Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
028/BOP/2005
Nazwa zadania:
kultury, sztuki, ochrony dób kultury i tradycji
Rodzaj zadania:
gromadzenie i zabezpieczenie, konserwacja i opracowanie eksponatów – zabytków techniki i komunikacji na potrzeby planowanego Muzeum Techniki i Komunikacji w zajezdni Niemierzyn.
Termin składania:
2005/07/10
Data decyzji:
2005/08/02

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dób kultury i tradycji

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 1. Nazwa zadania: kultury, sztuki, ochrony dób kultury i tradycji
 2. Rodzaj zadania: gromadzenie i zabezpieczenie, konserwacja i opracowanie eksponatów – zabytków techniki i komunikacji na potrzeby planowanego Muzeum Techniki i Komunikacji w zajezdni Niemierzyn.
 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
  30.000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
 4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.) oraz poniższymi kryteriami:
 5. Termin i warunki realizacji zadania: czerwiec - grudzień 2005 rok.
 6. W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.) zwani dalej Podmiotami.

 7. Termin składania ofert: do 10 lipca 2005 roku
 8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Termin wyboru ofert zgodny jest z zapisami art. 6 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 514/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2004 r.

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych sprawdzi oferty złożone w otwartym konkursie ofert pod względem formalnym.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego dokona merytorycznej oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia i przedstawi propozycję kwoty dotacji na realizację poszczególnych ofert wraz z uzasadnieniem.

Komisja Opiniująca powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina po zapoznaniu się z propozycjami Wydziału rekomenduje Prezydentowi Miasta oferty podmiotów uprawnionych, z którymi należy zawrzeć umowy.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli podejmie ostateczną decyzję i określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

Kryteria:

 1. ocena możliwości realizacji zadania przez uprawnione podmioty,
 2. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym zakresu rzeczowego zadania,
 3. wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,
 4. merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityka miasta w zakresie upowszechniania kultury i sztuki,
 5. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, posiadane zasoby),
 6. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje,
 7. dysponowanie odpowiednio wyszkoloną i doświadczoną kadrą zdolną do realizacji zadania,
 8. koszty realizacji zadana w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2004 rok - zadanie takie nie było realizowane

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest pani Joanna Kozakowska
telefon 424 56 57, Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej 30000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/06/06, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 14:42:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 14:42:07 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/08/09 13:09:35 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/06/07 12:34:52 nowa pozycja