Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/035
Nazwa zadania:
Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy, pijaństwa i stosowania substancji psychoaktywnych.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nadużywania alkoholu .
Termin składania:
2010/02/01
Data decyzji:
2010/03/02

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/035


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70, poz.473),
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja działań profilaktycznych (w tym zajęć: rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych) dla mieszkańców Szczecina jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec nudy, pijaństwa i stosowania substancji psychoaktywnych.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom konsumpcji, używania i nadużywania alkoholu.
Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
b) obniżenie popytu na alkohol i inne substancje psychoaktywne wśród mieszkańców Szczecina,
c) podwyższenie wieku inicjacji, obniżenie ilości okazjonalnych konsumentów oraz pijących ryzykownie i szkodliwie,
d) poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
e) uatrakcyjnienie oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży – adekwatnych do zainteresowań adresatów,
f) popularyzowanie abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
g) korygowanie zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym,
h) promowanie nowatorskich metod (programów) przeciwdziałania alkoholizmowi,
i) aktywizacja rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania alkoholu,

j) ograniczenie szkód społecznych wynikających z nadużywania alkoholu, zespołu zależności alkoholowej i innych środków psychoaktywnych.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: dzieci i młodzież, rodzice
i opiekunowie, społeczność lokalna.

W/w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących działań:
a) zajęcia rekreacyjne, rekreacyjno-sportowe lub/i kulturalno – oświatowe stanowiące alternatywę dla nudy, pijaństwa i substancji psychoaktywnych,
b) pozalekcyjne zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia,
c) opracowanie, zakup i dystrybucja materiałów oświatowych niezbędnych
w realizacji treści profilaktycznych.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2010:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi
400 000,- zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta na 2010 rok oraz Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji:
zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r.o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr 70, poz. 473), art. 15 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz .873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom przeciwdziałania alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznaną za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji gminy na:
a) wynagrodzenie realizatorów zaplanowanych zadań w formie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
c) wynajem obiektów niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
d) zakup wyposażenia koniecznego do realizacji zaplanowanych aktywności,
e) projekt graficzny, wydruk, zakup materiałów oświatowych,
f) materiały dydaktyczne i biurowe.
Ponadto oferta powinna zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł,
f) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
g) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
h) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
i) liczbę beneficjentów objętych zadaniem,
j) informację nt. sposobu rekrutacji beneficjentów zadań.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty,
d) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W roku 2008 zadanie zostało zrealizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w kwocie 14 600 zł,
b) Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 26 000 zł,
c) Fundacja Kultury i Sportu Prawobrzeże w kwocie 16 515 zł,
d) Stowarzyszenie Teatralne „Nie Ma” w kwocie 6 000 zł,
e) Uczniowski Klub Sportowy Trójka w kwocie 10 000 zł,
f) Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w kwocie 5 800 zł,
g) Fundacja Akademia Edukacyjna w kwocie 21 000 zł,
h) Stowarzyszenie Polites w kwocie 18 000 zł,
i) Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego RAZEM w kwocie 8 000 zł,
j) Fundacja Pogotowie Teatralne w kwocie 23 000 zł,
k) Osiedlowy Klub Sportowy Świt Szczecin Skolwin w kwocie 41 000 zł,
l) Bokserski Klub Sportowy Skorpion w kwocie 35 000 zł,
m) Dom Kultury Słowianin w kwocie 13 000 zł,
n) Klub Sportowy Morze Bałtyk w kwocie 35 000 zł,
o) Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Jana Bosko w kwocie 11 000 zł,
p) Stowarzyszenie OFFicyna w kwocie 18 000 zł,
q) Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego w kwocie 18 000 zł.

W roku bieżącym zadanie jest realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w kwocie 10 000 zł,
b) Klub Sportowy „Morze-Bałtyk” w kwocie 38 000 zł,
c) Klub Sportowy „Wiskord” w kwocie 10 000 zł,
d) Bokserski Klub Sportowy „Skorpion” w kwocie 38 000 zł,
e) Uczniowski Klub Sportowy „Bukowe 29” w kwocie 10 680 zł,
f) Klub Sportowy „Hutnik Eko-Tras” w kwocie 54 000 zł,
g) Uczniowski Klub Sportowy „Szmaragd” w kwocie 17 500 zł,
h) Fundacja Akademia Edukacyjna w kwocie 12 000 zł,
i) Fundacja Pogotowie Teatralne w kwocie 46 420 zł,
j) Osiedlowy Klub Sportowy „Świt” w kwocie 75 000 zł,
k) Stowarzyszenie Ulice Basketu w kwocie 20 000 zł,
l) Stowarzyszenie Teatralne „NIE MA” w kwocie 6 000 zł,
m) Stowarzyszenie Polites w kwocie 18 000 zł,
n) Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” w kwocie 20 000 zł,
o) Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w kwocie 20 000 zł,
p) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w kwocie 20 400 zł,
q) Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Olimpic 34 w kwocie 15 000 zł,
r) Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 26 000 zł,
s) Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w kwocie 5 000 zł,
t) Uczniowski Klub Sportowy „Ełka” w kwocie 8 000 zł,
u) Klub Sportowy Pogoń Handball w kwocie 15 000 zł,
v) Akademicki Klub Karate Shogun w kwocie 15 000 zł.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 105, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna – telefon (91) 4245 114. Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy "Morze Bałtyk" 48000.00
Osiedlowy Klub Sportowy MAJOWE 20000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" 10000.00
Klub Sportowy "Arkonia" 11000.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 15000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Szmaragd" 15000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM" 10000.00
Fundacja Pogotowie Teatralne 25000.00
Stowarzyszenie OFFICYNA 20000.00
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy JUVENIA 8000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Hutnik" 41000.00
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Olimpic 34" 15000.00
Osiedlowy Klub Sportowy Rekreacyjno-Sportowy "Dwudziestka-Gumieńce" 5000.00
Stowarzyszenie POLITES 18000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin Skolwin 41000.00
Klub Sportowy Pogoń Handball Szczecin 10000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Ełka" 8000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "PSW" 10000.00
Klub Sportowy "Stal Szczecin" 25000.00
Miejski Klub Sportowy "Olimpia" 10000.00
Stowarzyszenie Ulice Basketu 20000.00
Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" 15000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/12/28, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:22:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:22:47 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:32:40 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/18 08:42:42 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/03/02 13:49:39 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/12/28 10:24:55 nowa pozycja