Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/021
Nazwa zadania:
PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
Rodzaj zadania:
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień w formie kolonii i półkolonii pod hasłem „Akcja lato – 2005
Termin składania:
2005/05/25
Data decyzji:
2005/06/17

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i
przeciwdziałania alkoholizmowi.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
 
1.      Nazwa zadania
PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
2.      Rodzaj zadania
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączonego z profilaktyką uzależnień w formie kolonii i półkolonii pod hasłem „Akcja lato – 2005”
Zadanie kierowane jest do organizacji pożytku publicznego i pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Realizacja zadania polega na wdrożeniu programu profilaktyczno-edukacyjnego podczas „Akcji – Lato 2005”- kolonii i półkolonii organizowanych dla dzieci i młodzieży skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 440.000,- zł.(słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
 
4.      Zasady przyznawania dotacji
a)      Dotację na realizację programu otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym
b)      dotacja jest przeznaczona na wsparcie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym
c)      Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
d)      Zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie 
      określonym w art.11 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
      pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)
e)      Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa
      pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami
5.      Termin realizacji zadania: obejmuje okres od 25.06.2005 – 31.08.2005
 
6.      Termin składania ofert: do dnia 25 maja 2005 roku
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków o których mowa w pkt. 5 należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od daty ogłoszenia konkursu
7. Warunki, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty
a)   Zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawartą umową i Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn.zm.) 
b)   Zadanie winno mieć określoną liczbę uczestników, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie; listy uczestników wypoczynku opracowuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
c)    Zapewniać beneficjentom uczestnictwo w wypoczynku letnim, w formie kolonii lub półkolonii
d)   W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merotorycznego, rozliczający zwróci szczególną uwagę na następujące kwestie:
-  Przestrzeganie zaplanowanego harmonogramu – zgodne z przyjętym programem realizowanie zadań merytorycznych,
-  Zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
-  Prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
-  Szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków,
-  Planowane do osiągnięcia efekty, z podaniem wskaźników efektywności
Oferent może złożyć:
•  Jedną ofertę na wybrane zadanie
•  Kilka ofert, każda na inne zadanie będące przedmiotem konkursu
 
Wybór najlepszych ofert nastąpi w terminie do 60 dni od zapoznania się z nimi.
Odrzuceniu podlegają oferty
 • Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu
 • Niekompletne
 • Złożone po terminie
 • Dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę
 • Złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie
 • Nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu
Oferty będą oceniane w oparciu o następujące kryteria: 
 • Zakres rzeczowy zadania – precyzyjny opis planowanego działania, diagnoza sytuacji, harmonogram realizacji - adekwatne do przedmiotu oferty
 • Kwalifikacje kadry realizującej zadanie, w tym prowadzących zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom od środków psychoaktywnych
 • Scenariusze zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych
 • Posiadania przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty
 • Opisu warunków pobytu (baza noclegowa, informacja o organizacji wyżywienia, warunkach sanitarnych obiektów kolonijnych)
 • Posiadania przez oferenta bazy lokalowej, umożliwiającej administrowanie zadaniem  - jej standard i wyposażenie, (tytuł prawny do lokalu w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności)
 • Rodzaju i celowości planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji wraz z podaniem jednostkowego kosztu uczestnictwa w wypoczynku
 • Możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę
 • Informacji o współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanego zadania
 • Zgodności z założeniami kierunkowymi projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok
Dotacja nie może być udzielona na:
- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów
  z tym  związanych,
- działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej,
- działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
- działalność polityczną i religijną.
 
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym
 
W roku 2003 sfinansowano następujące zadania i organizacje pozarządowe:
a)  Towarzystwo Salezjańskie „Dom Zakonny”; „Kolonie w Krakowie dla dzieci należących do świetlicy terapeutyczno – resocjalizującej w kwocie 5.000,- zł
b)  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki; „Kolonie socjoterapeutyczne w Łukęcinie” w kwocie 46.700,- zł
c)  Szczecińskie Towarzystwo Ognisk Rodzinnych; „Więcej słońca za dużo było chmur” w kwocie 15.284,- zł
d)  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska; „Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych „Można inaczej” w Pogorzelicy” w kwocie 43.600,- zł
e)  Szczecińskie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych; „Kolonie integracyjne dla dzieci zagrożonych patologią w Czaplinku i Białym Dunajcu w kwocie 15.000,- zł
f)   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich; „Kolonie o charakterze profilaktycznym „Nie daj się złapać” w Ochotnicy Dolnej w kwocie 33.000,- zł oraz „Kolonie o charakterze profilaktycznym w Radkowie” w kwocie 6.000,- zł 
g)  Klub Sportowy „Stal Szczecin”; „Kolonie profilaktyczno-terapeutyczne dla dzieci objętych opieką MOPR” w kwocie 100.000,- zł
h)  Osiedlowy Klub Sportowy „Świt-Skolwin”; „Wypoczynek letni „Lato na sportowo” dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym” w kwocie 10.359,- zł
i)   Uczniowski Klub Sportowy „Nad Odrą”; „Kolonie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wychowawczo, dotkniętych problemem alkoholowym” w kwocie 13.600,-zł
W roku 2004 sfinansowano następujące zadania i organizacje pozarządowe:
a)  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki; „Przygotowanie i prowadzenie koloni dla dzieci z terenu Szczecina w Łukęcinie, połączonych z profilaktyką uzależnień” w kwocie 96.000,- zł
b)  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska; „Przygotowanie i prowadzenie koloni dla dzieci z terenu Szczecina, połączonych z profilaktyką uzależnień” w kwocie 253.145,- zł
c)  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich; „Przygotowanie i prowadzenie koloni dla dzieci z terenu Szczecina w Ochotnicy Dolnej - Młynne, połączonych z profilaktyką uzależnień w kwocie 50.050,- zł; oraz „Przygotowanie i prowadzenie kolonii dla dzieci z terenu Szczecina w Borowiku, połączonych z profilaktyką uzależnień w kwocie 13.230,- zł 
d)  Klub Sportowy „Stal Szczecin”; „Przygotowanie i prowadzenie kolonii dla dzieci z terenu Szczecina w Międzyzdrojach, połączonych z profilaktyką uzależnień w kwocie 195.000,- zł 
e)  Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży Oddział Szczecin Wielgowo; „Przygotowanie i prowadzenie kolonii dla dzieci z terenu Szczecina w Ochotnicy Dolnej – Młynne połączonych z profilaktyką uzależnień w kwocie 2.400,- zł oraz „Przygotowanie i prowadzenie w Szczecinie półkolonii letnich dla dzieci z terenu Szczecina, połączonych z profilaktyką uzależnień” w kwocie 4.000,- zł  
f)   Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej „Przygotowanie i prowadzenie w Wisełce kolonii dla dzieci z terenu Szczecina połączonej z profilaktyką uzależnień” w kwocie 65.499,- zł. 
 
9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Podmiotami są:
Tatiana Duklas – tel. 4245 667, e-mail. tduklas@um.szczecin.pl
Jacek Cerebież – Tarabicki – tel. 4245 679 jtarabic@um.szczecin.pl
 
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
UWAGA!

Organizatorzy wypoczynku, z którymi zostaną zawarte umowy, przed uzyskaniem dofinansowania będą zobowiązani do okazania niezbędnych pozwoleń, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 1997, w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży  szkolnej, a także zasad jego organizowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zmianą)   Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej 90000.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 124100.00
Klub Sportowy "Hutnik Eko-Tras" 130000.00
Stowarzyszenie czas przestrzeń tożsamość 50500.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 45400.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/04/25, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 10:25:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 10:25:12 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/06/20 16:30:46 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/04/25 11:46:14 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/04/25 10:36:03 nowa pozycja