Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-04-18

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  - 71/05 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Arkońskie – Niemierzyn” w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 70/05 - zmiany uchwały w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata;
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 6 Obecnych : 25
  - 75/05 - zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2004;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 76/05 - zatwierdzenia projektu planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
  - 78/05 - (wersja 2) procedury nadawania i zmian nazw ulic i placów publicznych w Szczecinie;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 80/05 - skargi Pana Henryka Klimko;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 24
  - 90/05 - nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie jednostkom organizacyjnym nie podlegającym Gminie Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
  - 31/05 – zmiany uchwały w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin;
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
  - 95/05 – założenia Środowiskowej Placówki Oświatowo – Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13;
+Głosujących ZA: 25 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 25
  - 96/05 – przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami” – obszaru C w ramach pomocy regionalnej udzielonej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z chronionego i otwartego rynku pracy na wyposażenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości;
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 22
  - 97/05 – przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na lata 2004 – 2006 współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego;
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 20
  - 106/05 - zobowiązania Prezydenta Miasta do zapewnienia budowy stacji przeładunku i sortowni odpadów;
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 100/05 - zmiany Uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.;
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
  - 74/05 - objęcia przez Gminę Miasto Szczecin udziałów w spółce „Międzynarodowe Targi Szczecińskie” Sp. z o.o. w zamian za zaległości Spółki z tytułu podatku od nieruchomości za 2002, 2003 i 2004 rok oraz z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie za 2003 i 2004 rok.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 24
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad.