Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2007/058
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadania:
Przebudowa szkolno – osiedlowych hal sportowych na terenie Osiedla
Termin składania:
2007/08/26
Data decyzji:
2007/09/13

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie zgodnie z:

 

1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

 

 

1. Rodzaj zadania: 

   Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

 

2. Nazwa zadania:

     Przebudowa szkolno – osiedlowych hal sportowych na terenie Osiedla  

     Zawadzkiego

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi  150.000,- zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy  złotych 00/100).

 

4. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

5.  Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:

a) zadanie kierowane jest do podmiotów posiadających obiekty mogące pełnić funkcję szkolno –osiedlowych hal sportowych, które będą w dni wolne od nauki oraz ferie szkolne, udostępniane na cele rekreacyjno – sportowe dla mieszkańców Szczecina.

 

b) prowadzą działalność oświatowo - wychowawcza,

 

c) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.

 

6. Termin i warunki realizacji zadania:

 

Realizacja zadania przewidziana jest w terminie; od dnia podpisania umowy do 31 październik 2007 r.

 

a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym
w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto 
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

a)      merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej (przeznaczenie obiektu na realizacje zajęć rekreacyjno - sportowych)

b)      kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych zadań,

c)      efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),

d)      kalkulacja finansowa (środki własne, sponsorzy, wolontariusze),

e)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

f)       Podmiot – wnioskodawca oferty jest zobowiązany do zawarcia w ofercie informacji o trwałości projektu oraz szerokiej dostępności publicznej do stworzonej w oparciu o fundusze publiczne bazy.

 

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2006 rok – 0,- zł

2007 rok – 0,- zł

 

 

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,                                e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacją jest Pai Barbara Nowakowska– tel. (91) 424 5 175 Wydział Sportu i Turystyki

 

 

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Centrum Edukacji Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 150000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/07/25, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/12/10 15:38:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/12/10 15:38:56 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/09/14 14:57:18 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/07/25 15:20:47 nowa pozycja