Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2007/061
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m. in.
Termin składania:
2007/09/25
Data decyzji:
2007/10/10

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z: ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.).
 
1.    Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie.
 
2.    Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m. in.
na przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć i imprez kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury i sztuki, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych, upowszechnianiu, promowaniu i popularyzacji działań kulturotwórczych, uzupełnianiu zbiorów regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, działalności wystawienniczej, upowszechnianiu i promocji polskiej sztuki współczesnej a także edukacji w tym zakresie.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
       Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 5.03.2007 r. Nr VI/151/07 i Zarządzeniem Nr 407/2007 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27.07.2007 r. w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2007 r., maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wyniesie do podziału 220 000,- zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).
Uwaga: za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.
 
4. Zasady przyznawania dotacji:
Przyznawanie dotacji odbywać się będzie zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13,
art. 14, art. 15 i art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz według poniższych zasad:
-         Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania podmiotom, których oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze,
-         złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot, w przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot zmniejsza zakres rzeczowy zadania lub wycofuje swoją ofertę,
-         proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu, (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),
-         podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów zadania,
-         do oferty powinno być dołączone oświadczenie, że podmiot występujący o dotację nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata,
-         Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert
w sposób częściowy,
-         na zadanie podmiot składa ofertę, która zawiera jeden projekt realizacji zadania publicznego, wyklucza się sytuację złożenia jednej oferty zawierającej kilka projektów,
-         w przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane załączniki należy dołączyć do jednej oferty, a w pozostałych dołączyć informację,
w której z ofert one się znajdują.
 
5.   Termin i warunki realizacji zadania:
a) wykorzystanie środków finansowych przyznanych w ramach dotacji na realizację zadania może nastąpić od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007r. 
b) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. ze zm.) i statutowo działające w obszarze kultury,
c)    zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003r. ze zm.) poprzez przyznanie dotacji celowej, zgodnie z zapisami art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d i art. 176 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005r. ze zm.),
d)    szczegółowe warunki realizacji zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
e)    wydatki poniesione przez podmiot na realizację zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane z dotacji,
f)     dotacja nie może pokrywać deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
g)    koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji zadania mogą stanowić nie więcej niż 10 % otrzymanej dotacji,
h)    koszty, które w szczególności nie będą mogły być poniesione z dotacji:
-         zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
-         zakupy gruntów lub innych nieruchomości,
-         działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
-         przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
-         tworzenie funduszy kapitałowych,
-         budowa budynków lub lokali,
i)      wykonanie zadania odbędzie się w Szczecinie poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą lub zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu,
j)      zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.  
 
6.   Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków Konkursu, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli, a następnie zawierane są z podmiotami wyłonionymi w Konkursie umowy na realizację zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.     
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1)   możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2)   ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3)   wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4)   wartość merytoryczna oferty,
5)   dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2006 rok      5 000 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia – „Świteź”,
20 000 zł   Parafia Ewangelicko – Augsburska,
 8 000 zł   Fundacja pod Sukniami,
16 000 zł   (łącznie) Stowarzyszenie „Klub Storrady”,
 8 000 zł   Fundacja Pogotowie Teatralne,
15 000 zł   Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Szczecinie,
10 000 zł   (łącznie) Stowarzyszenie Operahaus,
10 000 zł   Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej,
14 000 zł   (łącznie) Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy,
 4 000 zł   Polski Związek Niewidomych Oddział Zachodniopomorski,
                 120 000 zł   (łącznie) Zachęta Sztuki Współczesnej,
            332 268,44 zł   (łącznie) Stowarzyszenie „Teatr Kana” Uniwersytetu Szczecińskiego,
                   25 000 zł   Fundacja Balet,
              30 000 zł   Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Szczeciński,
              30 000 zł   Stowarzyszenie Make It Funky Production,
                 7 000 zł   (łącznie) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku,
                 8 000 zł   Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „Gamba”,
              30 000 zł   Stowarzyszenie Akademickie „Europeica”,
              10 000 zł   Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Szczecińskiej,
                 4 000 zł   Stowarzyszenie Szczecińska Szkoła Pod Żaglami,
                 4 000 zł   Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Szczecinie,
                 3 000 zł   Zrzeszenie Studentów Polskich Rada Okręgowa w Szczecinie,
              10 000 zł   Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział w Szczecinie,
              10 000 zł   Stowarzyszenie Twórcze Artystów Rzeźbiarzy.
2007 rok       9 000 zł Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia – „Świteź”,
                30 000 zł   Fundacja Balet,
                81 000 zł   (łącznie) Stowarzyszenie Make It Funky Production,
                20 000 zł   Fundacja na Rzecz Instrumentów Dętych,
                40 000 zł   Stowarzyszenie Studentów Wyższych Uczelni Szczecina „Studentus”,
                  6 000 zł   Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże”,
                32 500 zł   Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki,
                20 000 zł   Stowarzyszenia „Pałacowe”,
                50 000 zł   Stowarzyszenie „Teatr Kana” Uniwersytetu Szczecińskiego,
                30 000 zł   Związek Ukraińców w Polsce Zarząd Oddziału w Szczecinie,
                20 000 zł Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie.
                 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP 10 w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”. Uwaga! Oferty niekompletne, dostarczone po terminie lub nie spełniające warunków konkursu nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktów z podmiotami są pracownicy Wydziału Kultury Pani Małgorzata Łogisz – Główny Specjalista (091) 424 50 83 i Pan Paweł Lisowski – Inspektor (091) 424 56 60.
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie OPERAHAUS 12000.00
Zachęta Sztuki Współczesnej 5000.00
Fundacja Pogotowie Teatralne 16000.00
Zachęta Sztuki Współczesnej 80000.00
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich 4000.00
Stowarzyszenie Make It Funky Production 8000.00
Fundacja Kultury i Sportu PRAWOBRZEŻE 4500.00
Stwarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki Szczecińska Sztuka 4000.00
SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich 16500.00
Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2007/08/28, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/01/22 08:48:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/01/22 08:48:14 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/10/16 09:55:17 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/08/28 11:31:28 nowa pozycja