Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Sesje Rady Miasta

Porządek obrad sesji

Sesja:
XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta
Numer kadencji:
IV
Data sesji:
2005-03-30

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Zatwierdzenie protokołów z: - XXXIII zwyczajnej sesji RM odbytej w dniu 07.02.2005 - XII wyjątkowej sesji RM odbytej w dniu 24.02.2005
3. Rozpatrznie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie w skład Rady Miasta Szczecin nowej radnej:
 - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin (projekt uchwały nr 81/05)
+Głosujących ZA: 26 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 26
 - złożenie ślubowania przez radną Alinę Teresę Sukiennicką
5. Informacja o stanie bezrobocia w mieście Szczecinie w roku 2004
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 - 285/04 - zmiany Uchwały Nr I/N/1155/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 6 maja 2002 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Szczecina
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 15/05 - zmiany Uchwały w sprawie polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 69/05 - programu współpracy na 2005 rok Gmina Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 339/04 - polityki poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Szczecinie oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 23
 - 68/05 - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika konsumentów w roku 2004
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 -23/05 - określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 32/05 wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z o.o. z siedzibą w Szczecine
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 26
 - 33/05 wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" spółki z o.o z siedzibą w Szczecine
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 5 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 25
 - 35/05 - oświadczenia o realizacji zobowiązań płacowych
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 19
 - 41/05 - nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Nowe Miasto w Szczecine
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 21
 - 42/05 - nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Rady Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka w Szczecine
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 - 45/05 - zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej
odesłano do wnioskodawcy
 - 39/05 odpłatności za nabycie prawa własności nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu nabycia prawa własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, zabudowanych na cele mieszkaniowe
+Głosujących ZA: 21 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 22
 - 38/05 - wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Szczecine: przy ul. Lubawskiej 1, 1a,3, 3a, 5, 5a,Miodowej, Ogrodniczej 86,88 na drogi wewnętrzne na Podzamczu
+Głosujących ZA: 11 Głosujących PRZECIW: 7 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
 - 43/05 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecine przy ul. Hangarowej 11
uchwala nie została podjeta
+Głosujących ZA: 12 Głosujących PRZECIW: 12 WSTRZYMAŁO SIĘ: 3 Obecnych : 27
 - 46/05 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecine przy ul. Ostrawickiej nr 18
+Głosujących ZA: 24 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 24
 - 82/05 zmiany uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
odesłany do projektodawcy
 - 83/05 w sprawie zasad i trybu ustanawiania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników, trenerów i działaczy oraz nadawania tytułu " Mecenasa Sportu"
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 21
 - 84/05 w sprawie ustalania Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin
+Głosujących ZA: 16 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 16
  - STANOWISKO Rady Miasta w sprawie trybu wprowadzenia nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej pomocy materialnej dla uczniów.
+Głosujących ZA: 14 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 15
 - 86/05 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2005.
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 18
 - 73/05 - utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz "Żłobkach Miejskich" w Szczecinie
+Głosujących ZA: 17 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 17
 - 87/05 - likwidacji Filii Przedszkola Publicznego Nr 47 w Szczecinie ul. Koszalińska 13.
+Głosujących ZA: 18 Głosujących PRZECIW: 2 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 22
 - 88/05 - likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 25 w Szczecinie, ul. Niemcewicza 40.
+Głosujących ZA: 20 Głosujących PRZECIW: 1 WSTRZYMAŁO SIĘ: 2 Obecnych : 23
 - 89/05 - likwidacji Przedszkola Publicznego nr 28 w Szczecinie, Al. Piastów 18.
 - 92/05 - zmian budżetu Miasta Szczecina na rok 2005
+Głosujących ZA: 23 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 0 Obecnych : 23
 - 93/05 - zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie projektu "Przebudowa ulicy Autostrada Poznańska, Etap I i II- budowa nowych mostów przez rzekę Odrę i Regalicę" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport,
+Głosujących ZA: 19 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 20
 - Prezydenta Miasta Szczecina
 - 94/05 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
+Głosujących ZA: 22 Głosujących PRZECIW: 0 WSTRZYMAŁO SIĘ: 1 Obecnych : 23
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
9. Sprawozdanie z działalności:
 - Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Szczecina
10. Wolne wnioski i sprawy wniesione
11. Zamknięcie obrad