Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2009/049
Nazwa zadania:
Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin, odbywających się na terenie miasta Szczecina.
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2009/04/06
Data decyzji:
2009/04/15

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin, odbywających się na terenie miasta Szczecina.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadań wynosi 200.000 (słownie: dwieście tysięcy złotych). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) posiadają zgodę lub zlecenie właściwego polskiego związku sportowego, ogólnopolskiej federacji lub zarządu krajowego na organizację mistrzostw krajowych na terenie Szczecina,
b) posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza, in.),
c) dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania (opiekunowie, animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, obsługa medyczna, in.),
d) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji, potwierdzającej realizację zadania,
e) poświadczą posiadanie środków własnych – finansowych - przeznaczonych na realizację zadania.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadań przewidziana jest w terminie do 30 czerwca 2009 roku.

a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 rok :
-Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy: 25 000 zł (słownie :dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
-Bokserski Klub Sportowy SKORPION: 10 000 zł (słownie :dziesięć tysięcy złotych),
-Miejski Klub Sportowy POGOŃ ’04 Szczecin: 56 800 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych),
-Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL Salos: 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych),
-Międzyszkolny Ośrodek Sportowy MKS Kusy: 58 600 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych),
-UKS-47 JUDO BUSHIDO Morus:8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
-Miejski Klub Pływacki: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych),
-Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki WILKI MORSKIE: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych),
-Miejski Klub Lekkoatletyczny : 547 000 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- Szczeciński Klub Bokserski SZTORM: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych),
-Stowarzyszenie Sportów Walki BERSEKERS TEAM: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych),
-KASKADA Szczecin Rugby Klub: 3 000 zł ( słownie : trzy tysiące złotych),

2009 rok:
- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy MKS Kusy: 40 000 zł (słownie :czterdzieści tysięcy złotych),
- KASKADA Szczecin RUGBY Klub: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL Salos: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych),
-Klub Sportowy STAL Szczecin:10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Łukasz Wybraniec – telefon (91) 424 5971, Wydział Sportu i Turystyki.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy "Elektro - Bud - Bogo" 13000.00
Klub Sportowy " Morze-Bałtyk" 33000.00
Stowarzyszenie Sportów Walki BERSEKERS TEAM 12000.00
Stowarzyszenie Tenisowe TIE BREAK 32000.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 110000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/03/04, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2011/07/12 15:10:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2011/07/12 15:10:02 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/08/31 10:59:30 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/03/04 10:44:25 nowa pozycja