Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/KG/2006/021
Nazwa zadania:
Prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży na terenie Gminy Miasto Szczecin
Rodzaj zadania:
Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom od środków psychoaktywnych
Termin składania:
2006/05/19
Data decyzji:
2006/06/27

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Ustawą z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) 
3)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1.  Nazwa zadania:
Prowadzenie klubu środowiskowego dla młodzieży na terenie Gminy Miasto Szczecin
 
 2.  Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom od środków psychoaktywnych.
Realizacja zadania polega na: prowadzeniu klubu młodzieżowego jako alternatywy wobec ryzyka uzależnienia, tj.: szkolenia, edukacja, działalność rekreacyjna, organizowanie imprez i festynów o charakterze profilaktycznym.
 
Celem zadania jest:
a)        Propagowanie świadomego trzeźwego stylu życia wśród młodzieży
b)        Prewencja i wczesne rozpoznanie problemu związanego z uzależnieniem od alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych
c)         Rozwijanie umiejętności społecznych, interpersonalnych oraz umacnianie poczucia własnej wartości
d)        Udzielanie uczestnikom zajęć oraz ich rodzinom wsparcia emocjonalnego i pomocy w sytuacjach trudnych i kryzysowych
e)        Oddziaływanie na kształtowanie prawidłowych relacji rodzinnych
f)          Pomoc w rozpoznaniu własnych potrzeb i racjonalnym ich zaspokajaniu
g)        Rozwijanie związków z grupą społeczną
h)        Poprawa funkcjonowania społecznego i emocjonalnego beneficjentów zadania
i)          Pomoc w radzeniu sobie z negatywnym myśleniem i stresem
j)          Kreowanie postaw chroniących zdrowie
Zadanie kierowane jest do młodzieży - mieszkańców Szczecina, tj.: gimnazjalistów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.
 
3.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2006: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 50 000,- zł. (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego zadania. 
 
4.    Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 4’ ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002, Nr 147, poz.123 z późn. zm.), art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a)      dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b)      złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom  nie gwarantuje  przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
 
5.    Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od 14.06.2006 do 31.12.2006
 
1)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.
2)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
3)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem
4)      zadanie winno mieć określoną liczbę uczestników z uwzględnieniem podziału na grupy odbiorców
5)      zapewnić beneficjentom możliwość uczestnictwa  w zajęciach organizowanych przez klub młodzieżowy
6)      zadania powinny być zrealizowane zgodnie z zawarta umową i Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
 
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na następujące zadania:
a)      utrzymanie lokalu
b)      materiały biurowe i dydaktyczne
c)      wynagrodzenia ekspertów włączonych w realizację zaplanowanych działań w formie      umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
d)      koszty obsługi administracyjno- księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10%  brutto dotacji, o którą się ubiegają
 
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie i zawierać:
1.      Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
2.      Informację o terminie i miejscu realizacji zadania
3.      Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
4.      Informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych wraz z kopiami dokumentów potwierdzonymi za zgodność z oryginałem zapewniających realizację zadania
5.      Informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych)
6.      Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
1.      harmonogram i opis przewidzianych aktywności oraz planowane do osiągnięcia efekty
2.      krótką charakterystykę środowiska lokalnego (diagnoza społeczna) z którego wyłonieni zostaną adresaci – młodzież, mieszkańcy Szczecina
 
6.   Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.      Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego
2.      Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności
3.      Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.
4.      Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
5.      Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja ds. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji. Komisja Opiniująca zbierze się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert.
6.      Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
7.      Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert
8.      Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem
 
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań)
b)      przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania
c)      zakres programowy oferty
d)      opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia efekty
e)      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
8.  Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku       ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego  rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
 
W roku 2004 finansowanie na mocy umów otrzymały następujące podmioty:
a)   Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „RAZEM” w Szczecinie,   w kwocie:     19.487,87 zł.
b)   Stowarzyszenie „MOST” w Szczecinie, w kwocie:  20.000,00zł.
c)   „MIEJSKI OŚRODEK KULTURY”, w kwocie:  40.000.00 zł.
d)   Dom Kultury „KLUB SKOLWIN”, w kwocie:  60.000,00 zł
e)   Dom Kultury „SŁOWIANIN”, w kwocie:   74.000,00zł.
 
W roku 2005 finansowanie na mocy umów otrzymały następujące podmioty:
a)  Stowarzyszenie „ERKA”, w kwocie:   12.700,00zł
b)   Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „RAZEM”, w kwocie:  23.400,00zł
c)   Stowarzyszenie ”MOST” w Szczecinie, w kwocie:   20.000,00 zł
d)   Klub Sportowy „WISKORD” Szczecin, w kwocie:   33.600,00 zł
e)      Fundacja Kultury i Sportu „PRAWOBRZEŻE”, w kwocie:  10.300,00 zł
f)        Dom kultury „SKOLWIN”, w kwocie:  29.996,00zł
g)      „MIEJSKI OŚRODEK KULTURY”, w kwocie:  40.000,00 zł
h)      Dom Kultury „SŁOWIANIN”, w kwocie:  41.600,00 zł
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Koperty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1,pokój 168c, telefon: 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/  e-mail: bop@um.szczecin.pl
 
Osobą odpowiedzialną do kontaktów z Organizacjami jest Tatiana Duklas- tel. 4245 667,
e-mail. tduklas@um.szczecin.pl, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 0.00
Klub Sportowy Wiskord Szczecin 17000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "Razem" 21328.00
Miejski Ośrodek Kultury 0.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/04/18, odpowiedzialny/a: Katarzyna Gurdała, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 11:09:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 11:09:48 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/06/28 11:57:08 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/04/18 08:15:18 nowa pozycja