Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-04-25

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie protokołów z:
  - XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24.02.2005 r. ;
  - XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 17 i 23.03.2005 r.
3. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin.
5.1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.
5.2. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu miasta Szczecin za 2004 rok.
5.3. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin.
5.4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5.5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2004 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 45/05 – zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej;
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 91/05 – polityki Zarządzania Strukturami Samorządowymi oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 99/05 – sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Koszarowej-Weteranów;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 101/05 – zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na szkolenia;
+Głosujących ZA: 28 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
  - 102/05 – zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na zatrudnienie;
+Głosujących ZA: 31 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 31
  - 103/05 – zwolnienia w ramach zasady de minimis z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Miasta Szczecina;
+Głosujących ZA: 30 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 30
  - 61/05 – szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina.
projekt odesłany do projektodawcy
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 31
 - 126/05 zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla Gminy Police i Gminy Szczecin
+Głosujących ZA: 27 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 29
 - 132/05 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 25 w Szczecinie
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 26
 - 133/05 zmiany uchwały Nr XI/W/611/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 10 stycznia 2005 r.
+Głosujących ZA: 15 Głosujących PRZECIW: 3 WSTRZYMAŁO SIĘ: 7 Obecnych : 25
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad.