Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
29/2004
Nazwa zadania:
Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593)
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecina, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.
Termin składania:
2004/12/21
Data decyzji:
2005/02/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób .
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 

1.     Nazwa zadania: Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

 
2.      Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecina, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.
W konkursie którego celem jest podział środków na realizację tego zadania między oferentów, których oferty są najkorzystniejsze dla systemu pomocy społecznej Miasta, mogą uczestniczyć podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zadanie do realizacji w sposób ciągły, z tym że z uwzględnieniem w ofertach działań dodatkowych planowanych do realizacji w miesiącach zimowych.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju na terenie Miasta Szczecina, posiadające własne placówki, odpowiednie zasoby lokalowe, sprzętowe, kadrowe niezbędne doświadczenie oraz podmioty nie prowadzące dotychczas takiej działalności o ile na potrzeby tego zadania dysponują odpowiednimi zasobami, możliwymi do włączenia  do systemu pomocy społecznej Miasta Szczecina na potrzeby tego zadania od dnia 01.01.2005r.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi (do podziału) 700 000 zł.
 
4.       Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a)       Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób częściowy, 
b)       złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c)       zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie, określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.
 
5.       Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2005 do 31.12.2005 przez okres 12 miesięcy roku, w sposób ciągły z uwzględnieniem w sposób szczególny zadań w okresie zimowym.
 Placówki zobowiązane będą działać w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i zgodnie z zakresem powierzonych im zadań oraz określonej w umowie liczbie posiłków do przygotowania i wydawania, zaoferowanych dla poszczególnych grup osób bezdomnych oraz innych mieszkańców Szczecina. 
 Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą realizację zadania przy stawce dofinansowania jednego posiłku w wysokości 3.5 zł brutto.
Umowa zawarta na realizację zadania, może zawierać zapisy uzależniające wysokość kolejnych transz dotacji w ramach przyznanej maksymalnej kwoty rocznego dofinansowania od liczby osób dla których zrealizowano zadanie w okresach sprawozdawczych.
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1, dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym :
-          planowaną liczbę posiłków dla tych kategorii bezdomnych (mężczyźni, kobiety, matki z dziećmi, rodziny, młodociani, osoby starsze, wymagające szczególnej pielęgnacji i opieki, niepełnosprawni, ewentualnie inne szczególne grupy), dla których podmiot prowadzący oferuje miejsca w swoich placówkach, oraz liczbę możliwych do przygotowania i wydania posiłków dla innych mieszkańców Miasta, 
-          regulamin placówki bądź punktu wydawania posiłków zawierający zasady i godziny wydawania posiłków,   
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
-          opis bazy lokalowej i jej standard,
-          wyposażenie placówki, (tytuł prawny do lokalu  w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, warunki sanitarne, liczba miejsc w placówce z informacją o ich przeznaczeniu dla różnych kategorii osób bezdomnych, w tym miejsc dodatkowych w okresie zimowym, w przypadku punktu wydawania posiłków prowadzonego poza schroniskiem lub noclegownią opis warunków punktu,
 
 
w zakresie przewidywanych kosztów realizacji zadania
-          wysokość już pozyskanych środków na realizację zadania w 2005 r. z innych źródeł.
Oferenci składający jedną ofertę i ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania, odrębnie dla każdej z placówek.
 
6.       Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 29 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 
7.       Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dokona merytorycznej oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia i przedstawi propozycję kwoty dotacji na realizację poszczególnych ofert wraz z uzasadnieniem.
Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja d.s. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z propozycjami Wydziału przedstawi swoją ocenę Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 nastąpi w grudniu 2004, by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.01.2005 r. 
Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert. 
Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będą pod uwagę:
-          precyzyjna, rzetelna i realna oferta i możliwość weryfikacji planowanych do osiągnięcia celów,
-          wyposażenie placówki i jej znaczenie dla zaspokojenia potrzeb systemu pomocy społecznej Miasta w tym aktualna liczba podopiecznych objętych pomocą MOPR,
-          przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej  standard będzie taki sam lub zbliżony.
 
8.       Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
W roku 2003 zadanie realizowane było poprzez kartki żywnościowe rozdysponowane przez MOPR.
W okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004 r. planowana kwota wykonania w obu rozdziałach wynosi (łącznie 456 000 zł):
- 260 241 zł.                Polski Komitet Pomocy Społecznej
- 57 600 zł.                Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej „Szczecin Antwerpia”
- 102 800 zł.                CARITAS Archidiecezji Szczecińsko –Kamińskiej
- 35 359 zł.                Stowarzyszenie FENIKS    
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
9.       Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Jerzy Mazurkiewicz– telefon 424 56 66, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej.
 
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 

IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/12/10, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:44:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:44:21 modyfikacja wartości