Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75784517

Aktualna strona: 357156

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/IK/2009/046
Nazwa zadania:Animator Sportu dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych i Uczniowskich Klubach Sportowych.
Rodzaj zadania:Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Termin składania ofert:2009/03/09

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie :
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Animator Sportu dzieci i młodzieży w Osiedlowych Klubach Sportowych i Uczniowskich Klubach Sportowych.

2. Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
1) Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Konkurs kierowany jest do Osiedlowych Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych, które:
a) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
b) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
c) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zadania,
d) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
e) posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu – udokumentować,
3) Do ofert należy dodatkowo dołączyć wymagane załączniki zgodnie z pkt. 4 otwartego konkursu ofert oraz Plan Pracy Animatora Sportu na okres objęty konkursem.
4) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków, o które występuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do
31 grudnia 2009 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym
w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 9 marca 2009 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2007 rok 19 000 zł. Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki
2008 rok 50 000 zł. Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Barbara Nowakowska – telefon (91) 424 5648, Wydział Sportu i Turystyki.


Data decyzji:2009/04/01

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki"   3000.00  
Osiedlowy Klub Sportowy "Iskierka"   4500.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Bukowe 29"   4000.00  
Osiedlowy Klub Rekreacyjno-Sportowy DWUDZIESTKA-GUMIEŃCE   4000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna"   2500.00  
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado"   2500.00  
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy OLIMPIC 34 Szczecin   2500.00  
Osiedlowy Klub Sportowy "Podjuchy"   2500.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"   2500.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Trygław"   4000.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Szmaragd"   4000.00  
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin   2500.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Osiemnastka"   2500.00  
Osiedlowy Klub Sportowt KASTA MAJOWE   2500.00  
Osiedlowy Klub Sportowy "Jeziorak"   4000.00  
Uczniowski Klub Sportowy PIĘTNASTKA   2500.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin