Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2008/045
Nazwa zadania:
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót MOPR), połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych w
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom używania, nadużywania i uzależnienia od alkohlou.
Termin składania:
2008/06/16
Data decyzji:
2008/06/17

Część A (jawna) BOP/WE-A/2008/045

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473 z późn. zm.),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie (skrót MOPR), połączonego z profilaktyką uzależnień od środków psychoaktywnych w formie kolonii i półkolonii pod hasłem „Akcja lato 2008”.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom używania, nadużywania i uzależnienia od alkoholu.

Celem zadania jest:
a) zapewnienie dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
w postaci korzystania przez beneficjentów zadania z zajęć profilaktycznych socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych oraz sportowo - rekreacyjnych,
b) ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol wśród dzieci i młodzieży podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
c) obniżenie wieku inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży – uczestników wypoczynku letniego,
d) popularyzowanie abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
e) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym,
f) zapewnienie opieki, posiłków, wypoczynku i rekreacji podczas wakacji dzieciom
i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych, podopiecznym MOPR w Szczecinie,
g) ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2008:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi
400 000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) i pochodzi ze środków
w rozdziale 85154 tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.


4. Zasady przyznawania dotacji: zgodne z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 15 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznaną za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 15.09.2008 r.
Wnioskodawcy w składanych ofertach zobowiązani będą działać w sposób następujący:
a) oferta winna mieć określoną liczbę uczestników, skierowanych na piśmie przez MOPR w Szczecinie,
b) zapewniać beneficjentom uczestnictwo w wypoczynku letnim, w formie kolonii lub półkolonii oraz w ramach wypoczynku udział w zajęciach profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych lub/i sportowo-rekreacyjnych
(w ofercie należy przedstawić scenariusze w/w zajęć),
c) organizacje wnioskujące winny pracować na rzecz dzieci i młodzieży stale, tzn. przez cały rok, nie przewiduje się dofinansowania wniosków organizacji pozarządowych
nie prowadzących działalności na rzecz dzieci i młodzieży także poza okresem wypoczynku letniego,
d) organizacja wypoczynku musi być zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U.97.12. 67 z późn. zm.).

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na następujące zadania:
a) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników kolonii i półkolonii,
b) transport,
c) materiały dydaktyczne i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania,
d) wynagrodzenia wychowawców oraz ekspertów włączonych w zaplanowane działania w formie umów: o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
e) koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
f) koszty uczestnictwa w: zawodach, imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zajęciach kulturalno-oświatowych.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,

b) precyzyjny opis warunków pobytu tj.: bazy noclegowej, organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych
w programie kulturalno – oświatowym i sportowo – rekreacyjnym,
c) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
d) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
f) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł
na realizację zadania,
g) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego;
dodatkowo powinien zawierać:
a) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) informację o kwalifikacjach kadry realizatorów.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4. oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostaną bez rozpatrzenia.

Złożone w Konkursie oferty przekazane zostaną do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie skierowane pod obrady Komisji Opiniującej, która zbierze się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja zaopiniuje oferty i przedstawi Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokona wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawrze z organizacją wyłonioną
w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym,
i innym podmiotom.

W roku 2007 zadanie zostało zrealizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w kwocie 47 752 zł,
b) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w kwocie 170 720 zł,
c) Klub Hutnik „Eko Tras” w kwocie 140 000 zł,
d) Klub Sportowy „Stal Szczecin” w kwocie 41 528 zł.
W bieżącym roku zadanie nie było realizowane.

Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 N, telefon (91) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 424 56 67, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

UWAGA!
Umowa z wybranym organizatorem wypoczynku letniego zostanie podpisana
po dostarczeniu zaświadczenia o zgłoszeniu placówki wypoczynku wydanego przez Kuratora Oświaty.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy Hutnik Eko-Tras 132730.00
ZHP Choragiew Zachodniopomorska 67440.00
Dom Kultury Klub Skolwin 12000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 187830.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/05/15, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 11:11:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 11:11:43 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/06/17 14:41:01 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/05/15 12:06:41 nowa pozycja