Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/067
Nazwa zadania:
Prowadzenie grupowego mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, o którym mowa w art. 17 ust. 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64
Rodzaj zadania:
zadanie o charakterze ciągłym stanowiącym część systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin umożliwiające pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością intelektualną wspieranych pomocą asystentów prowadzenie samodzielnej egzystencji. Zadanie przewidziane do realizacji przez:
Termin składania:
2005/12/21
Data decyzji:
2006/01/06

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Prowadzenie grupowego mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 544 i 545),

3) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427),

4) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 44, poz. 428).

 1. Nazwa zadania: Prowadzenie grupowego mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, o którym mowa w art. 17 ust. 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) w Szczecinie.
 2. Rodzaj zadania: zadanie o charakterze ciągłym stanowiącym część systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin umożliwiające pełnoletnim osobom z niepełnosprawnością intelektualną wspieranych pomocą asystentów prowadzenie samodzielnej egzystencji. Zadanie przewidziane do realizacji przez:

- organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

3. Wysokość dotacji na realizację zadania:

Maksymalna łączna wysokość środków miasta przeznaczona na realizację zadania w latach 01.01.2006 – 31.12.2010 wyniesie 366 306 zł. (słownie: trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześć złotych).

W 2006r. maksymalna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 60 000 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2006 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania dla podmiotu objętego dotacją ulegnie proporcjonalnej zmianie.

Wysokość dofinansowania w kolejnych latach realizacji zadania dla podmiotu objętego dofinansowaniem na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ustalana będzie corocznie w drodze odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta, w sposób proporcjonalny do łącznej wysokości środków zaplanowanych w kolejnych budżetach Miasta na realizację tego zadania.

4.  Warunki przyznawania dotacji: zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz poniższymi zasadami:

 1. dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania o którym mowa w pkt. 1 ogłoszenia dla podmiotów uprawnionych, których oferty będą spełniać warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu pomocy społecznej Miasta Szczecin, zostaną najwyżej ocenione wg. kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
 2. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,

c) szczegółowy zakres zadania oraz wysokość środków na realizację zadania w latach 2007-2010 będzie określona w drodze aneksu do zawartej umowy, zawieranych w oparciu o wnioski składane do Urzędu Miasta w terminie do 30 listopada każdego roku,

 1. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 33 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,
 2. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2006 do 31.12.2010 przez okres 12 miesięcy w roku w sposób ciągły. Zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.

Podmiot uprawniony realizujący zadanie zobowiązany będzie działać zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin podjętą na podstawie art. 97 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej.

6. Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 29 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 4 należy składać w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

 • dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

 • oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.

Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja ds. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 ogłoszenia nastąpi w grudniu 2005, by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.01.2006 r.

Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej:

 • ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione,
 • jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
 • ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym zakresu rzeczowego zadania,
 • zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 25 ust. 1 w ustawie o pomocy społecznej:

 • 2004 r. 60 000 zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Szczecinie

 • 2005 r. 54 000 zł - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Szczecinie

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zwani dalej podmiotami uprawnionymi.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (procedura BOP XVIII, wniosek BOP - 12) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pan Jacek Cerebież - Tarabicki - telefon 424 56 79 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie-60 000 zł 60000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/11/22, odpowiedzialny/a: Małgorzata Łogisz, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:43:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:43:24 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2006/01/06 14:20:23 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/11/22 14:50:44 nowa pozycja