Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2008/055
Nazwa zadania:
Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt będzie polegało na leczeniu wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualne dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.
Termin składania:
2008/07/31
Data decyzji:
2008/08/08

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin
z zakresu „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207),
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
Uchwały Nr XVI/432/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008

1. Nazwa zadania:
Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt będzie polegało na leczeniu wolno żyjących kotów objętych rejestrem populacji na terenie Gminy Miasto Szczecin w gabinecie lub lecznicy weterynaryjnej. Leczenie obejmuje przede wszystkim badanie zwierzęcia, postawienie diagnozy, podanie leków, ewentualne dokonanie zabiegu lub pobyt na leczeniu stacjonarnym.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację tego zadania w latach 2008 - 2009 wyniesie 45.000 zł. (słownie: czterdzieści pięć złotych 00/100). Zgodnie z uchwałą
Nr XVI/436/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienie przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej maksymalna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania w 2008 roku wynosi 15.000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych).
Wysokość dofinansowania w 2009 r. dla podmiotu objętego dofinansowaniem na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zostanie ustalona w drodze odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta i jest zaplanowana w maksymalnej wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w planie wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2009 na realizację tego zadania.
Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2009 r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, na obowiązującym formularzu BOP-10. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z podmiotem wyłonionym w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
Do tej pory nie realizowano zadań publicznych tego rodzaju

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (091) 424 51 09 lub (091) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pan Michał Górski - główny specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – (091) 42 45 455 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce 10500.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2008/06/30, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 11:16:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 11:16:31 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/08/08 14:49:28 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/06/30 13:59:06 nowa pozycja