Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2007/021
Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych z zakresu dyscyplin paraolimpijskich
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Termin składania:
2007/02/19
Data decyzji:
2007/03/02

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych z zakresu dyscyplin paraolimpijskich

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 40 000,- zł.
(słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Konkurs kierowany jest do podmiotów, które posiadają:
a) niezbędne środki do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza...)
b) doświadczenie w realizacji podobnych zadań (udokumentować: opinia właściwego związku
sportowego, kolejna edycja imprezy),
c) odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji zadania (opiekunowie, animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, opieka medyczna, in.),

Informacja obligatoryjna: plan promocji imprezy.

Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuję
oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest w okresie między: 1 marzec 2007 r. a 10 grudzień 2007 r.

a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.


6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko
w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 19 lutego 2007 roku.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych zadań,
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d) kalkulacja finansowa (środki własne, sponsorzy, wolontariusze),
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2006 rok – 40.000,-. KSI Start
2007 rok – 0,- zł

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Zgolak – tel. (91) 424 58 71, Wydział Sportu.
Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy Inwalidów START 40000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/01/12, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/05/11 10:16:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/05/11 10:16:38 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/03/07 15:15:09 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/01/12 15:21:13 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/01/12 15:20:48 nowa pozycja