Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2005 r.

Zarządzenie nr 494/05 w sprawie trybu postępowania w sprawach związanych z realizacją kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Szczecin

Data podpisania: 2005/09/09

Data wejścia w życie: 2005/09/09


 

ZARZĄDZENIE NR 494/05
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 września 2005 r.

w sprawie trybu postępowania w sprawach związanych z realizacją kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Szczecin.

        Na podstawie § 7 ust. 3 Załącznika do Zarządzenia Nr 438/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadza się instrukcję postępowania w sprawach związanych z realizacją kompleksowego ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Szczecin, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wzory druków zgłoszenia szkód zawierają załączniki nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. W celu optymalizacji ochrony ubezpieczeniowej zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów, Kierowników Biur Urzędu Miasta Szczecin do współpracy z Biurem Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Szczecin.
2. Sekretarz Miasta Szczecin zgodnie z ust. 1 wystosuje pisma zobowiązujące jednostki organizacyjne Gminy Miasta Szczecin do współpracy z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

§ 4. Uchyla się Zarządzenie Nr 292/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 czerwca 2005 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Biuro Nadzoru Właścicielskiego, wytworzono: 2006/09/15, odpowiedzialny/a: Elżbieta Bendykowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/09/20 12:33:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/09/20 12:33:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/09/15 13:12:19 nowa pozycja