Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2006/030
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Rodzaj zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia.
Termin składania:
2006/07/31
Data decyzji:
2006/09/06

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
2.      Rodzaj zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe punktujące we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu, udział w zawodach, rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
614 950,- zł. (słownie: sześćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a)    prowadzą szkolenie w dyscyplinach olimpijskich, punktujących we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu w tym międzyszkolnych klubów sportowych wykluczając inne uczniowskie kluby sportowe – udokumentować,
b)    prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c)    zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży, mieszkańców Szczecina,
d)    zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
e)    posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu – udokumentować,
Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od września do grudnia 2006 r.
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)  w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 31 lipca 2006 roku.
 
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)      merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b)      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c)      efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym   w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ilość zawodników w tym zgłoszonych w okręgowym związku  sportowym, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
f)       zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
g)      dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).
 
8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych  z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
9.       
2005 rok             1 322 750,-  zł            Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu                                                      dostępnego w Wydziale Sportu
2006 rok             1 416 250,-  zł             Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu                                                      dostępnego w Wydziale Sportu
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska –  Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu telefon (91) 424 51 75.
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy "Kaczory" 4000.00
Klub Sportowy Stal Szczecin 38300.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin 22000.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 14400.00
Klub Sportowy Tae Kwon-Do "Tornado" 6700.00
Klub Sportowy "Triathlon Szczecin" 4000.00
Szczeciński Klub Tenisowy 17200.00
Miejski Klub Pływacki 66900.00
Bokserski Klub Sportowy "Sztorm" 24000.00
Szczeciński Klub Bokserski SPARTAKUS 5500.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 62100.00
Klub Taekwon - do I.T.F. "Szczecin" 4800.00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" 28700.00
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" 4000.00
Klub Sportowy IRONMAN Szczecin 10500.00
Klub Sportowy "Arkonia" 47700.00
Miejski Klub Sportowy "Gryf" 9500.00
Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki 21000.00
Klub Sportowy "Piast" 24000.00
Klub Sportowy "Łącznościowiec" 20100.00
Zarząd Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego 38300.00
Szczeciński Klub Sportowy Taekwon-Do 7200.00
Bokserski Klub Sportowy "Olimp Szczecin" 19200.00
Klub Sportowy "Bałtyk - Morze" 19200.00
Klub Sportowy "Elektro - Bud - Bogo" 19200.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/06/29, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/01/19 13:51:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/01/19 13:51:33 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/09/12 13:52:01 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/07/26 12:02:18 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/06/30 09:16:13 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/06/30 09:15:07 nowa pozycja