Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2007/050
Nazwa zadania:
Szkolenie kadry trenerskiej i instruktorskiej
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2007/07/12
Data decyzji:
2007/07/25

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego                   i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Szkolenie kadry trenerskiej i instruktorskiej
Zadanie nr 1 - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń  trenerów i instruktorów dyscyplin sportowych.
Zadanie nr 2 - Organizacja i przeprowadzenie kursów na instruktora sportu.
 
2.      Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
50 000,- zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć            90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
1/ Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                              i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Uczestnikami konkursu mogą być podmioty, które
a)    Posiadają uprawnienia do prowadzenia kursów instruktorskich wydane przez Ministra Sportu (dotyczy zadania nr 2),
b)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c)    zamierzają realizować zadanie adresowane do kadr instruktorskich, trenerskich i innych osób będących mieszkańcami Szczecina,
d)    zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
 
2/ Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od lipca do grudnia 2007 r.
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)  w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 12 lipca 2007 roku                                              
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b)      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia),
c)      efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym                w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d)      zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).
 
8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
9.       
2007 rok              0,-  zł    Nazwa realizatora zadania: -
2006 rok       9 000,-  zł      Nazwa realizatora zadania: stowarzyszenia kultury fizycznej wg wykazu           dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki
                                            
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska –  p.o.  Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki  telefon (91) 424 51 75.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy "Kalinka 51" - zadanie nr 1 24000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Kalinka 51" - zadanie nr 2 10000.00
Fundacja na Rzecz Tenisa Ziemnego PROMASTERS 16000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/06/11, odpowiedzialny/a: Krupecka Ilona, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/09/14 15:08:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/09/14 15:08:25 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/06/11 13:18:02 nowa pozycja