Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XL zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-06-06

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25.04.2005 r.;
  - XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 16.05.2005 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Analiza funkcjonowania komunikacji miejskiej – stan aktualny i perspektywy rozwoju:
  a) wystąpienia zaproszonych gości;
  b) dyskusja;
  c) Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie sytuacji w transporcie zbiorowym.
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 131/05 - uchylenia uchwały Nr XXII/426/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 21.06.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie Alei Wojska Polskiego i ul. Monte Cassino i przy ul. Pawła Jasienicy 8 oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 1, 2;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 10 Obecnych : 27
  - 125/05 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 8 WSTRZYMAŁO SIĘ: 8 Obecnych : 28
  - 135/05 – nadania nazwy urzędowej ulicom w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 4 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
  - 136/05 – przekazania zadania utrzymania zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Ogrodniczej i Kłuszyńskiej w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 137/05 – zmiany uchwały o utworzeniu w Mieście Szczecin dzielnic i osiedli;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 24
  - 141/05 – przyznania dodatku specjalnego Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 130/05 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic Emilii Sczanieckiej i ul. 1 Maja oraz wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja i ul. Bożeny;
wycofany przez projektodawcę
  - 128/05 – przedłużenia trwania prawa użytkowania nieruchomości położonej przy Al. Wojska Polskiego 69 w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 26
  - 169/05 - oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. S. Klonowica 3 w Szczecinie.
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 25
  - 142/05 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dobrowolnych odejść na wcześniejszą emeryturę nauczycieli” w ramach „Programu Restrukturyzacji Oświaty”;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 166/05 - wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego;
+Głosujących ZA: 13 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 5 Obecnych : 21
  - 143/05 – szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 144/05 – zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których Miasto Szczecin jest organem prowadzącym;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 145/05 – tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopegdów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
  - 165/05 - skargi Pana Henryka Klimko;
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
  - 167/05 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 168/05 - nadawania tytułu Pioniera Miasta Szczecin;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.