Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2011/053
Nazwa zadania:
Organizacja międzynarodowych regat jachtów typu match racing o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin.
Rodzaj zadania:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Termin składania:
2011/05/30
Data decyzji:
2011/05/10

BOP/ID/2011/053
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania.
Organizacja międzynarodowych regat jachtów typu match racing o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin.
Zadanie będzie polegało na organizacji zaliczanych do pucharu świata regat meczowych jachtów na Jeziorze Dąbie i na Odrze podczas Dni Odry, 1-3 lipca 2011r.

2. Rodzaj zadania.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Organizacje deklarujące finansowy wkład własny (poza środkami własnymi) winny
go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem).
W przypadku gdy podmiot ubiega się o przyznanie środków z innych źródeł publicznych
i jego wniosek (oferta) nie został rozpatrzony do czasu złożenia oferty na ten konkurs, podmiot zobowiązany jest do wypełnienia tabeli „Finansowe środki z innych źródeł publicznych” w części IV pkt 3 oferty.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6,
poz. 25), zgodnie z zapisem zawartym we wzorze umowy, jeżeli nie zostaną przyznane środki finansowe z innych źródeł publicznych, podmiot ma obowiązek niezwłocznie przekazać o tym informację Zleceniodawcy, jednak nie później niż w ciągu 7 dni
od stosownego rozstrzygnięcia właściwego organu. W razie nieprzekazania informacji
w terminie, podmiot nie będzie mógł odstąpić od umowy lecz będzie miał obowiązek zagwarantować na realizację zadania środki finansowe w wysokości środków wnioskowanych, które nie zostały podmiotowi przyznane.
Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanego w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie finansowego wkładu własnego może skutkować żądaniem Gminy Miasto Szczecin do zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe, a dotacja może być przyznana jedynie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

4. Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

5. Termin realizacji zadania.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 15 czerwca 2011 do 10 lipca 2011

6. Warunki realizacji zadania.
1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
a) - organizacje pozarządowe;
b) - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) - spółdzielnie socjalne;
e) - spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym.

7. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 30 maja 2011r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach w przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
Do oferty należy dołączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; 2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
3) oświadczenie podmiotu (BOP 11);

8. Tryb wyboru ofert.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych i oczywistych omyłek BOP wzywa Organizację do ich usunięcia w terminie dwóch dni roboczych od dnia wysłania maila a w przypadku braku możliwości powiadomienia Organizacji drogą elektroniczną - mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli Organizacja nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek w ww. terminie oferta zostaje odrzucona. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli. Od decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta nie przysługuje tryb odwoławczy.

9. Kryteria wyboru ofert.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne;
4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) wkład rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;
6) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
7) dotychczasowe doświadczenie przy realizacji podobnych zadań.

10. Termin dokonania wyboru ofert.
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie Gminy Miasto Szczecin w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin.

11. Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.

2010 rok 50.000zł
2011 rok zadanie nie było realizowane
13. Informacje dodatkowe.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 91 424 51 05, www.szczecin.pl/bop, e-mail: bop@um.szczecin.pl.
Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu 18 maja 2011r. w sali 335 OP godz. 12.00.
Ponadto wszelkich informacji o konkursie udzielają osoby uprawnione do kontaktów:

Pan(i) Anna Nizińska – telefon 91 424 5992.,
Biuro ds. Morskich
e-mail: anizin@um.szczecin.pl
Pan(i) Iwona Dubiel – telefon 91 42 45 109, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
e-mail: idubiel@um.szczecin.pl
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 50000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2011/05/10, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2011/06/15 08:35:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2011/06/15 08:35:01 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/05/10 08:12:45 nowa pozycja