Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 68605590

Aktualna strona: 44583

Wydrukowano: 1028

Zbiorcze wyniki głosowań radnych
Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem

Indywidualne zestawienie wyników głosowań

Poniżej prezentujemy archiwalne zestawienie wyników głosowań przeprowadzonych podczas sesji Rady Miasta Szczecin, obejmujący okres począwszy od grudnia 2005 do października 2014. W zestawieniu publikowane są jedynie te punkty procedowania podczas sesji w których uczestniczyła osoba głosująca. Ponadto zestawienie odnotowuje przypadki w których osoba uprawniona do głosowania nie głosowała, pomimo swojej obecności podczas sesji. W kilku przypadkach poniższe zestawienie nie obejmuje indywidualnych wyników głosowań w związku z awarią systemu do głosowania w sali sesyjnej. Kolorem czerwonym oznakowano elementy interaktywne.

Znajdź radnego wpisując nazwisko :    


Aktualne zestawienie dla: Duklanowski M. Marek
Głosowaniegłos
zaprzeciwwstrzymał(a)
się
nie
głosował(a)
 II sesja zwyczajna Rady Miasta Szczecin ( 2010-12-15 )
  - podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Szczecin, *oddany głos   
  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin. *oddany głos   
 III zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2010-12-28 )
  Zatwierdzenie protokołu z II zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15 grudnia 2010 r. *oddany głos   
  - 355/10 - wydatków na dotacje celowe z budżetu Miasta Szczecin, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego *oddany głos   
  - 354/10 - zobowiązania Prezydenta Miasta Szczecin do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego *oddany głos   
  - 338/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie przy al. Wyzwolenia   *oddany głos 
  - 339/10 - warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego *oddany głos   
  - 340/10 - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2011 r. *oddany głos   
  - 342/10 - utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 6 im Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3 oraz zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. Sowińskiego *oddany głos   
  - 343/10 - utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a oraz zmiany uchwały w sprawie założenia XXV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, zmiany organizacji i organizacji nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. Maja 1 a    *oddany głos
  - 344/10 - przekazania Radzie Osiedla zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w rejonie ul. Maciejowickiej oraz jego bieżącej konserwacji i utrzymania *oddany głos   
  - 345/10 - pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowana ulicy Juliana Fałata jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin *oddany głos   
  - 346/10 - gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty *oddany głos   
  - 347/10 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zięby 10 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych *oddany głos   
  - 349/10 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie   *oddany głos 
  - 350/10 - ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie *oddany głos   
  - 351/10 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mieszka I *oddany głos   
  - 352/10 - utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie *oddany głos   
  - 353/10 - zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych *oddany głos   
  - 357/10 - trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin *oddany głos   
  - 358/10 - przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie postanowień ugody zawartej w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w nieruchomości budynkowej nr 21 przy ul. Obrońców Stalingradu w Szczecinie. *oddany głos   
 II sesja nadzwyczajna Rady Miasta Szczecin ( 2011-01-17 )
  - budowy drogi ekspresowej S-3 *oddany głos   
  - zmiany statusu PP PŻM *oddany głos   
  - sytuacji finansowej SSR Gryfia *oddany głos   
 IV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2011-01-31 )
  - I nadzwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22 grudnia 2010 r. *oddany głos   
  - III zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 grudnia 2010 r. *oddany głos   
  - 2/11 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin    *oddany głos
  - 3/11 - skargi Pana Rafała Skrzeczowskiego i Spółki    *oddany głos
  - 4/11 - skargi pana Teodora Waszaka *oddany głos   
  - 5/11 - skargi pana Sławomira Szczełkuna *oddany głos   
  - 6/11 - nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie *oddany głos   
  - 7/11 - nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie *oddany głos   
  - 16/11 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie *oddany głos   
  - 8/11 - w sprawie delegowania radnych do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku *oddany głos   
  - 15/11 - zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości *oddany głos   
  ­- 13/11 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2011-2045 (z autopoprawkami) *oddany głos   
  - 333/10 - uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok (z autopoprawkami) *oddany głos   
  ­- 14/11 - wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2011-2015 *oddany głos   
 VI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2011-03-28 )
  ­- 121/11 – stawek czynszu za najem komunalnych lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin, *oddany głos   
  ­- 122/11 – zmiany uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości gruntowej położonej u zbiegu ulic Okulickiego i Kwiatowej, stanowiącej działkę nr 39/2 z obrębu 2097 – Pogodno,    *oddany głos
  ­- 123/11 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. J. Dwernickiego 9 na rzecz ENEA OPERATOR Sp. Z o.o. z siedzibą w Poznaniu, *oddany głos   
  ­- 124/11 – wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2010, *oddany głos   
  ­- 125/11 – zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Miasto Szczecin, *oddany głos   
  ­- 126/11 – wyrażenia zgody na działalność Gminy Miasto Szczecin w zakresie telekomunikacji, *oddany głos   
  ­- 127/11 – określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2011, *oddany głos   
  ­- 135/11 – przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, *oddany głos   
  ­- 129/11 – ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 130/11 – wyboru przedstawiciela Gminy Miasto Szczecin do Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia pn. Związek Miast i Gmin Morskich, *oddany głos   
  ­- 133/11 – oddania Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. Z o.o. nieruchomości położonej na Wyspie Ostrów Grabowski (działka nr 4/7 z obrębu 1084 w Szczecinie) w użytkowanie na okres 50 lat, *oddany głos   
  ­- 132/11 – skargi pana Jana Onufrego Mizerskiego, *oddany głos   
  ­- 110/11 – skarg pana Eugeniusza Różańskiego.   *oddany głos 
  - 136/11 - skargi pani Ewy Arciszewskiej *oddany głos   
  - 150/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin *oddany głos   
  - 151/11 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie *oddany głos   
 VII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2011-04-18 )
  Zatwierdzenie protokołu z VI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 marca 2011 r. *oddany głos   
  ­- 137/11 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia-Klonowa” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 138/11 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śmierdnica – Stepowa” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 141/11 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Oleszna” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 145/11 – zaproszenia w roku 2011 do Gminy Szczecin dwóch rodzin narodowości polskiej – repatriantów z terenu azjatyckiej części byłego ZSRR, *oddany głos   
  ­- 146/11 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i transportu Miejskiego w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 153/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych na rzecz ich najemców, *oddany głos   
  ­- 154/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym wolnych lokali mieszkalnych, *oddany głos   
  ­- 155/11 – ustalenia wysokości stawki podstawowej za wynajem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 01 lipca 2011 r. do dnia 29 lutego 2012 r.,  *oddany głos  
  ­- 158/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych Miasta Szczecin, położonych w Szczecinie przy skrzyżowaniu autostrady A-6 z ul. Tczewską, na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. Budowa węzła „Tczewska” za cenę niższą niż ich wartość rynkowa, *oddany głos   
  ­- 161/11 – zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie działek specjalną strefą ekonomiczną, *oddany głos   
  ­- 156/11 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2011-2045, *oddany głos   
  ­- 157/11 – zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok oraz zmian w uchwale budżetowej Nr IV.42/11 rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2011 rok, *oddany głos   
  ­- 159/11 – odpłatności za pobyt dziecka w „Żłobkach Miejskich”, *oddany głos   
  ­- 160/11 – odpłatności za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, *oddany głos   
  ­- 152/11 – zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, *oddany głos   
  ­- 162/11 – zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,    *oddany głos
  ­- 142/11 – wystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia pn. „Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich” i uchylenia niektórych uchwał, *oddany głos   
  ­- 164/11 – delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”,  *oddany głos  
  ­- 167/11 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie. *oddany głos   
  - 168/11 - skargi   *oddany głos 
  - 170/11 – skargi *oddany głos   
 VIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2011-05-23 )
  Zatwierdzenie protokołu z VII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 18 kwietnia 2011 r. *oddany głos   
  - 186/11 – zmiany uchwały w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi, *oddany głos   
  - 180/11 – zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec których Miasto pełni funkcję organu tworzącego, *oddany głos   
  - 182/11 – zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, *oddany głos   
  ­- 193/11 – delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”,  *oddany głos  
  - 206/11 - zmieniająca uchwałę Nr III/27/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną RM kontroli w zakresie postanowień ugody zawartej w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na remont lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w nieruchomości budynkowej nr 21 przy ul. Obrońców Stalingradu w Szczecinie *oddany głos   
  - 205/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie  *oddany głos  
  - 197/11 - skargi Państwa Bożeny i Tadeusza Skupieniów   *oddany głos 
  - 196/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin *oddany głos   
  - 195/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz uchwałę w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt *oddany głos   
 IX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin (kontynuacja) ( 2011-06-20 )
  ­- 224/11 – emisji obligacji Miasta Szczecin, określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok, *oddany głos   
  7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania w wykonania budżetu miasta za rok 2010. *oddany głos   
  8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2010. *oddany głos   
  ­- 207/11 – uchwalenia budżetu Miasta na 2012 rok, *oddany głos   
  ­- 205/11 – zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 211/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie (ESTRADA POLSKA Sp. z o.o.),  *oddany głos  
  ­­- 241/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie (ZPR S.A.),  *oddany głos  
  ­­- 242/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 78 w Szczecinie (ESTRADA POLSKA Sp. z o.o.),  *oddany głos  
  ­- 243/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Monte Cassino 36 w Szczecinie (ZPR S.A.),  *oddany głos  
  ­- 244/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 8 w Szczecinie (Finkorp Sp. z o.o.),  *oddany głos  
  ­- 245/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Rodła 8-10 w Szczecinie (Fortuna Sp. z o.o.),  *oddany głos  
  ­- 226/11 – delegowania przedstawicieli Miasta Szczecin do Rady Euroregionu „Pomerania”, *oddany głos   
  ­- 219/11 – określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, *oddany głos   
  ­- 198/11 – zmiany uchwały Nr V/48/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, *oddany głos   
  - 202/11 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo 4”, *oddany głos   
  ­- 203/11 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście Północ – Czesława” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 204/11 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Wyzwolenia” w Szczecinie, *oddany głos   
 X zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2011-07-25 )
  ­- 264/11 – opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych, *oddany głos   
  ­- 270/11 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Balińskiego” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 282/11 – przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw i boisk rekreacyjnych, *oddany głos   
  ­- 273/11 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Centrum – Wyzwolenia” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 229/11 – wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Szczecinie, ul. H. Pobożnego 2, *oddany głos   
  ­- 265/11 – zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność, *oddany głos   
  - 249/11 – konserwacji i renowacji elewacji kościoła p.w. św. Piotra i św. Pawła w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 255/11 – zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, *oddany głos   
  ­- 259/11 – upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, *oddany głos   
  ­- 278/11 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 277/11 – utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, *oddany głos   
  ­- 260/11 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok, *oddany głos   
  ­- 269/11 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2011-2045, *oddany głos   
  ­- 253/11 – ustanowienia pomnika przyrody (dąb szypułkowy), *oddany głos   
  ­- 251/11 – ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym”, *oddany głos   
  ­- 231/11 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania, *oddany głos   
  ­- 238/11 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 246/11 – zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów,  *oddany głos  
  ­- 252/11 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu”, *oddany głos   
  ­- 230/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XLVIII/1210/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Ks. Biskupa Władysława Bandurskiego 79, 80, 81, 82 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, *oddany głos   
  ­- 256/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Cienistej, *oddany głos   
  ­- 263/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych, położonych w Szczecinie, w obrębie 1047 Śródmieście, stanowiących działki: nr 4/2 i 4/4 przy ul. K. Kolumba 88a - Wyspa Jaskółcza, nr 8/3 przy ul. K. Kolumba 79, 80, nr 11/9 i 11/10 przy ul. K. Kolumba 71, 72, nr 19/10 przy ul. K. Kolumba, *oddany głos   
  ­- 257/11 – nadania nazw urzędowych rondom w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 274/11 – powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych,   *oddany głos 
  ­- 275/11 – zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników,    *oddany głos
  ­- 279/11 – skargi Pana Roberta Orłowskiego na Prezydenta Miasta,    *oddany głos
  ­- 280/11 – skargi Państwa Wioletty i Piotra Sajdaków na Prezydenta Miasta, *oddany głos   
  ­- 283/11 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 287/11 – skargi Pana Mirosława Szczerbaka, *oddany głos   
  ­- 288/11 – skargi Pana Mirosława Szczerbaka, *oddany głos   
  ­- 289/11 – skargi Pana Mirosława Szczerbaka, *oddany głos   
  ­- 290/11 – skargi Pana Mirosława Szczerbaka. *oddany głos   
 XI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2011-09-12 )
  Zatwierdzenie protokołu z X zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 lipca 2011 r. *oddany głos   
  - 267/11- przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – lotnisko” w Szczecinie, pod nazwą „Dąbie – lotnisko 2” *oddany głos   
  - 268/11- przystąpienia do sporządzenia zmiany części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – plaża” w Szczecinie, pod nazwą „Dąbie – plaża 2” *oddany głos   
  - 291/11 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sławociesze - Stary Szlak” w Szczecinie *oddany głos   
  - 299/11 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Żołnierska” w Szczecinie *oddany głos   
  - 300/11 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodno-Reymonta” w Szczecinie *oddany głos   
  - 301/11 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – cmentarz – Bronowicka 2” w Szczecinie *oddany głos   
  - 306/11 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Krakowska 2” w Szczecinie *oddany głos   
  - 305/11 - zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 4” w Szczecinie *oddany głos   
  - 292/11 - zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ - Bazarowa” w Szczecinie *oddany głos   
  - 303/11 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – Złoty Szlak” w Szczecinie *oddany głos   
  - 313/11 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Płocka" w Szczecinie *oddany głos   
  - 272/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w „Żłobkach Miejskich” *oddany głos   
  - 293/11 - pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin *oddany głos   
  - 302/11 - zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej *oddany głos   
  - 295/11 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Żeńców 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną   *oddany głos 
  - 297/11 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Milczańskiej 7h *oddany głos   
  - 307/11 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy: ul. Maciejowickiej 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, ul. Marii Dąbrowskiej 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 99, 101, 103, 105, 107, 109 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową   *oddany głos 
  - 315/11 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców   *oddany głos 
  - 316/11 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców   *oddany głos 
  - 296/11 - przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego *oddany głos   
  - 314/11 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie *oddany głos   
  - 317/11 - likwidacji instytucji kultury „Szczecin 2016” *oddany głos   
  - 312/11 - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2012 r. *oddany głos   
  - 311/11 - podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie *oddany głos   
  - 308/11 - trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin *oddany głos   
  - 319/11 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 74-74A w Szczecinie  *oddany głos  
  - 320/11 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej *oddany głos   
  - 321/11 - reprezentowania Miasta Szczecin w Konferencjach Ogólnych Związku Miast Bałtyckich *oddany głos   
  - 322/11 – skargi adwokata Dariusza Szałańskiego *oddany głos   
  - 323/11 – wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Miasto Szczecin do Spółki Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie *oddany głos   
  - 324/11 – wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. *oddany głos   
  - 326/11 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy Miasto Szczecin pod nazwą „Nieruchomości i Opłaty Lokalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością *oddany głos   
  - 327/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie  *oddany głos  
  - 328/11 – zawarcia porozumienia międzygminnego Gminy Miasto Szczecin z Gminą Dobra *oddany głos   
  - 329/11 – nadania nazw urzędowych ulicom w Szczecinie *oddany głos   
  - 330/11 – skargi Pani Krystyny Maćkowiak i innych mieszkańców budynku przy ul. Mickiewicza 22 *oddany głos   
  - 331/11 – skargi pana Wiesława Kołakowskiego *oddany głos   
 XII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2011-10-24 )
  Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie konieczności podjęcia prac legislacyjnych nad ustawą o rozwoju miast i rewitalizacji. *oddany głos   
  - 281/11 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat, nieruchomości położonej przy ul. Wały Chrobrego w Szczecinie, *oddany głos   
  - 341/11 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres ośmiu lat, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Śląskiej 51 w Szczecinie, *oddany głos   
  - 337/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul Rudej, *oddany głos   
  - 338/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Zamoyskiego 5 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylająca Uchwałę Nr XL/985/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Jana Zamoyskiego 5 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, *oddany głos   
  - 342/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego, *oddany głos   
  - 335/11 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie *oddany głos   
  - 334/11 – zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz uchwałę w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt *oddany głos   
  - 325/11 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka - Łasztownia 2” w Szczecinie *oddany głos   
  - 333/11 – Regulaminu Straży Miejskiej Szczecin, *oddany głos   
  - 350/11 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 351/11 – pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2012-2015. *oddany głos   
  - 352/11 - nadania nazw urzędowych ulicom, placowi i rondu w Szczecinie *oddany głos   
 XIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2011-11-21 )
  Zatwierdzenie protokołu z XII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 października 2011 r. *oddany głos   
  - 367/11 – nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 7a *oddany głos   
  ­- 305/11 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 4” w Szczecinie *oddany głos   
  - 355/11 – wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po dawnej szkole podstawowej, położonej w Szczecinie przy ul. Duńskiej 43 *oddany głos   
  - 358/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców   *oddany głos 
  - 359/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mewiej 4, 6 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych *oddany głos   
  - 361/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste zabudowanej nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego *oddany głos   
  ­- 362/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Karola Marcinkowskiego *oddany głos   
  - 364/11 – pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Szczecin *oddany głos   
  - 365/11 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Trasa Nowoprzestrzenna” w Szczecinie *oddany głos   
  - 368/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Rugiańskiej 16 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych   *oddany głos 
  - 369/11 – wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika Pamięci Młodzieży Wileńskiej *oddany głos   
  - 370/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *oddany głos   
  ­- 371/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 3/6 o powierzchni 29 417m², 3/7 o powierzchni 5 356m² i 3/10 o powierzchni 11 907m², położonej w Szczecinie, w obrębie ewidencyjnym 4069 przy ul. Andrzeja Struga, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC *oddany głos   
  - 373/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Księcia Warcisława I - ul. Poleskiej *oddany głos   
  - 374/11 – zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, w sprawach ważnych dla Gminy, w których przeprowadzenie konsultacji nie jest wprost przewidziane zapisami ustawy  *oddany głos  
  - 366/11 – zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2012 rok *oddany głos   
  - 356/11 – zmiany uchwały w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie *oddany głos   
  - 384/11 – ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu *oddany głos   
  ­- 360/11 – likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” *oddany głos   
  ­- 376/11 – wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym *oddany głos   
  - 378/11 – podatku od środków transportowych *oddany głos   
  - 379/11 – stawek podatku od nieruchomości *oddany głos   
  - 388/11 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 9 lat nieruchomości zabudowanej położonej w Szczecinie z przeznaczeniem na zakład gastronomiczny *oddany głos   
  - 391/11 - zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli  *oddany głos  
  - 394/11 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej *oddany głos   
  - 395/11 - nadania nazwy urzędowej rondu w Szczecinie (rondo im. Ks. Piotra Prymy) *oddany głos   
  - 396/11 - nadania nazwy urzędowej ulicy w Szczecinie (ul. Kazimierska) *oddany głos   
 XIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2011-12-19 )
  Przyjęcie Stanowiska Rady Miasta w związku z 30-tą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce *oddany głos   
  - 422/11 - przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina 2025. *oddany głos   
  ­- 305/11 – (wersja 2) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 4” w Szczecinie,   *oddany głos 
  ­- 399/11 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Duńska 2”, *oddany głos   
  ­- 400/11 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn-Policka 3”,  *oddany głos  
  ­- 401/11 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów - Miodowa 2” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 416/11 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn Port 2”, *oddany głos   
  ­- 402/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Hangarowej stanowiącej działkę nr 8/11 z obrębu 4048, *oddany głos   
  ­- 405/11 – oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych na rzecz ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, *oddany głos   
  ­- 406/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie przy ul. Andrzeja Struga, składającej się z działek o numerach 86 i 93/1 z obrębu 4070, *oddany głos   
  ­- 407/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hangarowej i ul. Gryfińskiej 44, 45 stanowiącej działkę nr 46 z obrębu 4048, *oddany głos   
  ­- 408/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,   *oddany głos 
  ­- 397/11 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dla kalkulacji wysokości dotacji przedmiotowej do wozokilometra dla trakcji autobusowej i pociągokilometra w trakcji tramwajowej dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 412/11 – zmiany uchwały Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów, *oddany głos   
  ­- 413/11 – zmiany uchwały Nr XXIII/600/08 z dnia 16 czerwca 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i zabranych ze sobą do przewozu rzeczy, *oddany głos   
  ­- 421/11 – zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, *oddany głos   
  ­- 374/11 – zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, w sprawach ważnych dla Gminy, w których przeprowadzenie konsultacji nie jest wprost przewidziane zapisami ustawy, *oddany głos   
  ­- 411/11 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok, *oddany głos   
  ­- 410/11 – określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej, rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, *oddany głos   
  ­- 404/11 – powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 409/11 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2011 rok, *oddany głos   
  ­- 414/11 – skargi pani Moniki Leszkiewicz, *oddany głos   
  ­- 418/11 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Placu Zwycięstwa 3 w Szczecinie,  *oddany głos  
  - 423/11 - wydatków z Budżetu Miasta Szczecin, które w 2011 roku nie wygasną z upływem roku kalendarzowego *oddany głos   
 XV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2012-01-30 )
  ­- 4/12 – zmiany uchwały Nr XXX/587/04 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin, zmienioną uchwałą Nr XXXV/875/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2009 r.,  *oddany głos  
  - 22/12 - ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin.  *oddany głos  
  - stanowisko dotyczące sprzedaży alkoholu *oddany głos   
  ­- 12/12 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, *oddany głos   
  ­- 19/12 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 8/12 – wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2011, *oddany głos   
  ­- 7/12 – ustanowienia tytułu Mecenasa Kultury Szczecina, *oddany głos   
  ­- 9/12 – ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 11/12 – tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin, *oddany głos   
  ­- 16/12 – zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecin dla zawodników, trenerów, działaczy, menedżerów sportu, animatorów sportu oraz nadawania tytułów „Mecenas Sportu” i „Sportowa Impreza Roku”, *oddany głos   
  ­- 15/12 – zmiany uchwały w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobki Miejskie” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 355/11 – wydzierżawienia na okres 30 lat w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po dawnej szkole podstawowej, położonej w Szczecinie przy ul. Duńskiej 43, *oddany głos   
  ­- 425/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie na Osiedlu Bukowo składającej się działek o numerach 38/83 i 38/85 z obrębu 3011, *oddany głos   
  ­- 427/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Unisławy, *oddany głos   
  ­- 428/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ul. Jesiennej w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 429/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w Szczecinie w rejonie ulic Kormoranów, Kukułeczki stanowiących działki o numerach 1/187, 1/189, 1/204, 1/206, 1/209, 1/208 z obrębu 3085, *oddany głos   
  ­- 430/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, *oddany głos   
  ­- 431/11 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Małopolskiej, *oddany głos   
  ­- 432/11 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, położonej w Szczecinie, w rejonie ulic: Pawia, Zwierzyniecka, stanowiącej działkę nr 150 z obrębu 4107, *oddany głos   
  ­- 10/12 – zmiany Uchwały Nr XII/265/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, *oddany głos   
  ­- 13/12 – oddania na rzecz Kompresor Centrum PPUH S.C. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Rumuńskiej 19 nieruchomości położonej przy ulicy Goleniowskiej w Szczecinie (część działki nr 9/36 z obrębu 4002) w dzierżawę na okres 30 lat, *oddany głos   
  ­- 3/12 – uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie – Rokiciny” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 399/11 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo-Duńska” w Szczecinie pod nazwą „Warszewo-Duńska 2”, *oddany głos   
  ­- 403/11 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kijewo – Łosiowa” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 2/12 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Sadlińskie Łęgi” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 17/12 – nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina, *oddany głos   
  ­- 20/12 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 21/12 - uchwalenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 23/12 - skargi Pana Krzysztofa Karpińskiego  *oddany głos  
  - 25/12 - zmieniająca uchwałę Nr XXIX/736/08 z dnia 5 grudnia 2008 r. z późniejszymi zmianami w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów *oddany głos   
  - 24/12 - skargi pana Karola Dąbrowskiego *oddany głos   
 XVI sesja zwyczajna Rady Miasta Szczecin ( 2012-02-20 )
  ­- 77/12 - zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 64 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie, ul. L. Rayskiego, *oddany głos   
  - 79/12 - zamiaru likwidacji XV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie, ul. Hoża 3, *oddany głos   
  - 80/12 - zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. M.T. Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60, *oddany głos   
  - 81/12 - zamiaru likwidacji XXV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a, *oddany głos   
  - 82/12 - zamiaru likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego, VI Liceum Profilowanego Technikum Przemysłu Spożywczego, oraz w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3, *oddany głos   
  - 83/12 - zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115, *oddany głos   
  - 84/12 - zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Unisławy 32/33, *oddany głos   
  - 85/12 - zamiaru likwidacji XX Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Profilowanego, I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1, *oddany głos   
  ­- 86/12 - zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 27/30 poprzez likwidację Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 9 wchodzącej w skład tego Zespołu Szkół, stopniową likwidację i przeniesienie Technikum Uzupełniającego Łączności do Zespołu Szkół nr 4 oraz likwidację Technikum Łączności i przeniesienie kształcenia w określonych zawodach do Technikum Kolejowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Armii Krajowej w Szczecinie, ul. Kusocińskiego 3, *oddany głos   
  - 87/12 - w sprawie: 1) zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2) przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Zawodowego Nr 2 przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 3) stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4) rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6 w celu utworzenia Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, *oddany głos   
  - 88/12 - zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2, zamiaru stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19, *oddany głos   
  - 89/12 - zamiaru stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, ul. Grzymińska 6, *oddany głos   
  ­- 90/12 - zamiaru stopniowej likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15, *oddany głos   
  - 91/12 - utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Szczecinie, ul. Małkowskiego 12, *oddany głos   
  - 112/12 - zamiaru stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie, ul. Malczewskiego 22 A, *oddany głos   
  - 107/12 - zmieniający uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin, *oddany głos   
  - 26/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 1 w Szczecinie ul. Grażyny 7, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 27/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Szczecinie ul. Potulicka 62, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 28/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Szczecinie ul. Ogińskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 29/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie ul. Tomaszowska 6, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  ­- 30/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 8 w Szczecinie ul. Różowa 24, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 31/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 9 w Szczecinie ul. K. Napierskiego 13, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 32/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 10 w Szczecinie ul. Wołogoska 5, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 33/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 11 w Szczecinie Osiedle Kasztanowe 54, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 34/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 13 w Szczecinie ul. Jodłowa 11, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 35/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 14 w Szczecinie ul. Bandurskiego 56, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 36/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie ul. Unisławy 15a, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 37/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 20 w Szczecinie ul. Wieniawskiego 17, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 38/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 23 w Szczecinie ul. Ofiar Oświęcimia 12, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 39/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 27 w Szczecinie ul. H. Pobożnego 6/8, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  ­- 40/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 29 w Szczecinie ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 6, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 41/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 30 w Szczecinie ul. Piotra Skargi 18, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  ­- 42/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 31 w Szczecinie ul. Monte Cassino 17, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 43/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 32 w Szczecinie ul. Farna 2, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 44/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 33 w Szczecinie ul. Piotra Ściegiennego 62/65, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 45/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 35 w Szczecinie ul. Jaracza 5a, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 46/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 37 w Szczecinie ul. Jagiellońska 61, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 47/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 38 w Szczecinie ul. Włościańska 5, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 48/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 41 w Szczecinie ul. Malczewskiego 24, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 49/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 43 w Szczecinie ul. Emilii Gierczak 33, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  ­- 50/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 44 w Szczecinie ul. Ruska 16, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 51/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 45 w Szczecinie ul. Bol. Czwójdzińskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 52/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 46 w Szczecinie ul. Zawadzkiego 128, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 53/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 48 w Szczecinie ul. 9-go Maja 13, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 54/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 49 w Szczecinie ul. Marmurowa 7, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 55/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 50 w Szczecinie ul. Franciszka Gila 13,15, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 56/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 51 w Szczecinie ul. Krzywa 59, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 57/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 52 w Szczecinie ul. Milczańska 44, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 58/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 53 w Szczecinie ul. Dunikowskiego 44, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 59/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 54 w Szczecinie ul. Jaracza 3, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  ­- 60/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 58 w Szczecinie ul. Benesza 26, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 61/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 59 w Szczecinie ul. Księżnej Zofii 3, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 62/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 60 w Szczecinie ul. Romera 5, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 63/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 61 w Szczecinie ul. Maciejowicka 26, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 64/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 62 w Szczecinie ul. Jasna 74, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 65/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 64 w Szczecinie ul. Księcia Barnima III Wielkiego 26, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 66/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 65 w Szczecinie ul. J. Ch. Paska 34, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 67/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 66 w Szczecinie ul. Czesława 7, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 68/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 67 w Szczecinie ul. Cegielskiego 9, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 69/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  ­- 70/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 73 w Szczecinie ul. Ceglana 4, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 71/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 74 w Szczecinie ul. 26-go Kwietnia 3, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 72/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 75 w Szczecinie ul. Romera 11, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 73/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 77 w Szczecinie ul. Hoża 8-10, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 74/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 79 w Szczecinie ul. Krzemienna 42a, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 75/12 - zamiaru likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 80 w Szczecinie ul. Łokietka 16, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 76/12 - zamiaru likwidacji Środowiskowej Placówki Edukacyjno - Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie ul. Koszalińska 13, z powodu zmian organizacyjnych, *oddany głos   
  - 98/12 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 93/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 94/12 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,   *oddany głos 
  - 95/12 - przyznania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, *oddany głos   
  - 96/12 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płonia - Przyszłości" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 99/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 100/12 - przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, *oddany głos   
  - 102/12 - powołania Komisji do dokonania zniszczenia nieodebranych zgłoszeń kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015, *oddany głos   
  - 103/12 - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, *oddany głos   
  - 104/12 - zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police, *oddany głos   
  - 105/12 - nadania nazw urzędowych ulicom, *oddany głos   
  - 106/12 - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów targowisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin,  *oddany głos  
  - 108/12 - zmieniający uchwałę w sprawie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin. *oddany głos   
 XVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2012-03-26 )
  Zatwierdzenie protokołu z XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20 lutego 2012 r. *oddany głos   
  ­- 134/12 – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015,  *oddany głos  
  ­- 133/12 – określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat,  *oddany głos  
  ­- 127/12 – zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin,  *oddany głos  
  ­- 115/12 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 17, 19, 21, 23, 25, 27 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, *oddany głos   
  ­- 116/12 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych położonych w rejonie ul. Szosa Polska w Szczecinie na rzecz Spółki Akcyjnej Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator, *oddany głos   
  ­- 117/12 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres piętnastu lat nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Szczecin z przeznaczeniem na cele infrastruktury i obiektów związanych z transportem tramwajowym, *oddany głos   
  ­- 118/12 – wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Bałtyckiej w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 119/12 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 9 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Twardowskiego 18, stanowiącej część działki 5/3 z obrębu 2090 Szczecin Pogodno 90, *oddany głos   
  ­- 125/12 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mierniczej 5, 6, 7, 8, 9, ul. Anieli Krzywoń 6, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową, *oddany głos   
  ­- 137/12 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych terenu inwestycyjnego składającego się z nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Łąkowej 1, ul. Łąkowej 3 i ul. Pomorskiej 103 oraz terenu inwestycyjnego składającego się z nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Łąkowej 5, ul. Łąkowej 7 i ul. Pomorskiej 107,   *oddany głos 
  ­- 131/12 – wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art. 1 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 4 ust. 9 i ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110), *oddany głos   
  ­- 114/12 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie-Nurkowa" w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 120/12 – uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klucz - Południe" w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 121/12 – uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecina w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Klucz - Żydowce" w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 122/12 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Klucz - Południe" w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 132/12 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bolinko - Niemierzyńska 2" w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 124/12 – ogłoszenia Uchwały Nr LI/1318/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2010 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce-Harnasiów 2" w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 129/12 – zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2009-2013, *oddany głos   
  ­- 130/12 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, *oddany głos   
  ­- 128/12 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 123/12 – ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, *oddany głos   
  ­- 138/12 – przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2012 roku, *oddany głos   
  ­- 139/12 – „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, *oddany głos   
  ­- 113/12 – ustanowienia pomnika przyrody, *oddany głos   
  ­- 374/11 – (projekt po autopoprawkach) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin, w sprawach ważnych dla Gminy, w których przeprowadzenie konsultacji nie jest wprost przewidziane zapisami ustawy, *oddany głos   
  ­- 135/12 – powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Ośrodku Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 136/12 – ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 126/12 – odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 141/12 – zmiany uchwały o utworzeniu w mieście Szczecin dzielnic i osiedli, *oddany głos   
  - 142/12 - skargi pani Katarzyny Siemiątkowskiej, *oddany głos   
  - 145/12 - skargi Państwa Bożeny i Tadeusza Skupieniów, *oddany głos   
  - 146/12 - skargi Pani Elżbiety Bolesty-Zimnoch, *oddany głos   
  - 147/12 - skargi Pani Mirosławy Blok, *oddany głos   
  - 149/12 - ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Szczecin oraz miejsc, w których sprzedaż napojów alkoholowych jest zakazana.  *oddany głos  
  Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie Strategii Grupy PGE na lata 2012-2035. *oddany głos   
 XVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2012-04-23 )
  Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie pielęgniarki szkolnej. *oddany głos   
  ­- 168/12 – likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 64 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w Szczecinie, ul. Generała Ludomiła Rayskiego 9, ­ *oddany głos   
  ­- 158/12 – stopniowej likwidacji publicznego Gimnazjum Nr 3 im. J. Kusocińskiego w Szczecinie, ul. Malczewskiego 22 A, *oddany głos   
  ­- 175/12 – podwyższenia kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. z siedzibą w Glewicach na rok 2012 oraz w latach kolejnych 2013 do 2018, *oddany głos   
  ­- 159/12 – stopniowej likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Hansa Christiana Andersena w Szczecinie, ul. Szpitalna 15, *oddany głos   
  ­- 160/12 – stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących im. Juliana Tuwima w Szczecinie, u. Grzymińska 6, *oddany głos   
  ­- 161/12 – stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 i utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, ul. Batalionów Chłopskich 115, *oddany głos   
  ­- 162/12 – 1) likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4, 2) przeniesienia kształcenia w określonych zawodach z Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 do Technikum Morskiego i Politechnicznego przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacyjnym im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 3) stopniowej likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 4) rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych i Morskich w Szczecinie, ul. Willowa 2/4 oraz Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego im. prof. H. Mierzejewskiego w Szczecinie, ul. Hoża 6, 5) utworzenia Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul. Hoża 6, *oddany głos   
  ­- 163/12 – likwidacji XX Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Profilowanego, I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 1, *oddany głos   
  ­- 164/12 – likwidacji XXV Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie, ul. 3 Maja 1a, *oddany głos   
  ­- 165/12 – likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Unisławy 32/33, *oddany głos   
  ­- 166/12 – likwidacji XV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Szczecinie, ul. Hoża 3, *oddany głos   
  ­- 167/12 – likwidacji XIX Liceum Ogólnokształcącego, VI Liceum Profilowanego, Technikum Przemysłu Spożywczego oraz w sprawie stopniowej likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 3, *oddany głos   
  ­- 169/12 – likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2, stopniowej likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 19, *oddany głos   
  ­- 170/12 – likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. M.T. Hubera w Szczecinie, ul. Racibora 60, *oddany głos   
  ­- 154/12 – zmiany statutu Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Konstantego Maciejewicza, *oddany głos   
  ­- 127/12 – zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin, *oddany głos   
  ­- 133/12 – określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat, *oddany głos   
  ­- 134/12 – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015, *oddany głos   
  ­- 173/12 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Hrubieszowskiej 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, *oddany głos   
  ­- 174/12 – zatwierdzenia Planu rozwoju Spółki Żegluga Szczecińska Sp. z o.o. na lata 2012-2016, *oddany głos   
  ­- 155/12 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, *oddany głos   
  ­- 156/12 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 14/12 – (wersja 2) przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012 - 2015 dla Gminy Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 153/12 – zasad przyznawania Stypendiów Artystycznych Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 172/12 – utworzenia i nadania Statutu instytucji kultury pod nazwą: "Trafostacja Sztuki" w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 171/12 – wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika prof. Jana Czekanowskiego, *oddany głos   
  ­- 157/12 – zmiany uchwały Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi, *oddany głos   
  ­- 176/12 – nadania nazw urzędowych ulicom, *oddany głos   
  ­- 152/12 – pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania części ulicy Obrońców Stalingradu – stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 11/3 z obrębu ewidencyjnego 1035, *oddany głos   
  - 179/12 - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,  *oddany głos  
  - 180/12 - ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Szczecin,    *oddany głos
  - 181/12 - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin, *oddany głos   
 XIX sesja zwyczajna Rady Miasta Szczecin ( 2012-06-04 )
  Zatwierdzenie protokołu z XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 23 kwietnia 2012 r. *oddany głos   
  ­- 184/12 – zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów, *oddany głos   
  - 151/12 – przedłużenia dzierżawy na okres do trzydziestu lat, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Ogińskiego 5 w Szczecinie,  *oddany głos  
  - 185/12 – zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, *oddany głos   
  - 186/12 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Lalek „Pleciuga”, *oddany głos   
  ­- 188/12 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie, *oddany głos   
  - 189/12 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 190/12 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „Słowianin” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 191/12 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, *oddany głos   
  - 192/12 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Teatrowi Współczesnemu w Szczecinie, *oddany głos   
  - 195/12 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, *oddany głos   
  - 204/12 – zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie, *oddany głos   
  - 193/12 – zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie”, *oddany głos   
  ­- 202/12 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Skolwin-Saperska” w Szczecinie,   *oddany głos 
  - 208/12 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Miodowa” w Szczecinie pod nazwą „Osów - Miodowa 2”,   *oddany głos 
  - 209/12 – zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto Potulicka 4” w Szczecinie,  *oddany głos  
  - 203/12 – podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, *oddany głos   
  - 205/12 – wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 196/12 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin (Nr XVI/375/12), *oddany głos   
  - 197/12 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin (Nr XVI/439/12), *oddany głos   
  - 198/12 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin (Nr XVI/410/12), *oddany głos   
  - 199/12 – odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin (Nr XVI/404/12), *oddany głos   
  - 201/12 – likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych” w Szczecinie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. „Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych”, *oddany głos   
  - 206/12 – wezwania Państwa Bożeny i Tadeusza Skupieniów,  *oddany głos  
  - 207/12 – skargi Państwa Bożeny i Tadeusza Skupieniów.  *oddany głos  
 XX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2012-06-25 )
  Zatwierdzenie protokołu z XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 04 czerwca 2012 r. *oddany głos   
  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania w wykonania budżetu miasta za rok 2011. *oddany głos   
  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2011. *oddany głos   
  - 235/12 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino-Gocław 2" w Szczecinie *oddany głos   
  ­- 216/12 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, *oddany głos   
  ­- 217/12 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 215/12 – zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchylająca uchwałę w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina, *oddany głos   
  ­- 218/12 – przyznania pierwszeństwa w nabyciu pomieszczenia gospodarczego na rzecz jego najemcy,  *oddany głos  
  ­- 212/12 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Modrej 78, stanowiącej działkę nr 59/5 z obrębu 2044, *oddany głos   
  ­- 213/12 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulic Szczerkowej, Żurawiej, Kruczej, stanowiącej działkę nr 92/22 z obrębu 3095, *oddany głos   
  ­- 211/12 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin Nr LI/1314/10 z dnia 27 września 2010 r., *oddany głos   
  ­- 214/12 – ustanowienia pomnika przyrody, *oddany głos   
  ­- 224/12 – ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania, *oddany głos   
  ­- 220/12 – zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 225/12 – skargi pani Marzeny Szymańskiej, *oddany głos   
  ­- 226/12 – skargi pana Dawida Małeckiego, *oddany głos   
  ­- 228/12 – nadania nazw urzędowych ulicom, *oddany głos   
  - 236/12 - zmiany uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie *oddany głos   
 XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2012-07-16 )
  - 219/12 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na włączenie działek w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, *oddany głos   
  ­- 244/12 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust, 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,   *oddany głos 
  - 245/12 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,   *oddany głos 
  - 251/12 - bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Duńskiej,  *oddany głos  
  ­- 240/12 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, *oddany głos   
  - 246/12 - podwyższenia kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinie, *oddany głos   
  - 242/12 - wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał, *oddany głos   
  - 250/12 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, *oddany głos   
  - 249/12 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 241/12 - przyznania dotacji celowej w kwocie 100 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Połabskiej l, 70-115 Szczecin, *oddany głos   
  - 253/12 - podziału Gminy Miasto Szczecin na sektory, *oddany głos   
  ­- 254/12 - wystąpienia o wydanie opinii i wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Stare Czarnowo, *oddany głos   
  - 255/12 - zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 256/12 - zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 257/12 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin (dotyczy SP nr 64), *oddany głos   
  ­- 258/12 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin (dotyczy PP Nr 27), *oddany głos   
  - 259/12 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin (dotyczy PP Nr 79), *oddany głos   
  - 260/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok, *oddany głos   
  ­- 261/12 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok", *oddany głos   
  - 264/12 - nadania nazwy urzędowej ulicy *oddany głos   
 XXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2012-09-17 )
  Stanowisko Rady Miasta Szczecin. *oddany głos   
  ­- 251/12 – bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Duńskiej, *oddany głos   
  ­- 307/12 – przystąpienia do zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Warszewo” w Szczecinie,  *oddany głos  
  ­- 223/12 – zmiany uchwały w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów, *oddany głos   
  ­- 292/12 – ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, *oddany głos   
  ­- 267/12 – przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście Północ – Odzieżowa 2” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 278/12 – zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Niemierzyńska 2” w Szczecinie,   *oddany głos 
  ­- 279/12 – przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” w Szczecinie, ­ *oddany głos   
  ­- 268/12 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Łukasińskiego” w Szczecinie, *oddany głos   
  - ­275/12 – zmiany uchwały Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia obiektu sportowego Bukowe na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 289/12 – zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 285/12 – dofinansowania prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków,  *oddany głos  
  ­- 281/12 – zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Szczecin w latach 2012 – 2017, *oddany głos   
  ­- 294/12 – zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, *oddany głos   
  ­- 282/12 – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 271/12 – wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w rejonie ulicy Walecznych, *oddany głos   
  ­- 272/12 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 48/12 i 48/21 z obrębu 4084, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Dąbskiej, *oddany głos   
  ­- 280/12 – sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 2/13 z obr. 2254, położoną w Szczecinie przy Alei Bohaterów Warszawy nr 40, *oddany głos   
  ­- 286/12 – wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jagiellońskiej, *oddany głos   
  ­- 287/12 – wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy z Limone sp. z. o. o. i wstąpienia przez wyżej wymieniony podmiot w prawa i obowiązki "SPOŁEM" Spółdzielni Usługowo - Handlowej wynikające z umowy dzierżawy z dnia 18 stycznia 2011 roku,  *oddany głos  
  ­- 290/12 – wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wolnych lokali użytkowych położonych przy ul. Wielkopolskiej 32/U3 i al. Papieża Jana Pawła II 42/U4, *oddany głos   
  ­- 293/12 – wystąpienia przez Miasto Szczecin ze Stowarzyszenia na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich,  *oddany głos  
  ­- 296/12 – ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, *oddany głos   
  - ­295/12 – nadania nazwy urzędowej ulicy Kazimierza Królewicza,  *oddany głos  
  ­- 283/12 – nadania nazw urzędowych ulicom,  *oddany głos  
  ­- 297/12 – nadania nazwy urzędowej ulicy,  *oddany głos  
  ­- 266/12 – zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin,  *oddany głos  
  ­- 299/12 – zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, *oddany głos   
  ­- 301/12 – zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”, *oddany głos   
  ­- 302/12 – zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok”, *oddany głos   
  ­- 303/12 – zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, *oddany głos   
  ­- 304/12 – podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 306/12 – skargi pana Radosława Zielińskiego, *oddany głos   
  ­- 313/12 – skargi Pani Róży Kopacz,    *oddany głos
  - 319/12 - rozwoju i zaspokojenia potrzeb społecznych osiedla Warszewo  *oddany głos  
 XXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2012-10-22 )
  - 355/12 - (wariant II) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015 *oddany głos   
  ­- 352/12 - nadania nazwy urzędowej ronda w Szczecinie    *oddany głos
  ­- 268/12 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzekowo - Łukasińskiego” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 336/12 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa, Drzetowo-Grabowo, Stocznie” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 320/12 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 r., *oddany głos   
  - 321/12 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 318/12 - zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania,  *oddany głos  
  - 317/12 - wyrażenia zgody na lokalizację kompozycji figuralnej fontanny – pomnika Sedina na placu Tobruckim w Szczecinie,  *oddany głos  
  - 323/12 - zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz zamiaru likwidacji Filii Numer 42 oraz Filii Numer 45, *oddany głos   
  ­- 326/12 - określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży pomieszczeń nie spełniających wymogu samodzielności, *oddany głos   
  ­- 329/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, *oddany głos   
  - 333/12 - nadania nazwy urzędowej ulicy, *oddany głos   
  - 334/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin,  *oddany głos  
  - 338/12 - skargi Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin, *oddany głos   
  - 339/12 - skargi Stowarzyszenia "Koliber" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 340/12 - utworzenia w Gminie Miasto Szczecin stałych okręgów wyborczych do Rady Miasta oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. *oddany głos   
  - 341/12 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego tragedię zatonięcia promu "Jan Heweliusz" *oddany głos   
  - 342/12 - w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przetargu *oddany głos   
 IV nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2012-11-19 )
  - 392/12 - zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego *oddany głos   
  - 391/12 - określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych *oddany głos   
  - 386/12 - wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin *oddany głos   
  - 387/12 - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi *oddany głos   
 XXIV sesja zwyczajna Rady Miasta Szczecin ( 2012-11-26 )
  Zatwierdzenie protokołu z XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta odbytej w dniu 22 października 2012 r. *oddany głos   
  ­- 324/12 - zmian w systemie organizacji usług opieki całodobowej, dziennej oraz wsparcia w formie środowiskowych domów samopomocy w Szczecinie, *oddany głos   
  - 356/12 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowo – Park Leśny” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 363/12 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - lotnisko 3" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 374/12 - zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, *oddany głos   
  - 354/12 - nadania nazwy urzędowej ronda w Szczecinie (Rondo Majora Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka"), *oddany głos   
  - 375/12 - wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Miasto Szczecin nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, *oddany głos   
  - 361/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2012 roku, *oddany głos   
  - 365/12 - stawek podatku od nieruchomości, *oddany głos   
  - 366/12 - podatku od środków transportowych, *oddany głos   
  - 389/12 - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości *oddany głos   
  ­- 372/12 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2012 rok, *oddany głos   
  - 373/12 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 364/12 - gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, *oddany głos   
  - 367/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 368/12 - „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”,   *oddany głos 
  - 369/12 - ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2013 r., *oddany głos   
  - 357/12 - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33,35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylającą Uchwałę Nr XLI/1012/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Królewicza Kazimierza 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,   *oddany głos 
  - 358/12 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonych w Szczecinie, przy ul. Królowej Korony Polskiej, *oddany głos   
  ­- 359/12 - uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Mewiej 4, 6 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,   *oddany głos 
  - 360/12 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Krzemiennej,   *oddany głos 
  - 362/12 - uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych i uchylającą uchwałę Nr XLIII/1096/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakole 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,   *oddany głos 
  - 370/12 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Komuny Paryskiej 4a sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych,   *oddany głos 
  ­- 371/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, *oddany głos   
  - 376/12 - skargi Stowarzyszenia "KoLiber" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 382/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin, *oddany głos   
  ­- 383/12 - zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, *oddany głos   
  - 384/12 - trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 385/12 - trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin. *oddany głos   
  - 395/12 - w sprawie skargi Pana Aleksandra Pantlinowskiego *oddany głos   
  - 396/12 - w sprawie skargi Pani Krystyny Murawskiej *oddany głos   
  - 397/12 - w sprawie skargi Pani Elżbiety Popławskiej *oddany głos   
  - 398/12 - w sprawie skargi Pana Sławomira Turzyńskiego *oddany głos   
 V nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2012-12-10 )
  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Szczecin zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010-2015.  *oddany głos  
 III uroczysta sesja Rady Miasta Szczecin ( 2012-12-17 )
  Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów. *oddany głos   
 XXV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2012-12-19 )
  - 393/12 - uchwalenia budżetu Miasta na 2013 rok, *oddany głos   
  - 394/12 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045, *oddany głos   
  - 412/12 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecina na 2012 rok, *oddany głos   
  - 411/12 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 377/12 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od pierwszej opłaty oraz od opłat rocznych, naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej, *oddany głos   
  - 381/12 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kazimierza Królewicza 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkowników wieczystych: spółdzielni mieszkaniowej i osób fizycznych, *oddany głos   
  - 402/12 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, *oddany głos   
  - 405/12 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał, *oddany głos   
  - 401/12 - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do określania wysokości opłat za korzystanie z szaletów publicznych i urządzeń użyteczności publicznej w postaci kabin natryskowych, pralek oraz pralko-suszarek, znajdujących się w szaletach miejskich w Szczecinie, *oddany głos   
  - 404/12 - opłaty targowej, *oddany głos   
  - 380/12 - uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Bukowe” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 378/12 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowe - osiedle” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 379/12 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowe - Pszenna" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 403/12 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiosenna - Zimowa" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 407/12 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-lotnisko 2” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 408/12 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie-plaża 2” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 421/12 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Balińskiego” w Szczecinie *oddany głos   
  - 423/12 - w sprawie skargi EMDOM Obrót i Zarządzanie Nieruchomościami *oddany głos   
  - 424/12 - w sprawie skargi Pana Witolda Marczewskiego    *oddany głos
  - 425/12 - w sprawie skargi Pana Krzysztofa Kapturskiego *oddany głos   
 XXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2013-01-28 )
  - 429/12 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Dąbrowskiego, Sowińskiego” w Szczecinie   *oddany głos 
  - 426/12 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych, naliczanych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie, przy ul. Bolesława Śmiałego 18 *oddany głos   
  - 427/12 - nabycia przez Gminę Miasto Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Władysława Sikorskiego 12a/7 *oddany głos   
  - 2/13 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 28/7 z obr. 3025, położoną w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 28/9 z obr. 3025, położoną w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej i niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 28/6 z obr. 3025 położoną w Szczecinie oraz udzielenia bonifikaty *oddany głos   
  - 1/13 - wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecina za rok 2012 *oddany głos   
  - 4/13 - przyznawania dotacji na dofinansowanie inwestycji obejmujących konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków *oddany głos   
  - 3/13 - likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 11 *oddany głos   
  - 6/13 - skargi mieszkańców ul. Łukasińskiego w Szczecinie reprezentowanych przez Panią Liliannę Gnoińską *oddany głos   
  - 7/13 - skargi Pana Ryszarda Torczyńskiego i mieszkańców ul. Planty w Szczecinie *oddany głos   
  - 9/13 - w sprawie skargi Pani Agnieszki Staszewskiej *oddany głos   
  - 10/13 - w sprawie skargi Pani Żanety Korpas-Stoppa *oddany głos   
  - 11/13 - w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli *oddany głos   
  - 12/13 - w sprawie skargi Pana Stefana Drabika *oddany głos   
  - 13/13 - w sprawie skargi Państwa Sylwii i Kazimierza Sołtowskich    *oddany głos
  - 17/13 - w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego NK.3.4131.436.2012.WE *oddany głos   
  - 19/13 - skargi Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin    *oddany głos
 XXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2013-02-25 )
  - 409/12 – przyjęcia "Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016 dla mieszkańców miasta Szczecina",  *oddany głos  
  - 27/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Zakopiańskiej, *oddany głos   
  - 28/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kombatantów 15, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną, *oddany głos   
  - 29/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Słowackiego, *oddany głos   
  - 31/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kolberga 6, *oddany głos   
  - 32/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin,   *oddany głos 
  - 34/13 - utworzenia na terenie Gminy Miasta Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, *oddany głos   
  - 35/13 - skargi Pani Małgorzaty Buzor, *oddany głos   
  - 36/13 - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina, *oddany głos   
  - 38/13 - zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przetargu, *oddany głos   
  - 39/13 - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin,  *oddany głos  
 XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2013-03-18 )
  - 72/13 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Słowieńsko 2" w Szczecinie *oddany głos   
  - 73/13 - uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radolin - Refulat” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 50/13 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Szczecińskiej Agencji Artystycznej, *oddany głos   
  - 51/13 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Teatralnemu Kana w Szczecinie, *oddany głos   
  - 52/13 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i nadania Statutu Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, *oddany głos   
  - 53/13 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Szczecinie, *oddany głos   
  - 54/13 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie, *oddany głos   
  - 55/13 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, *oddany głos   
  - 56/13 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Kultury „13 Muz” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 58/13 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 13/2 położoną w Szczecinie przy ul. Swarożyca i niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 16 położoną w Szczecinie przy ul. Kapitańskiej, *oddany głos   
  - 65/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki: 60/5 z obrębu ewidencyjnego nr 3098, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Jana Kułakowskiego,  *oddany głos  
  - 66/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu łącznego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki: 7/9, położonej w Szczecinie przy ul. Kniewskiej, w obrębie ewidencyjnym 4002, włączonej w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK MIELEC, *oddany głos   
  - 67/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu nr nr: 16/2, 15/6 i 13/7 z obrębu 4153, położonej w Szczecinie przy ul. Handlowej, *oddany głos   
  - 68/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej 13h, *oddany głos   
  - 74/13 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2013 roku, *oddany głos   
  - ­77/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania, *oddany głos   
  - 61/13 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2013, *oddany głos   
  - 62/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w Szczecinie, *oddany głos   
  - 63/13 - szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych Organizacji,  *oddany głos  
  - 71/13 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 - 2045,  *oddany głos  
  - 60/13 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok,  *oddany głos  
  - 76/13 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017,  *oddany głos  
  - 39/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 70/13 - zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej, *oddany głos   
  - 75/13 - ustalenia stawek za jeden kilometr przebiegu samochodu z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnego, *oddany głos   
  - 78/13 - odwołania z funkcji ławnika Sądu Okręgowego w Szczecinie, *oddany głos   
  - 79/13 - nadania nazw urzędowych ulicom,   *oddany głos 
  - 80/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  *oddany głos  
  - 81/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian na uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, *oddany głos   
  - 82/13 - skargi Pani Marii Woźniakowskiej, *oddany głos   
  - 83/13 - skargi Pana Wojciecha Jurczaka, *oddany głos   
  - 84/13 - zmiany nazwy urzędowej ulicy, *oddany głos   
  - 85/13 - zmieniającej uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli przetargu.  *oddany głos  
 XXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2013-04-22 )
  Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie sytuacji gospodarczej Szczecina i całej aglomeracji. *oddany głos   
  Stanowisko Rady Miasta w sprawie utworzenia Publicznego Rejestru Umów.  *oddany głos  
  - 63/13 - szczegółowego sposobu konsultowania ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji *oddany głos   
  - 65/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki: 60/5 z obrębu ewidencyjnego nr 3098, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Jana Kułakowskiego *oddany głos   
  - 91/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Osadników 9 w Szczecinie *oddany głos   
  - 92/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Wiosennej 102 i ul. Wiosennej 104 *oddany głos   
  - 94/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń nie spełniających wymogu samodzielności lokali *oddany głos   
  - 98/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *oddany głos   
  - 84/13 - uchylenia uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LI/1111/02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Robotnicza” w Szczecinie *oddany głos   
  - 86/13 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Grzymińska” w Szczecinie *oddany głos   
  - 87/13 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żelechowa-Widuchowska” w Szczecinie *oddany głos   
  - 88/13 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Golęcino-Świętojańska” w Szczecinie *oddany głos   
  - 89/13 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Wkrzańska" w Szczecinie *oddany głos   
  - 90/13 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żydowce osiedle" w Szczecinie *oddany głos   
  - 99/13 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Miasto - Potulicka 5” w Szczecinie   *oddany głos 
  - 95/13 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok *oddany głos   
  - 96/13 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 *oddany głos   
  - 101/13 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017 *oddany głos   
  ­- 97/13 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających *oddany głos   
  - 102/13 - ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia *oddany głos   
  - 100/13 - zmieniająca Uchwałę Nr XXV/736/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok” *oddany głos   
  - 111/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik *oddany głos   
  - 105/13 - nadania nazw urzędowych ulicom *oddany głos   
  - 106/13 - uchylenia uchwały Nr XXVIII/826/13 Rady Miasta Szczecin, z dnia 18 marca 2013 r.    *oddany głos
  - 107/13 - likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 6, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 7, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 8, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 10, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 12, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 13 *oddany głos   
  - 108/13 - skargi Pana Mariana Kobieli *oddany głos   
  - 109/13 - skargi Pana Wiesława Kuchty *oddany głos   
  - 110/13 - skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 63 w Szczecinie    *oddany głos
  Stanowisko w sprawie nadania statusu Specjalnej Strefy Ekonomicznej terenom inwestycyjnym na obszarze Szczecina *oddany głos   
 XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2013-05-27 )
  - 132/13 - nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Szczecin Krystynie Łyczywek *oddany głos   
  ­- 72/13 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Słowieńsko 2" w Szczecinie  *oddany głos  
  - 89/13 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Wkrzańska" w Szczecinie  *oddany głos  
  - 116/13 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 5” *oddany głos   
  - 127/13 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Klucz – Południe – Bielańska” w Szczecinie *oddany głos   
  - 113/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Kurzej stanowiącej działkę nr 144/8 z obrębu 4085 *oddany głos   
  - 117/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Chopina 23, 27 działka nr 86/3 z obrębu 2041 *oddany głos   
  ­- 114/13 - zgłoszenia kandydatów do składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej *oddany głos   
  - 115/13 - zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie *oddany głos   
  - 120/13 - przyjęcia „Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Szczecinie na lata 2013-2020” *oddany głos   
  - 122/13 - wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie *oddany głos   
  - 123/13 - przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej Gminy Miasto Szczecin na lata 2013-2015” *oddany głos   
  ­- 119/13 - nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii bibliotecznych oraz likwidacji Filii Numer 45 *oddany głos   
  - 121/13 - określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Szczecin dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów *oddany głos   
  - 139/13 - tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miasto Szczecin  *oddany głos  
  - 125/13 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok *oddany głos   
  ­- 128/13 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 *oddany głos   
  - 130/13 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017 *oddany głos   
  - 126/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej *oddany głos   
  - 134/13 - zaliczenia do kategorii dróg krajowych Zachodniego Obejścia Drogowego Miasta Szczecin i jego pilną realizację oraz poparcia Stanowiska Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącego wprowadzenia budowy drogi ekspresowej S-6 do programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 *oddany głos   
  - 133/13 - skargi Stowarzyszenia „Rodzice dla Szczecina” *oddany głos   
  - 135/13 - wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW i środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym w ramach programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne dla projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Miasto Szczecin - Program SOWA” *oddany głos   
  - 136/13 - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  *oddany głos  
  - 137/13 - skargi Pani Anny Janczewskiej *oddany głos   
  - 138/13 - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Jurajska) *oddany głos   
  - 150/13 - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Skipperów) *oddany głos   
  Stanowisko w sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa w 70. rocznicę rzezi na Wołyniu *oddany głos   
 XXXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2013-06-17 )
  Zatwierdzenie protokołu z XXX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 27 maja 2013 r. *oddany głos   
  Rozpatrzenie projektu uchwały nr 166/13 w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Profesora Jana Królewskiego) *oddany głos   
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały (nr 145/13) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. *oddany głos   
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2012. *oddany głos   
  - 151/13 - rozważenia możliwości komunalizacji terenów po byłej "Stoczni Szczecińskiej Nowa",  *oddany głos  
  - 146/13 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, *oddany głos   
  ­- 168/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin *oddany głos   
  ­- 169/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi *oddany głos   
 XXXII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2013-07-15 )
  Stanowisko w sprawie włączenia do planu inwestycji rządowych Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina. *oddany głos   
  - 181/13 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Małe Błonia" w Szczecinie *oddany głos   
  - 203/13 - przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany-Dunikowskiego" w Szczecinie *oddany głos   
  - 178/13 - wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Szczecińskie Centrum Renowacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przez Spółkę Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie *oddany głos   
  - 172/13 - przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego *oddany głos   
  - 173/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej z tytułu sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy alei Papieża Jana Pawła II *oddany głos   
  - 174/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Uroczej 27   *oddany głos 
  ­- 175/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Uroczej 47   *oddany głos 
  - 176/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 49, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 49f, 49g, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową *oddany głos   
  - 177/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Myślenickiej 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną *oddany głos   
  - 193/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Gryfińskiej, stanowiącej działkę nr 35/3 z obrębu 4039 *oddany głos   
  ­- 198/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Wiśniowej 23 *oddany głos   
  - 199/13 - uchylenia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Centrum Renowacyjnego Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie *oddany głos   
  - 192/13 - przekazania Radzie Osiedla Bukowe Klęskowo zadania utrzymania i bieżącej konserwacji zagospodarowanego na cele rekreacyjne gruntu komunalnego w Parku Leśnym Klęskowo i terenu byłego cmentarza przy ul. Smutnej *oddany głos   
  - 184/13 - zmieniająca uchwałę Nr XXII/642/12 z dnia 17 września 2012 r., uchwałę Nr XX/565/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwałę Nr LI/1314/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin *oddany głos   
  ­- 185/13 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki pod nazwą "Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Szczecinie   *oddany głos 
  - 186/13 - przyznania dotacji celowej w kwocie 13 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Ewangelisty przy ul. św. Ducha 9, 70-205 Szczecin *oddany głos   
  ­- 189/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał *oddany głos   
  - 190/13 - oświadczenia woli o realizacji zobowiązań płacowych *oddany głos   
  ­- 170/13 - zmieniająca uchwałę Nr XII/247/03 z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie przejęcia Obiektu Sportowego przy al. Wojska Polskiego 127 na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie *oddany głos   
  - 191/13 - zmiany nazwy XI Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie, ul. Romera 2 *oddany głos   
  ­- 196/13 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok    *oddany głos
  - 195/13 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045    *oddany głos
  - 205/13 - skargi Państwa Joanny i Adama Mireckich *oddany głos   
  - 206/13 - nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Tadeusza Piotrowskiego, ul. Koziego Wierchu) *oddany głos   
  - 207/13 - wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2014 rok *oddany głos   
  - 208/13 - skargi Pani Agnieszki Ottlewskiej.    *oddany głos
 XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2013-09-09 )
  - 180/13 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Centrum - Wyzwolenia" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 209/13 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje – Sanatoryjna” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 210/13 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 2” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 247/13 – przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 6” w Szczecinie  *oddany głos  
  - 211/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Kaczeńców 33, *oddany głos   
  - 212/13 - przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Budynki do dyspozycji Gminy – ul. Koszarowa” i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w sprawie zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację Projektu w przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania, *oddany głos   
  - 214/13 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 10/14 z obr. 1028 położoną w Szczecinie przy ul. Jana z Kolna, *oddany głos   
  - 215/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, *oddany głos   
  ­- 234/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty, naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, *oddany głos   
  - 235/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Szarotki,    *oddany głos
  - 244/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Ks. bpa Władysława Bandurskiego, *oddany głos   
  - 245/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej 17,   *oddany głos 
  - 246/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 2/24 z obrębu 3091, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Pokoju, *oddany głos   
  ­- 225/13 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 233/13 - zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   *oddany głos 
  - 237/13 - zaopiniowania projektu planu aglomeracji Szczecin Prawobrzeże *oddany głos   
  - 239/13 - ustalenia przebiegu drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 12/20 obr. 1084 *oddany głos   
  - 240/13 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 12/20 obr. 108 *oddany głos   
  - 241/13 - zaliczenia do kategorii drogi gminnej nieruchomości "dr" o nr ewidencyjnym 36/44 obr. 2012 *oddany głos   
  - 217/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok",  *oddany głos  
  - 218/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  *oddany głos  
  - 226/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla jednostki budżetowej pod nazwą „Żłobki Miejskie” w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 171/13 - pozbawienia części ulicy kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania,  *oddany głos  
  - 216/13 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej,  *oddany głos  
  - 219/13 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Monte Cassino 36 lok. A, lok. D, lok. E w Szczecinie (BOOKMACHER Sp. z o.o.),  *oddany głos  
  - 220/13 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (ZPR S.A.),  *oddany głos  
  ­- 221/13 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Tkackiej 7,8,9 w Szczecinie (FORGAME Sp. z o.o.),  *oddany głos  
  - 222/13 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy ul. Struga 15 w Szczecinie (Polskie Kasyna Sp. z o.o.),  *oddany głos  
  - 223/13 – opinii o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (Casino Games Sp. z o.o.),  *oddany głos  
  - 224/13 - o lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (Fortuna Sp. z o.o.),  *oddany głos  
  ­- 227/13 - lokalizacji kasyna gry przy Al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie (Polskie Kasyna Sp. z o.o.),  *oddany głos  
  - 228/13 - skargi Pani Danieli Mazurskiej, *oddany głos   
  Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie obniżki cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. *oddany głos   
 XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2013-10-14 )
  Zatwierdzenie protokołu z XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 9 września 2013 r. *oddany głos   
  ­- 249/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *oddany głos   
  - 250/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kombatantów 64, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną *oddany głos   
  - 252/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Zakładowej 3, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego osobą fizyczną *oddany głos   
  - 257/13 - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Emilii Plater 4/U2 *oddany głos   
  - 258/13 - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Przodowników Pracy 101/U2 *oddany głos   
  - 259/13 - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy Alei Bohaterów Warszawy 101/U2 *oddany głos   
  - 260/13 - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garaży *oddany głos   
  - 256/13 - zamiaru zmiany Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 43 oraz lokalizacji Filii Nr 54   *oddany głos 
  - 180/13 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Centrum - Wyzwolenia" w Szczecinie  *oddany głos  
  - 254/13 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sławociesze – Stary Szlak” w Szczecinie *oddany głos   
  - 255/13 – Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn-Policka 3” w Szczecinie *oddany głos   
  ­- 261/13 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - Małe Błonia" w Szczecinie *oddany głos   
  - 277/13 - przyznania dotacji celowej w kwocie 200 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Połabskiej 1, 70-115 Szczecin *oddany głos   
  - 264/13 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok    *oddany głos
  ­- 265/13 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 *oddany głos   
  - 269/13 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017 *oddany głos   
  - 266/13 - nadania nazwy urzędowej ulicy *oddany głos   
  - 267/13 - nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie  *oddany głos  
  - 274/13 - nadania nazw urzędowych ulicom *oddany głos   
  - 270/13 - przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej *oddany głos   
  - 275/13 - skargi na Prezydenta Miasta – brak informacji o działaniach na Osiedlu Skarbówek *oddany głos   
  - 276/13 - skargi na Prezydenta Miasta – brak odpowiedzi na pismo *oddany głos   
 XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2013-11-18 )
  Zatwierdzenie protokołu z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 14 października 2013 r. *oddany głos   
  Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie poparcia wniosku złożonego przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S. A. w Szczecinie o zmianę przez Prezydenta Miasta Szczecin wysokości stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów położonych w granicach portu morskiego w Szczecinie.  *oddany głos  
  Stanowisko w sprawie obniżki stawki czynszu dzierżawnego dla kupców prowadzących działalność gospodarczą na terenach miejskich targowisk w Szczecinie.   *oddany głos 
  - 179/13 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 4” w Szczecinie   *oddany głos 
  - 290/13 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 6” w Szczecinie,   *oddany głos 
  - 292/13 - przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osów – Andersena 2” w Szczecinie *oddany głos   
  ­- 291/13 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo” w Szczecinie *oddany głos   
  - 293/13 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa *oddany głos   
  - 289/13 - „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok” *oddany głos   
  - 253/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowej sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej w Szczecinie przy ul. Uroczej 41 *oddany głos   
  - 262/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin i warunków udzielania bonifikat *oddany głos   
  - 301/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2010 -2015 *oddany głos   
  - 295/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ulicach: Bałtyckiej, Drewnianej, ks. kan. M. Bryczkowskiego *oddany głos   
  - 296/13 - wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Gęsiej w Szczecinie *oddany głos   
  - 297/13 - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Bł. Królowej Jadwigi 38/U1   *oddany głos 
  - 298/13 - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Bolesława Krzywoustego 29/U7   *oddany głos 
  ­- 300/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej   *oddany głos 
  - 311/13 - podatku od środków transportowych *oddany głos   
  - 306/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi *oddany głos   
  - 307/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin *oddany głos   
  - 309/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości *oddany głos   
  - 315/13 - przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków *oddany głos   
  - 278/13 - opracowania projektu programu zdrowotnego przez Prezydenta Miasta  *oddany głos  
  ­- 284/13 - likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 *oddany głos   
  - 285/13 - nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul Romera 21-29 w Szczecinie *oddany głos   
  - 283/13 - ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie w 2014 r. *oddany głos   
  - 288/13 - zamiaru przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 4 przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie *oddany głos   
  - 294/13 - zmieniająca Uchwałę nr L/1276/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2010 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2011 – 2013 *oddany głos   
  ­- 305/13 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w latach 2014 i 2015 *oddany głos   
  - 302/13 - ustalenia na rok 2014 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu *oddany głos   
  - 303/13 - ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2014 *oddany głos   
  - 304/13 - pozbawienia ulicy Opolskiej kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania *oddany głos   
  - 312/13 - opinii o lokalizacji kasyna gry w lokalu położonym w budynku przy al. Niepodległości 18, 19, 20, 21 i ul. Tkackiej 19, 20, 21, 22 w Szczecinie  *oddany głos  
  - 313/13 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 49 w Szczecinie  *oddany głos  
  - 314/13 - przekazania Radzie Osiedla Bukowe Klęskowo zadania zagospodarowania na cele rekreacyjne gruntu komunalnego przy ul. Romantycznej – Swojskiej – Nad Rudzianką – Chłopskiej w Szczecinie *oddany głos   
  - 279/13 - skargi na nieprawidłowe wydatkowanie środków finansowych przez Radę Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzyce *oddany głos   
  - 323/13 - zmiany nazwy urzędowej części placu (ul. Tadeusza Mazowieckiego) *oddany głos   
  - 320/13 - skargi na Prezydenta Miasta dotyczącej niewłaściwego postępowania i egzekucji należności *oddany głos   
  - 321/13 - skargi na sposób załatwienia wniosku przez ZDiTM *oddany głos   
  - 322/13 - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie *oddany głos   
  - 280/13 - uchwalenia budżetu Miasta na 2014 r. *oddany głos   
  - 281/13 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne *oddany głos   
 XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2013-12-16 )
  Zatwierdzenie protokołu z XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 18 listopada 2013 r. *oddany głos   
  Stanowisko Rady Miasta w sprawie poparcia starań Uniwersytetu Szczecińskiego o modernizację kampusu przy al. Piastów. *oddany głos   
  - 352/13 – nadania nazwy urzędowej skwerowi w Szczecinie (skwer im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego) *oddany głos   
  ­- 327/13 - trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 328/13 - trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla publicznych przedszkoli i szkół, dla których Gmina Miasto Szczecin nie jest organem prowadzącym, funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 329/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w Szczecinie *oddany głos   
  - 330/13 - nadania statutu Szczecińskiemu Centrum Świadczeń *oddany głos   
  ­- 350/13 - nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie *oddany głos   
  - 332/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał   *oddany głos 
  - 333/13 - przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok” *oddany głos   
  - 335/13 - przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok” *oddany głos   
  ­- 334/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok” *oddany głos   
  - 336/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz przyjęcia statutu „Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji” oraz w sprawie uaktualnienia adresów obiektów komunalnych stanowiących bazę Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie *oddany głos   
  - 337/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wsparcia finansowego tworzącej się Akademii Sztuki w Szczecinie *oddany głos   
  - 339/13 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *oddany głos   
  - 340/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *oddany głos   
  - 331/13 - zmiany uchwały Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi *oddany głos   
  - 341/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów *oddany głos   
  - 342/13 - Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020 *oddany głos   
  - 346/13 - obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami *oddany głos   
  - 349/13 - wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do Stowarzyszenia Zachodniopomorski Klaster Morski w charakterze Członka Wspierającego *oddany głos   
  ­- 343/13 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa *oddany głos   
  - 345/13 - uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023 *oddany głos   
  - 347/13 - zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2013 rok *oddany głos   
  - 348/13 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013 – 2045 *oddany głos   
 XXXVII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2014-01-20 )
  Zatwierdzenie protokołu z XXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 16 grudnia 2013 r. *oddany głos   
  ­- 338/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin *oddany głos   
  - 355/13 - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Ks. Hugona Kołłątaja 31/U1 *oddany głos   
  - 1/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *oddany głos   
  - 2/14 - przyznania pierwszeństwa w nabyciu garażu *oddany głos   
  - 3/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszych opłat, naliczanych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Emilii Plater    *oddany głos
  - 4/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Hipolita Cegielskiego *oddany głos   
  - 5/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Niemierzyńskiej *oddany głos   
  - 6/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Teofila Lenartowicza *oddany głos   
  - 7/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jana Żupańskiego *oddany głos   
  - 9/14 - określenia wysokości stawek za dzierżawę nabrzeży oraz za użytkowanie infrastruktury portowej *oddany głos   
  - 342/13 - Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020  *oddany głos  
  - 363/13 - zmieniająca uchwałę w sprawie cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin oraz określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów *oddany głos   
  - 356/13 - wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za rok 2013 *oddany głos   
  - 10/14 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego węgierską rewolucję i walkę o wolność w 1956 roku *oddany głos   
  - 11/14 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 75 w Szczecinie (Casino Games Sp. z o.o.)  *oddany głos  
  - 12/14 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 75 w Szczecinie (Fortuna Sp. z o.o.)  *oddany głos  
  - 13/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pomorzany - Powstańców Wielkopolskich 66-68" w Szczecinie *oddany głos   
  - 14/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Golęcino - Gocław - Strzałowska 25" w Szczecinie *oddany głos   
  ­- 15/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zdroje - Batalionów Chłopskich 86" w Szczecinie *oddany głos   
  - 16/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczne - Napierskiego 6C" w Szczecinie *oddany głos   
  - 17/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto - Starzyńskiego 2” w Szczecinie *oddany głos   
  - 18/14 - skargi na Prezydenta Miasta w związku z niedopełnieniem obowiązku zgodnego z prawem umieszczenia informacji publicznej na stronie internetowej *oddany głos   
  - 19/14 - podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych programem osłonowym w zakresie dożywiania w Szczecinie na lata 2014 – 2020 *oddany głos   
  ­- 38/14- nadania nazwy placowi (plac Ks. Henryka Świerkowskiego) *oddany głos   
 XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2014-02-10 )
  Zatwierdzenie protokołu z XXXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 20 stycznia 2014 r. *oddany głos   
  - 26/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Seledynowej, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową *oddany głos   
  - 27/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy Placu Dziecka 10, 11, 12, 13, 14, 15, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego spółdzielnią mieszkaniową *oddany głos   
  - 28/14 - wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej art. 69 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115 poz. 673, Nr 106 poz. 622, Nr 129 poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz. 1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529; z 2013r. poz. 829, poz. 1238) oraz § 30 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 207 poz. 2109, z 2005r. Nr 196 poz. 1628, z 2011r. Nr 165 poz. 985) *oddany głos   
  - 32/14 - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Parkowej 26/U1 *oddany głos   
  - 33/14 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 7/35 z obr. 1037 położonej w Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej *oddany głos   
  - 34/14 - ustalenia wysokości stawki procentowej bonifikaty przy sprzedaży należącego do Gminy Miasto Szczecin udziału 637/1000 części lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Szczecinie, przy ul. Orawskiej 15 sprzedawanego w drodze bezprzetargowej na rzecz jego najemców *oddany głos   
  - 35/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych *oddany głos   
  - 40/14 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o. o. z siedzibą w Szczecinie *oddany głos   
  - 23/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie   *oddany głos 
  - 24/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w celu utworzenia jednostki budżetowej pn. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego *oddany głos   
  - 25/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla Miasta Szczecin   *oddany głos 
  - 36/14 - zmieniająca Uchwałę Nr L/1273/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 06 września 2010 r. w sprawie zasad przyznawania i realizacji stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów *oddany głos   
  - 41/14 - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Czekoladowa) *oddany głos   
  - 44/14 - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin  *oddany głos  
  - 45/14 - nadania nazw urzędowych ulicom (ul. Bliska i ul. Atlantycka)    *oddany głos
  - 46/14 - skargi na Dyrektora ZBiLK (rozliczenie zaległości) *oddany głos   
  - 47/14 - skargi na Dyrektora ZBiLK (wydzierżawienie nieruchomości) *oddany głos   
  - 49/14 - wysokości opłaty związanej z pobytem w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie *oddany głos   
  - 50/14 - zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli *oddany głos   
 XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2014-03-17 )
  Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 10 lutego 2014 r. *oddany głos   
  - 72/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Stare Miasto - Park Żeromskiego" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 37/14 - przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Miasto Szczecin na lata 2014-2018, *oddany głos   
  - 62/14 - przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,    *oddany głos
  - 63/14 - aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin,  *oddany głos  
  - 54/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 43, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, *oddany głos   
  - 55/14 - określenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży pomieszczeń nie spełniających wymogu samodzielności,  *oddany głos  
  - 58/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym 4214, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC, stanowiących: działki 18/4 i 19/4, działki 21/4 i 22/4 oraz działki 27/4, 28/4, 29/4, 30/4, 31/1 i 32/1, *oddany głos   
  - 59/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargów łącznych nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK MIELEC, stanowiących działki: 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 16/7, 16/9 z obrębu 4086, *oddany głos   
  - 66/14 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok, *oddany głos   
  - 67/14 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne, *oddany głos   
  - 70/14 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023, *oddany głos   
  - 51/14 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 52/14 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Szczecinie w 2014 roku, *oddany głos   
  - 53/14 - wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 64/14 - określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła,   *oddany głos 
  - 69/14 - zmiany uchwały w sprawie "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2011-2014, będących w posiadaniu ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie, *oddany głos   
  - 68/14 - uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie", *oddany głos   
  - 60/14 - przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 4 przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie w Bursę Szkolną Nr 2 przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie i włączenia jej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 przy ul. Unisławy 26, *oddany głos   
  - 61/14 - zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok", *oddany głos   
  - 74/14 - określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2014, *oddany głos   
  - 71/14 - wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic Miasta Szczecin - miasta na prawach powiatu z Gminą Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,  *oddany głos  
  - 75/14 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 78/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania, *oddany głos   
  - 80/14 - skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, *oddany głos   
  - 81/14 - skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej braku odpowiedzi na pismo, *oddany głos   
  - 82/14 - kierunków działania Prezydenta Miasta jako Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Nieruchomości i Opłaty Lokalne. *oddany głos   
  - 83/14 - zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łukasiewicza 6, Dziale Pomocy Półstacjonarnej dla Osób z Chorobą Alzheimera, w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta im. Gen. Mieczysława Boruty-Siechowicza” przy ul. Kruczej 17, Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przy ul. Jakuba Wujka 6 *oddany głos   
  - 84/14 - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Włoska) *oddany głos   
 XL zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2014-04-28 )
  Zatwierdzenie protokołu z XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 17 marca 2014 r. *oddany głos   
  - 65/14 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Odzieżowa 2" w Szczecinie,  *oddany głos  
  - 104/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze Port 2”, *oddany głos   
  - 107/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stołczyn Port 2” w Szczecinie pod nazwą „Stołczyn Port 3”, *oddany głos   
  - 108/14 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo 4" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 88/14 - nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 68 w Szczecinie, ul. Zakole 1 A, *oddany głos   
  - 109/14 - zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police, *oddany głos   
  - 105/14 - przyznania dotacji celowej w kwocie 303 430 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Ewangelisty przy ul. Świętego Ducha 9, 70-205 Szczecin, *oddany głos   
  - 106/14 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie zespołu pomników i akcentów rzeźbiarskich w ramach projektu „Alei Żeglarzy”,  *oddany głos  
  - 89/14 - zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,    *oddany głos
  - 101/14 - sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 4/14, 4/11, 9/3, 3/2, 3/3 z obr. 3018 położonej w Szczecinie przy ul. Willowej nr 2 oraz udzielenia bonifikat *oddany głos   
  - 91/14 - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, *oddany głos   
  - 90/14 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 92/14 - wyrażenia zgody na odstąpienie przez Prezydenta od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Miasta Szczecin lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ulicy Kaszubskiej nr 59 m. 5 *oddany głos   
  - 93/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, *oddany głos   
  - 94/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Grzymińskiej, *oddany głos   
  - 95/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej z tytułu sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Kruszwickiej, *oddany głos   
  - 96/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty naliczanej z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Ks. bpa Ignacego Krasickiego,    *oddany głos
  - 98/14 - przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu lokalu użytkowego przy ul. Bolesława Krzywoustego 54/U5, *oddany głos   
  - 99/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu użytkowego przy ul. Komuny Paryskiej 18/U1, *oddany głos   
  - 102/14 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, *oddany głos   
  - 110/14 - opinii o lokalizacji kasyna gry przy al. Wojska Polskiego 75 w Szczecinie,   *oddany głos 
  - 111/14 - zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, *oddany głos   
  - 112/14 - skargi na bezczynność Prezydenta Miasta, *oddany głos   
  - 113/14 - skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej nierozpatrzenia wniosku o przydział lokalu socjalnego,    *oddany głos
  - 114/14 - skargi na Dyrektorów ZBiLK i TBS „Prawobrzeże” w związku z niewłaściwą realizacją wyroku przyznającego lokal socjalny, *oddany głos   
  - 115/14 - nadania nazwy urzędowej ulicy ("ul. Wysokogórska"), *oddany głos   
 VII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2014-05-26 )
  Przyjęcie Stanowiska w sprawie sytuacji w Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" S.A. *oddany głos   
  - 129/14 - kierunkowych założeń polityki budżetowej Miasta na rok 2015 i lata następne,  *oddany głos  
  - 118/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ulicy Przestrzennej 77, *oddany głos   
  - 116/14 - ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania, *oddany głos   
  ­- 119/14 - zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie w części dotyczącej lokalizacji Filii Nr 43 oraz Filii Nr 54, *oddany głos   
  - 120/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Szczecin, *oddany głos   
  - 125/14 - przyjęcia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Szczecin na lata 2014-2025".  *oddany głos  
  ­- 126/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Niebuszewo 2" w Szczecinie,  *oddany głos  
 XLII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2014-06-23 )
  Zatwierdzenie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 maja 2014 r. *oddany głos   
  Absolutorium dla Prezydenta Miasta Szczecin. *oddany głos   
  6.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2013 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku (137/14). *oddany głos   
  6.8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2013. *oddany głos   
  ­- 65/14 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście Północ - Odzieżowa 2" w Szczecinie,  *oddany głos  
  ­- 141/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Bukowo - Kolonistów 2" w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 123/14 - wyrażenia opinii do koncepcji zmiany granic administracyjnych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Goleniów,   *oddany głos 
  - 136/14 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne, *oddany głos   
  ­- 138/14 - zmiany uchwały w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty, *oddany głos   
  ­- 139/14 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, *oddany głos   
  ­- 142/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży udziału w nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Wielkopolskiej,  *oddany głos  
  ­- 143/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Bł. Królowej Jadwigi stanowiącej działkę nr 24/30 z obrębu 1042, *oddany głos   
  ­- 148/14 - zmiany uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Police, *oddany głos   
  ­- 150/14 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023, *oddany głos   
  ­- 151/14 - skargi na Prezydenta Miasta w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na pismo, *oddany głos   
  - 153/14 - skargi na Prezydenta Miasta w związku z nienależnym pobieraniem opłat za parkowanie w strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie, *oddany głos   
  - 154/14 - opinii dotyczącej korekty granic obszarów Natura 2000 na terenie Miasta Szczecin. *oddany głos   
  - 156/14 - skargi na niewłaściwe postępowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 54 w stosunku do podległego nauczyciela, *oddany głos   
  - 158/14 - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. Cietrzewia) *oddany głos   
  - 159/14 - nadania nazwy urzędowej skwerowi (skwer imienia płk. Ryszarda Kuklińskiego), *oddany głos   
  - 160/14 - skargi na brak działań Dyrektora ZBiLK, *oddany głos   
  - 161/14 - skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej nieudzielenia odpowiedzi na pismo, *oddany głos   
  - 162/14 - skargi na opieszałe działanie Straży Miejskiej. *oddany głos   
  Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie Honorowych Obywateli Miasta Szczecin. *oddany głos   
 XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2014-07-21 )
  Zatwierdzenie protokołu z VII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 26 maja 2014 r. *oddany głos   
  - 163/14 - nadania imienia Gimnazjum Nr 5 w Szczecinie, ul. Komuny Paryskiej 5,  *oddany głos  
  - 164/14 - wyrażenia zgody przez Gminę Miasto Szczecin na zawarcie aneksu do porozumienia z Gminą Miasto Świnoujście zawartego w dniu 17 września 2010 r., *oddany głos   
  - 173/14 - wyrażenia zgody na wzniesienie w Szczecinie pomnika upamiętniającego generała Stanisława Sosabowskiego, *oddany głos   
  - 167/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie ul. Dąbskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 37/7 o pow. 0,8447 ha, obr. 4153,    *oddany głos
  - 168/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, naliczanej od ceny sprzedaży nieruchomości, położonej w Szczecinie, przy ul. Jakuba Bojki, *oddany głos   
  - 169/14 - zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin, *oddany głos   
  - 170/14 - wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny netto nieruchomości gruntowych sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, *oddany głos   
  - 171/14 - bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowej zabudowanej halą handlową „Fala”, na okres dziewięciu lat, położonej przy al. Wyzwolenia 44a w Szczecinie, *oddany głos   
  - 165/14 - zaliczenia ulicy Włoskiej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Szczecin, *oddany głos   
  - 166/14 - zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania, *oddany głos   
  - 177/14 - upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin do określania wysokości opłat za korzystanie z Kompleksu Rekreacyjnego "ARKONKA", *oddany głos   
  - 174/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Dąbie - plaża 3" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 175/14 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Bukowo - Szosa Polska” w Szczecinie,  *oddany głos  
  - 176/14 - Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Warszewo 4" w Szczecinie, *oddany głos   
  - 218/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - skrzyżowanie Wkrzańska" w Szczecinie,  *oddany głos  
  - 219/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zawadzkiego - Klonowica 7" w Szczecinie,  *oddany głos  
  - 179/14 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok, *oddany głos   
  - 220/14 - zmiany uchwały w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasto Szczecin, *oddany głos   
  - 221/14 - zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin,   *oddany głos 
  - 178/14 - zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin i nadania jej statutu, *oddany głos   
  - 222/14 - wytycznych do opracowania projektu budżetu Miasta Szczecin na 2015 rok,  *oddany głos  
  - 223/14 – uchylenia uchwały Rady Osiedla Krzekowo-Bezrzecze, *oddany głos   
  - 224/14 – skargi na nieprawidłowe działanie Prezydenta Miasta, *oddany głos   
  - 225/14 – skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, *oddany głos   
  - 226/14 – skargi na Prezydenta Miasta Szczecin. *oddany głos   
 XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2014-09-08 )
  - 240/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 2” w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 3”,  *oddany głos  
  - 241/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona” w Szczecinie pod nazwą „Międzyodrze – Kępa Parnicka – Wyspa Zielona 2”,  *oddany głos  
  - 242/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego – Klonowica 7” w Szczecinie,   *oddany głos 
  - 243/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Wrzesińska” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 248/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo - Dzierżonia” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 295/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żelechowa - skrzyżowanie Wkrzańska" w Szczecinie,    *oddany głos
  - 239/14 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płonia – Przyszłości” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 244/14 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa 3” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 250/14 - odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,   *oddany głos 
  - 231/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego garażu przy ul. Zamiejskiej 10, *oddany głos   
  - 232/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. Somosierry, stanowiącej działki nr: 58/1 i 59/1 z obrębu 2075 o łącznej powierzchni 0,0927 ha, *oddany głos   
  - 233/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ulicy Kalenickiej, działki nr 48/4 i 48/26 z obrębu 4084, *oddany głos   
  - 235/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 38/96 z obrębu 3011, położonej w Szczecinie, w rejonie ulicy Kolonistów, *oddany głos   
  - 236/14 - wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasto Szczecin położonej w rejonie ul. Konarowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/30 o pow. 0,0241 ha, obręb 3094, *oddany głos   
  - 237/14 - zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Gryfino,    *oddany głos
  - 238/14 - zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, *oddany głos   
  - 249/14 - pozbawienia kategorii drogi powiatowej i wyłączenia części ulicy Kaszubskiej - stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 3/8 obr. 1040 z użytkowania, *oddany głos   
  - 245/14 - nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 7 w Szczecinie, ul. Złotowska 86, *oddany głos   
  - 251/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczecińskiego standardu funkcjonowania i finansowania publicznych szkół i placówek oświatowych na terenie Miasta Szczecina, *oddany głos   
  - 246/14 - przystąpienia Gmin ze Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej”, *oddany głos   
  - 253/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Centrum, *oddany głos   
  - 254/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Drzetowo - Grabowo, *oddany głos   
  - 255/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Łękno, *oddany głos   
  - 256/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Międzyodrze - Wyspa Pucka, *oddany głos   
  - 257/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo Bolinko, *oddany głos   
  - 258/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Nowe Miasto, *oddany głos   
  - 259/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto, *oddany głos   
  - 260/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Północ, *oddany głos   
  - 261/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Śródmieście Zachód, *oddany głos   
  - 262/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Turzyn, *oddany głos   
  - 263/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Bukowo, *oddany głos   
  - 264/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Golęcino - Gocław, *oddany głos   
  - 265/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Niebuszewo, *oddany głos   
  - 266/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Skolwin, *oddany głos   
  - 267/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Stołczyn, *oddany głos   
  - 268/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Warszewo, *oddany głos   
  - 269/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Żelechowa, *oddany głos   
  - 270/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie - Niemierzyn, *oddany głos   
  - 271/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Głębokie - Pilchowo, *oddany głos   
  - 272/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Gumieńce, *oddany głos   
  - 273/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Krzekowo - Bezrzecze, *oddany głos   
  - 274/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Osów, *oddany głos   
  - 275/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno, *oddany głos   
  - 276/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Pomorzany, *oddany głos   
  - 277/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Świerczewo, *oddany głos   
  - 278/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Zawadzkiego - Klonowica, *oddany głos   
  - 279/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Bukowe - Klęskowo, *oddany głos   
  - 280/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Dąbie,    *oddany głos
  - 281/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Kijewo, *oddany głos   
  - 282/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Majowe, *oddany głos   
  - 283/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Płonia - Śmierdnica - Jezierzyce, *oddany głos   
  - 284/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Podjuchy, *oddany głos   
  - 285/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Słoneczne, *oddany głos   
  - 286/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo, *oddany głos   
  - 287/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Załom - Kasztanowe, *oddany głos   
  - 288/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Zdroje, *oddany głos   
  - 289/14 - Statutu Osiedla Miejskiego Żydowce - Klucz, *oddany głos   
  - 252/14 - nadania nazwy urzędowej ulicy i parkowi (ul. Jerzyka, park im. Jacka Karpińskiego), *oddany głos   
  - 227/14 - skargi na Prezydenta Miasta z powodu braku odpowiedzi na pismo, *oddany głos   
  - 291/14 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach na terenie Gminy Miasta Szczecin,  *oddany głos  
  - 293/14 - utworzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,    *oddany głos
  Stanowisko Rady Miasta Szczecin w sprawie Honorowych Obywateli Miasta Szczecin. *oddany głos   
 XLV zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin ( 2014-10-13 )
  Zatwierdzenie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin odbytej w dniu 8 września 2014 r. *oddany głos   
  - 317/14 - nadania nazwy urzędowej ulicy (ul. ks. abp. Kazimierza Majdańskiego)  *oddany głos  
  - 299/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbie - Wrzesińska” w Szczecinie, *oddany głos   
  - 302/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo 3” w Szczecinie,   *oddany głos 
  - 303/14 - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kijewko - Teligi" w Szczecinie,   *oddany głos 
  - 304/14 - przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Warszewo – Kredowa 2” w Szczecinie,  *oddany głos  
  - 244/14 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bolinko - Rynkowa 3” w Szczecinie,  *oddany głos  
  - 296/14 - zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2014 rok, *oddany głos   
  - 300/14 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2014 rok i lata następne, *oddany głos   
  - 301/14 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2014-2018 z perspektywą do roku 2023, *oddany głos   
  - 297/14 - ustalenia na rok 2015 opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów związanych z wydaniem dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, *oddany głos   
  - 298/14 - „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”, *oddany głos   
  - 305/14 - nadania tytułu Pioniera Miasta Szczecina, *oddany głos   
  - 306/14 - zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra,  *oddany głos  
  - 308/14 - ponownej skargi na Prezydenta Miasta w związku z nienależnym pobieraniem opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Szczecinie *oddany głos   
  - 315/14 - skargi na niegospodarność, nienależytą staranność oraz nieposzanowanie prawa przez Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Mieszkalnych w Szczecinie *oddany głos   
  - 316/14 - skargi na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Mieszkalnych w Szczecinie dot. remontu klatki schodowej    *oddany głos
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin