Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Konkursy unieważnione

Nr konkursu:
BOP/AW/2009/016
Nazwa zadania:
Akademia Walki z Rakiem
Rodzaj zadania:
Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne
Termin składania:
2008/12/30
Data decyzji:
2008/11/21
Konkursy unieważnione:
Tak


Część A (jawna) PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony
i promocji zdrowia.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz 
z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Akademia Walki z Rakiem.

2. Rodzaj zadania:
Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne i duchowe.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 75% kosztu całkowitego zadania, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. Przyznanie środków finansowych odbędzie się zgodnie z projektem zgodnie z projektem budżetu Miasta na rok 2009. W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta innej kwoty, kwota środków na zadanie ulegnie proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 
z późn. zm.).
· Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegających na pomocy chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne i duchowe dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego.
· Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania kwoty dotacji na więcej niż jedną organizację, których oferty zostaną uznane za merytorycznie najkorzystniejsze,
a przystępujące do konkursu podmioty będą uprawnione.
· Uznanie złożonej oferty za odpowiadającą potrzebom konkursu nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, 
o która wnioskuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w sposób ciągły na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie 
w realizacji podobnych działań,
· atrakcyjność proponowanego do realizacji programu, różnorodność proponowanych form,
· kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (wydatki na program, ilość uczestników, czas trwania),
· zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta, w tym wielkość środków własnych,
· liczba osób objętych zadaniem,
· planowane efekty w wymiarze zmiany świadomości i postaw odbiorców zadanie,
· charakterystyka środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
· dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 rok 30 000 zł Fundacja Dom Hospicyjny- Gościniec Królowej Apostołów
2008 rok 20 000 zł Fundacja Dom Hospicyjny - Hospicjum św. Jana Ewangelisty

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są 
w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Wioletta Perzyńska – telefon (91) 424 56 74 , Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, e-mail: wperzyn@um.szczecin.pl


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/11/21, odpowiedzialny/a: Anna Wierzchowiec, wprowadził/a: Anna Wierzchowiec, dnia: 2009/01/30 13:01:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wierzchowiec 2009/01/30 13:01:51 modyfikacja wartości
Anna Wierzchowiec 2008/11/21 13:04:06 nowa pozycja