Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/062
Nazwa zadania:
Zwalczanie kłusownictwa rybackiego, ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniami na terenia Miasta Szczecin.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało, m. in. na wykrywaniu sprawców kłusownictwa rybackiego, kontrolowaniu osób korzystających ze sprzętu pływającego oraz przebywających na dzikich kąpieliskach,
Termin składania:
2007/10/26
Data decyzji:
2007/11/05

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem
własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z: ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.).

 

1.  Nazwa zadania:

Zwalczanie kłusownictwa rybackiego, ochrona wód i brzegów przed zanieczyszczeniami na terenia Miasta Szczecin.

 

2.  Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będzie polegało, m. in. na wykrywaniu sprawców kłusownictwa rybackiego, kontrolowaniu osób korzystających ze sprzętu pływającego oraz przebywających na dzikich kąpieliskach,
a także monitoringu i ochronie wód i brzegów przed zanieczyszczeniami.

 

3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Zgodnie z uchwałą nr XIII/358/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 17.09.2007 r. w sprawie
zestawienia przychodów i wydatków
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2007 maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wyniesie 4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Uwaga: za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.

 

4.  Zasady przyznawania dotacji:

Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13, art. 14, art. 15 i art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz według poniższych zasad:

-         Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania podmiotowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,

-         złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot, w przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot zmniejsza zakres rzeczowy zadania lub wycofuje swoją ofertę,

-         proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu, (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),

-         podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów
zadania,

-         do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), z ubiegania się o przyznanie
dotacji przez kolejne 3 lata
,

-         Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert
w sposób częściowy,

-         na zadanie podmiot składa ofertę, która zawiera jeden projekt realizacji zadania
publicznego, wyklucza się sytuację złożenia jednej oferty zawierającej kilka projektów,

-         w przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane
załączniki należy dołączyć do jednej oferty, a w pozostałych dołączyć informację,
w której z ofert one się znajdują.

 

5.  Termin i warunki realizacji zadania:

a)  wykorzystanie środków finansowych przyznanych w ramach dotacji na realizację zadania może nastąpić od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2007r. 

b) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. ze zm.) i statutowo działające w obszarze ekologii i ochrony zwierząt,

c)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003r. ze zm.) poprzez
przyznanie dotacji celowej, zgodnie z zapisami art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d i art. 176 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r. ze zm.),

d)      szczegółowe warunki realizacji zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą
Miasto Szczecin a podmiotem,

e)      wydatki poniesione przez podmiot na realizację zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane z dotacji,

f)        dotacja nie może pokrywać deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz
kosztów,

g)      koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji zadania mogą stanowić nie więcej niż 10 % otrzymanej dotacji,

h)      koszty, które w szczególności nie będą mogły być poniesione z dotacji:

-         zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią
zgłoszonego projektu,

-         zakupy gruntów lub innych nieruchomości,

-         działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,

-         przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy
celowych na podstawie przepisów szczególnych,

-         tworzenie funduszy kapitałowych,

-         budowa budynków lub lokali,

i)        wykonanie zadania odbędzie się w Szczecinie poprzez realizację przedłożonego wraz
z ofertą lub zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu,

j)        zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.  

 

6.  Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków Konkursu, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

 

 

 

7.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert podmiotu, z którym winna być zawarta umowa.

Prezydent dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli, a następnie zawierane
są z podmiotem wyłonionym w Konkursie umowy na realizację zadania publicznego.

Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1)      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

2)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,

3)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

4)      wartość merytoryczna oferty,

5)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

 

8.  Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego
rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

     Do tej pory nie realizowano zadań publicznych tego samego rodzaju.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP 10 w zamkniętej kopercie opatrzonej
pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne, dostarczone po terminie
lub nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta 
Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest główny specjalista Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pan Michał Górski – (091) 42 45 455.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Okręg polskiego Związku Wędkarskiego 4000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2007/09/25, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 09:31:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:31:32 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/09/25 14:45:02 nowa pozycja