Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/076
Nazwa zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:
w treści konkursu
Termin składania:
2005/12/29
Data decyzji:
2006/01/20

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

na lata 2006-2008

Przedmiotem konkursów jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

1. Nazwa zadania:

TWÓRCZOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – DROGA DO NAWIĄZANIA KONTAKTU ZE SPOŁECZEŃSTWEM

2. Rodzaj zadania:

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Powinno obejmować swoją działalnością wszystkie niepełnosprawności i uwzględniać każdą osobę bez względu na wiek, czy niepełnosprawność. Zadanie polega na prowadzeniu zajęć z zakresu malarstwa, rzeźby, fotografii, hafciarstwa.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna łączna wysokość środków miasta przeznaczona na realizację zadania w latach 01.01.2006-31.12.2008 wyniesie 67.000,-zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

W 2006r. maksymalna wysokość środków Gminy przewidzianych na realizację zadania - 20.000,-zł (dwadzieścia tysięcy złotych)

Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.

W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2006 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

Wysokość dofinansowania w kolejnych latach realizacji zadania dla podmiotu objętego dofinansowaniem na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ustalana będzie corocznie w drodze odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta, w sposób proporcjonalny do łącznej wysokości środków zaplanowanych w kolejnych budżetach Miasta na realizację tego zadania.

4. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotację na realizację programu otrzymują organizacje pozarządowe, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 2. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
 4. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wysokość środków na realizację zadania w latach 2007 – 2008 będzie określana w drodze aneksu do zawartej umowy, zawieranych w oparciu o wnioski składane do Urzędu Miasta w terminie do 30 listopada każdego roku,
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami.

5. Termin i warunki realizacji:

 1. Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2006 do 31.12.2008, przez okres 12 miesięcy w roku w sposób ciągły,
 2. Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
 3. Zadania należy realizować w taki sposób, aby działaniami wynikającymi z poszczególnych programów, objęta była jak największa liczba uczestników,
 4. Realizacja zadania dotyczy mieszkańców Miasta Szczecina,
 5. W takcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
 6. zgodne z przyjętymi programami realizowanie zadań merytorycznych,
 7. zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
 8. prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
 9. szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków.
 10. Niezależnie, oferenci przedstawiają:
 11. prognozowany koszt realizacji zadania w kolejnych latach
 12. planowaną kwotę dotacji Miasta na kolejne lata.

6. Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w zamkniętych kopertach Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie

do 29 grudnia 2005 roku

Koperty powinny być opisane: pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Odrzuceniu podlegają oferty:

 1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
 2. niekompletne,
 3. złożone po terminie,
 4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 5. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie,
 6. nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. zakres rzeczowy zadania,
 2. objęcie programem jak największej liczby uczestników,
 3. posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
 4. rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
 5. możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
 6. Zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania
 7. koszty administracyjno-księgowe muszą dotyczyć tylko oddziałów miejskich i nie mogą przekroczyć 20% brutto dotacji o którą się ubiegają
 8. analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja d.s. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 nastąpi jak najszybciej by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.01.2006 r.

- Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

2004 - 20.000,-zł. - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

2005 - 18.000,- zł - Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

2005 - 7.000,-zł – Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych

W konkursie mogą uczestniczyć wymieni w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z dnia 29 maja 2003r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii krajowej 1, pokój 168, telefon 4245105,

www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Imię i nazwisko oraz telefon osoby z wydziału odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji otwartego konkursu ofert Beata Andruszkiewicz – tel. 42-45-670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polski Związek Niewidomych 2000.00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 15000.00
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie RODZINA 3000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/11/29, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 15:01:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 15:01:23 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/01/27 14:59:07 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/01/26 12:18:14 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/12/02 10:02:59 nowa pozycja