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Dubois nr 6;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 157/05 – przystąpienia do projektu pn. „Wsparcie rozwoju lokalnej współpracy w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego”;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
  - 85/05 – (wersja 2) dodatkowych oznakowań taksówek;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 158/05 – ustanowienia pomników przyrody;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 172/05 - bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
  - 173/05 - przystąpienia do programu stypedialnego dla uczniów i studentów finansowanego ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w roku szkolnym i akademickiem 2005/2006;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 174/05 - przystąpienia do projektu pn. "Telepraca szansą zwlaczania nierównosci i dyskryminacji na rynku pracy";
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 175/05 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 176/05 - wystąpienia do Prezydenta Miasta o rozważenie możliwości umorzenia wierzytelności.
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Sprawozdanie z działalności:
  - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta Szczecin;
  - Prezydenta Miasta Szczecin.
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
11. Zamknięcie obrad.