Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2006 r.

Zarządzenie nr 7/06 w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2006/01/04

Data wejścia w życie: 2006/01/04


 

ZARZĄDZENIE NR 7/06
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) w zw. z art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020 ) zarządzam, co następuje


    § 1. Wprowadzam:
1)  Procedurę naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin – stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2)  Procedurę naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin – stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia. 

    § 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

    § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 433/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 sierpnia 2005r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2006/07/25, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2006/07/26 15:30:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2006/07/26 15:30:48 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 14:50:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 14:48:35 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 14:48:11 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 14:45:56 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 14:05:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2006/07/25 13:58:56 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2006/07/25 11:32:18 nowa pozycja