Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2008/047
Nazwa zadania:
Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Termin składania:
2008/06/19
Data decyzji:
2008/07/07

Część A (jawna) BOP/WE-A/2008/047

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony
i promocji zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania: Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Celem zadania jest:
a) edukacja chorych na cukrzycę i ich rodzin,
b) działania mające na celu utrzymanie stężenia lipidów oraz glukozy we krwi w granicach
normy oraz zahamowanie lub niedopuszczenie do rozwoju powikłań cukrzycy,
c) profilaktyka powikłań cukrzycy,
d) utrzymanie sprawności fizycznej poprzez rekreację ruchową ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień dotyczących diety, wysiłku fizycznego, redukcji masy ciała, itp.
Głównym założeniem zadania jest objęcie działaniami jak największej grupy mieszkańców Szczecina w zakresie badań w kierunku wczesnego rozpoznania cukrzycy.
Zadanie nie może opierać się wyłącznie na procedurach diagnostycznych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczona na realizację zadania wynosi :
22 288 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
1) Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegających na edukacji chorych na cukrzycę i ich rodzin oraz profilaktyki powikłań cukrzycy dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów postępowania konkursowego.
2) Uznanie złożonej oferty za odpowiadającą potrzebom konkursu nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą wnioskuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy
do dnia 31 grudnia 2008 r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
d) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną
po terminie, o którym mowa jak wyżej nie będą rozpatrywane.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej
w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) Zakres rzeczowy zadania.
2) Objęcie zadaniem jak największej liczby uczestników.
3) Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty.
4) Rodzaj i celowość planowanych kosztów w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji.
5) Możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.
6) Zdeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania.
7) Analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2007 rok
zadanie takie nie było realizowane
2008 rok
zadanie takie nie było realizowane

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 pokój 335 N, telefon 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Ryszarda Kocińska–Jarmurzewska – telefon 091 424 56 64 , Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 22288.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/05/19, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 11:12:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 11:12:59 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/07/07 14:27:16 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/05/19 11:32:47 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/05/19 11:27:25 nowa pozycja