Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2007/068
Nazwa zadania:
Zadanie 1 - Udział w ogólnopolskich konsultacjach szkoleniowych w pływaniu.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2007/12/03
Data decyzji:
2007/12/04

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Zadanie 1 - Udział w ogólnopolskich konsultacjach szkoleniowych w pływaniu.
Zadanie 2 - Udział w międzynarodowych konsultacjach szkoleniowych w żeglarstwie.
2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
50 000,- zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Za wkład własny uznaje się tylko środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

5. Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) prowadza działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem b) przedstawią plan konsultacji,

6. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadań przewidziana jest w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

7. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 3 grudnia 2007 roku.

8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej (grupa uczestników),
b) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
c) kalkulacja finansowa (środki własne, sponsorzy, wolontariusze),
d) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

9. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2006 rok
zadanie 1 – 0,- zł
zadanie 2 – 0,- zł

2007 rok
zadanie 1 – 0,- zł
zadanie 2 – 0,- zł


Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska
tel. (91) 424 5175, Wydział Sportu i TurystykiOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Miejski Klub Pływacki - Zadanie 1 40000.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 8000.00
Międzyszkolny Klub Żeglarstwa Regatowego zadanie 2 2000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/10/31, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2008/03/13 12:50:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2008/03/13 12:50:18 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/12/10 14:11:19 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/10/31 15:00:52 nowa pozycja