Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75747019

Aktualna strona: 356914

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/AW/2009/036
Nazwa zadania:Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie w terminie od 15 stycznia 2009 roku do
Rodzaj zadania:Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie wspomagającego instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane wolontariatem
Termin składania ofert:2009/01/14

Część A (jawna)

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie promocji organizacji wolontariatu


Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie w terminie od 15 stycznia 2009 roku do
31 grudnia 2011 roku.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu - prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie wspomagającego instytucje, organizacje pozarządowe oraz osoby zainteresowane wolontariatem, realizującego następujące zadania:
1. Prowadzenie bazy wolontariuszy,
2. Prowadzenie bazy Organizacji Poszukujących wolontariuszy,
3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy,
4. Promocja wolontariatu w środowisku lokalnym, szczególnie wśród młodzieży szkolnej
i studentów,
5. Nadzór nad działalnością wolontariuszy skierowanych do Organizacji,
6. Realizacja dostępnych programów wolontarystyczych: krajowych i zagranicznych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. Kwota 60.000 zł jest kwotą zapisaną w projekcie budżetu Miasta. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok przez Radę Miasta Szczecin. Kwota na realizację zadania w kolejnych latach zależeć będzie od kwoty zatwierdzanej w kolejnych uchwałach budżetowych przez Radę Miasta Szczecin.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.):

a) Dotacja jest przeznaczona na powierzenie prowadzenia działalności z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. Oferty spełniające warunki postępowania konkursowego zostaną przyjęte do realizacji i ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania nie gwarantuje przyznania środków
w wysokości, o którą występuje Wnioskodawca,
c) dotacje zostaną przyznane na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert.

Preferowane będą ofert organizacji współpracujących na stałe z siecią Centrów Wolontariatu.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 15 stycznia 2009 roku do 31 grudnia
2011 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem,
d) Jednym z celów statutowych oferenta musi być organizacja wolontariatu,
e) Koszty administracyjne, uwzględnione w preliminarzu realizacji zadania, nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania publicznego.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej
w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4. rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczenia dotacji otrzymanych w roku poprzednim,
5. wcześniejsza współpraca z samorządem,
6. doświadczenie w prowadzeniu objętej zakresem konkursu działalności w przeszłości.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2007 rok - 28 000 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie Polites
2008 rok – 60 000 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie Polites – 30 000 zł,
Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej – 6 000 zł, Stowarzyszenie Polites – 24 000 zł.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Anna Wierzchowiec – telefon (91) 424 50 98, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, pok. 336 A.


Data decyzji:2008/12/15

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Polites   60000.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin