Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/AW/2009/029
Nazwa zadania:
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół
Rodzaj zadania:
Celem zadania jest udzielenie dotacji na przeprowadzenie alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, polegających na nauce radzenia sobie ze stresem w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się
Termin składania:
2009/01/13
Data decyzji:
2009/02/04

Część A (jawna) 


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony
i promocji zdrowia.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Celem zadania jest udzielenie dotacji na przeprowadzenie alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, polegających na nauce radzenia sobie ze stresem w sytuacjach stresujących i trudnych zdarzających się
w codziennym życiu szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 75% kosztu całkowitego zadania, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. Przyznanie środków finansowych odbędzie się zgodnie z projektem budżetu Miasta na rok 2009. W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta innej kwoty, kwota środków na zadanie ulegnie proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
· Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegającego na przeprowadzeniu alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
· Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania kwoty dotacji na więcej niż jedną organizację, których oferty zostaną uznane za merytorycznie najkorzystniejsze, a przystępujące do konkursu podmioty będą uprawnione,
· Uznanie złożonej oferty za odpowiadającą potrzebom konkursu nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą wnioskuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· Możliwość realizacji zdania przez podmiot przedstawiający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych działań,
· Atrakcyjność proponowanego do realizacji programu, różnorodność proponowanych form, zawarte elementy edukacyjne,
· Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (wydatki na program, ilość uczestników, czas trwania),
· Zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta, w tym wielkość środków własnych,
· Liczba osób objętych zadaniem,
· Planowane efekty w wymiarze zmian świadomości i postaw odbiorców zadania ,
· Charakterystyka środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
· Dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność(rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 rok 20 000 zł. Fundacja Pogotowie Teatralne
2008 rok 18 280 zł. Fundacja Pogotowie Teatralne
11 720 zł. Miejski Ośrodek Kultury

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Wioletta Perzyńska – telefon (91) 424 56 74 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej , e-mail:wperzyn@um.szczecin.plOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów Oddział Zachodniopomorski 0.00
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny 0.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 0.00
Miejski Ośrodek Kultury 10000.00
Stowarzyszenie "Pracownia psychoedukacji' 0.00
Fundacja Pogotowie Teatralne 20000.00
Fundacja "Rodzina - Rozwój - Praca" 0.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/09, odpowiedzialny/a: Anna Wierzchowiec, wprowadził/a: Katarzyna Szlachta, dnia: 2009/04/15 10:11:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Szlachta 2009/04/15 10:11:11 modyfikacja wartości
Anna Wierzchowiec 2008/12/09 13:53:37 nowa pozycja