Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 161/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2007/04/02

Data wejścia w życie: 2007/04/02


ZARZĄDZENIE Nr 161/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 kwietnia 2007 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

    Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. r 261, poz. poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708,
Nr 220, poz. 1600 i Nr 220 poz. 1601) oraz § 4 Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 18, poz. 342, Nr 90, poz. 1777, z 2005 r. Nr 71, poz. 1531, z 2006 r. Nr 12, poz. 250, Nr 14, poz. 264, Nr 64, poz. 1170 i Nr 106, poz. 2005) zarządzam co następuje:

§1. 1. Ustala się tryb postępowania przy przygotowywaniu dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się tryb postępowania przy przygotowywaniu dokumentacji do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadza się:
a) wzór wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego - jako załącznik nr 3,
b) wzór wniosku o sprzedaż lokalu użytkowego – jako załącznik nr 4,
c) wzór informacji dotyczącej lokalu, o którego nabycie wnioskuje najemca oraz
o budynku, w którym usytuowany jest dany lokal – jako załącznik nr 5,
d) wzór oświadczenia dotyczącego art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535) – jako załącznik nr 6,
e) wzór oświadczenia w zakresie realizacji §9 ust. 2 oraz §15 uchwały – jako załącznik nr 7,
f) wzór oświadczenia w zakresie realizacji §20 ust. 1 pkt 2) uchwały – jako załącznik nr 8,
g) wzór oświadczenia najemcy w zakresie podjętych uchwał przez wspólnotę mieszkaniową nieruchomości, w której położony jest lokal – jako załącznik nr 9,
h) wzór oświadczenia w zakresie wyłączeń lokalu ze sprzedaży – jako załącznik nr 10.

§2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) zarządcy – należy przez to rozumieć Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
2) pełnomocniku – należy przez to rozumieć osobę, która dokonuje sprzedaży lokali
w imieniu gminy Miasto Szczecin, na mocy udzielonego w tym zakresie przez Prezydenta Miasta stosownego pełnomocnictwa,
3) reprezentant gminy – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Szczecin do podpisywania protokołów uzgodnień w zakresie sprzedaży lokali.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 141/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (zm.: Zarządzenie Nr 241/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 czerwca 2004 r., Zarządzenie Nr 145/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 marca 2005 r. i Zarządzenie Nr 45/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2007 r.).

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się:
a) Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych,
b) Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/04/17, odpowiedzialny/a: Ryszard Tosiek, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/04/19 10:14:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/04/19 10:14:42 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2007/04/17 14:56:42 nowa pozycja