Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2010/026
Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
Termin składania:
2010/01/19
Data decyzji:
2010/02/05

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji projektów zmierzających do wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).


1. Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie dofinansowania przez Miasto działań obejmujących: promocję przedsiębiorczości oraz działalność szkoleniową, informacyjną i wydawniczą skierowaną do przedsiębiorców szczecińskich oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe i środki rzeczowe wycenione.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz:
- zadanie może zostać zrealizowane poprzez kilka projektów zgłoszonych przez różne organizacje;
- Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania organizacji, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą;
- złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent;
- proponowane zadanie musi się mieścić w zakresie statutowej działalności oferenta;
- oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 90% całkowitych kosztów zadania;
- rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia
2010 roku:
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) miejscem przeprowadzenia zadania jest miasto Szczecin,
d) uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą szczecińscy przedsiębiorcy lub osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, w tym studenci i absolwenci szczecińskich uczelni;
e) wszystkie działania prowadzone w ramach wykonywanego zadania mają mieć charakter otwarty, a zwłaszcza bezpłatne korzystanie ze wszystkich form działalności prowadzonej z budżetu opisanego zadania (seminaria, szkolenia, konferencje, imprezy gospodarcze, targi, wydawnictwa, itp.);
f) projekt wykonalności zadania możliwy do zrealizowania pod względem ekonomicznym, organizacyjnym, technicznym i finansowym;
g) wydatki poniesione przez oferenta na wsparcie realizacji zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane;
h) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacjami wyłonionymi w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, w tym baza lokalowa, zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania, spójność kalkulacji kosztów z harmonogramem działań,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,


8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2008 rok
Nazwa realizatora zadania:
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości – 20 000zł.
2009 rok
Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina 30 000zł,
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie 6 927,80zł.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 N, telefon (91) 42 45 109, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Podmiotami są pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta: Stefan Karbownik –tel./fax 91 42 45 596, Bogusław Brudkiewicz –tel. 91 42 45 590.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polsa Fundacja Przedsiębiorczości 6750.00
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego 35000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2009/12/18, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/02/18 13:24:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/02/18 13:24:25 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/02/05 09:00:22 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/12/18 15:03:03 nowa pozycja