Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/043
Nazwa zadania:
Bezpieczeństwo publiczne na wodach Miasta Szczecina, profilaktyka, szkolenia w roku 2005.
Rodzaj zadania:
Jest to zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego polegające na przeprowadzeniu działań profilaktyczno – szkoleniowych wraz z niezbędnymi inwestycjami koniecznymi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na akwenach miasta.
Termin składania:
2005/09/15
Data decyzji:
2005/09/16

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 1. Nazwa zadania:
 2. Bezpieczeństwo publiczne na wodach Miasta Szczecina, profilaktyka, szkolenia w roku 2005.

 3. Rodzaj zadania:

Jest to zadanie z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego polegające na przeprowadzeniu działań profilaktyczno – szkoleniowych wraz z niezbędnymi inwestycjami koniecznymi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na akwenach miasta.

 1. Profilaktyka w zakresie przeprowadzenia pogadanek i pokazów w szkołach, adresowanych do uczniów, mające za zadanie uświadomienie zagrożeń związanych z korzystaniem z wody i przebywaniem w jej pobliżu. Celem powinno być też przekazanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania się przy korzystaniu z wody i sposobów postępowania w przypadkach konieczności udzielenia pomocy.
 2. W ramach profilaktyki w terminie od momentu podpisania umowy do końca października 2005 roku prowadzenie rejsów patrolowych na szczecińskich akwenach.
 3. Szkolenia skierowane do nauczycieli szkół szczecińskich, funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Szczecinie, funkcjonariuszy Straży Pożarnej i Policji przygotowujące do nadania stopni ratowniczych.
 4. Przygotowanie projektu technicznego Centrum ratownictwa wodnego na wyspie Bielawa. Projekt musi być uzgodniony z Komendantem Miejskim Policji, Komendantem Miejskim Straży Pożarnej, Strażą Miejską w Szczecinie Biurem ds. Organizacji Regat Urzędu Miasta Szczecina, Wydziałem Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecina, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecina.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi

120 000,- zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

4. Zasady przyznawania dotacji:

Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizacją tego zadania dla podmiotu, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą

 • złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
 • szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem
 • podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie działać w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecina.

 

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2005 roku,

 1. w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r.),
 2. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

 • możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
 • kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

 • wartość merytoryczna oferty i jej zgodność z Polityką Poprawy Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w mieście Szczecinie,
 • doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia realizatorów,
 • konkretność oferty i możliwość weryfikacji planowanych do osiągnięcia celów:

 • zaproponowana ilość przeprowadzonych pogadanek i pokazów w szkołach,
 • rodzaj proponowanych materiałów propagujących bezpieczeństwo na wodzie,
 • proponowana ilość przeszkolonych osób na stopień ratowniczy,
 • koszt prowadzenia rejsów patrolowych w przeliczeniu na jedną łódź patrolującą w ciągu jednej godziny,
 • zaproponowanych kryteriów intensywność prowadzenia patroli w zależności od panującej pogody i sposób dokumentowania odbytych patroli.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2005 rok 0 zł Nazwa realizatora zadania: zadanie nie było realizowane

2004 rok 0 zł Nazwa realizatora zadania: zadanie nie było realizowane

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Henryk Szelągiewicz – telefon 424 51 15, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
 2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Na konkurs ogłoszony w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania nie wpłynęła żadna oferta, w wyniku czego procedura otwartego konkursu ofert została zakończona. 0.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/08/17, odpowiedzialny/a: Małgorzata Łogisz, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:36:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:36:21 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2005/09/28 12:56:43 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/08/17 13:24:24 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/08/17 13:11:06 nowa pozycja