Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/047
Nazwa zadania:
Propagowanie idei mediacji wśród osób oraz jednostek pomocy społecznej w Szczecinie, szkolenie mediatorów, przeprowadzanie mediacji między stronami konfliktu
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu mediacji między stronami konfliktu, propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie, promowanie idei naprawczej, edukacja społeczeństwa, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z przestrzeganiem i respektowaniem praw człowieka, łagodzenie skutków konfliktów i popełnionych przestępstw, szkolenie mediatorów.W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju, posiadające kadrowe, niezbędne doświadczenie.
Termin składania:
2005/10/18
Data decyzji:
2005/10/18

                                                            PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1. Nazwa zadania: Propagowanie idei mediacji wśród osób oraz jednostek pomocy społecz          nej w Szczecinie, szkolenie mediatorów, przeprowadzanie mediacji między stronami konfliktu.
 
2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu mediacji między stronami konfliktu, propagowanie szeroko rozumianej idei mediacji w społeczeństwie, promowanie idei naprawczej, edukacja społeczeństwa, rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań związanych z przestrzeganiem i respektowaniem praw człowieka, łagodzenie skutków konfliktów i popełnionych przestępstw, szkolenie mediatorów.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju, posiadające kadrowe, niezbędne doświadczenie.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 15 000 zł.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
 
4. Zasady przyznawania dotacji:
-         zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593)
-         zgodnie z kryteriami zawartymi w pkt. 7 ogłoszenia konkursowego
-         zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art. 33 ust 1. ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej,
-         szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem,
5. Termin i warunki realizacji zadania: dzień podpisania umowy do 31.12.2005 r. w sposób ciągły.
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zwani dalej podmiotami uprawnionymi.
 
6. Termin składania ofert: Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 29 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Termin wyboru ofert zgodny jest z zapisami art. 6 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 514/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2004 r.
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych sprawdzi oferty złożone w otwartym konkursie ofert pod względem formalnym.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dokona merytorycznej oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia i przedstawi propozycję kwoty dotacji na realizację poszczególnych ofert wraz z uzasadnieniem.
Komisja Opiniująca powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina po zapoznaniu się z propozycjami Wydziału rekomenduje Prezydentowi Miasta oferty podmiotów uprawnionych, z którymi należy zawrzeć umowy.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli podejmie ostateczną decyzję i określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie działać w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Szczecinie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej z Policją, z sądami i ich organami pomocniczymi oraz innymi podmiotami wskazanymi przez Wydział Zdrowia Polityki Społecznej.
Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą działalność w zakresie realizowanego zadania.
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. l, dodatkowo powinien zawierać
w zakresie programowym:
- opis planowanych działań i zajęć z zakresu szkolenia przyszłych mediatorów,
- planowane do osiągnięcia efekty w zakresie doprowadzenia do ugody , stron konfliktów
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
- kwalifikacje kadry, posiadane rekomendacje
- założenia programu szkolenia
Kryteria:
a)      ocena możliwości realizacji zadania przez uprawnione podmioty,
b)      ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym zakresu rzeczowego zadania,
c)      wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
d)      precyzyjna, rzetelna i realna oferta i możliwość weryfikacji planowanych do osiągnięcia celów,
e)      opis kwalifikacji kadry realizującej zadanie, dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu zadania
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych     z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
- 2005 r.              - nie prowadzono
- 2004 r.              - nie prowadzono 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego określony jest w rozporządzeniach Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Jacek Cerebież-Tarabicki– telefon 424 56 79, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
 
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
2)      Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z poźn. zm.),
3)      Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego, (Dz. U. Nr 44, poz.427),
4)      Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 44, poz.428).
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
0.00
Jedyny podmiot, który złożył wniosek-ofertę zrezygnował z realizacji zadania. 0.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2005/09/16, odpowiedzialny/a: Małgorzata Łogisz, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:38:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:38:27 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/10/21 12:40:18 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/09/16 15:04:12 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/09/16 14:10:56 nowa pozycja