Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/057
Nazwa zadania:
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2010 roku.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
Termin składania:
2010/06/09
Data decyzji:
2010/06/22

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/057


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Letni wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2010 roku.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku letniego w formie:
- półkolonii wypoczynkowych organizowanych w miejscu zamieszkania dla dzieci
i młodzieży ze szkół Miasta Szczecin;
- kolonii wypoczynkowych, obozów wędrownych, turystyczno- krajoznawczych, sportowych, organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej Miasta Szczecina.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 141 020 zł. (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy dwadzieścia złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego zadania.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 lipca 2010 roku do 31 sierpnia 2010 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją,
d) proponowane zadanie winno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu.
e) Dotacje zostaną przyznane na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert.

Stawka dzienna dofinansowania uczestników danej formy wypoczynku wynosi:
- półkolonie w miejscu zamieszkania – od 8 zł do 10 zł;
- kolonie wypoczynkowe, obozy wędrowne, turystyczno- krajoznawcze,
sportowe – od 8 zł do 12 zł.
Komisja zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dzieci i młodzieży objętych dofinansowaniem w stosunku do przedłożonej oferty.
Ilość dzieci i młodzieży objętych dofinansowaniem uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Miasta Szczecin.
Rozpatrywane będą oferty skierowane wyłącznie na cele i potrzeby dzieci
i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Szczecin

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu oraz pieczątką organizacji w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin kierować się będzie następującymi kryteriami:

1) możliwością realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3ust. 3;
2) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 Ustawy, planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładem rzeczowym, osobowym, w tym uwzględni świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analizą i oceną realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

a także kryteriami właściwymi dla niniejszego konkursu:

7) jednym z celów statutowych oferenta musi być organizacja wypoczynku dzieci młodzieży szkolnej;
8) organizatorzy muszą spełniać wymogi określone rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1696 tekst jednolity).
9) Wsparcie zadania przewidziane jest dla placówek wypoczynku funkcjonujących
w okresie od 1 lipca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r., a okres funkcjonowania, objęty dofinansowaniem, będzie wynosił minimalnie 5 dni, a maksymalnie 14 dni;
10) wypoczynek organizowany jest w granicach Polski.

Oferta powinna zawierać:
- Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji zawierający opis i harmonogram planowanego działania;
- Termin i miejsce realizacji zadania, z uwzględnieniem precyzyjnego opisu warunków pobytu tj. organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno-oświatowy, turystyczno-rekreacyjnym i sportowym;
- Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
- Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę;
- Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych własnych,
a także uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na następujące zadania:
- wyżywienie uczestników;
- realizacja programu (bez kosztów osobowych).


Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli w terminie do 60 dni od dnia podanego w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia jako termin składania ofert.

Wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym
na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,


8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3:

W roku 2009 w ramach otwartego konkursu ofert pt. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej” dofinansowano realizację zadania przez nw. organizacje:
ZHP Komenda Hufca Szczecin-Dąbie - 9 360,-zł
Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” - 500,-zł
TPD, Zachodniopomorski Oddział Regionalny - 7 600,-zł
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży - 7 800,-zł
ZHP Chorągiew Zachodniopomorska - 28 488,-zł
ZHP Komenda Hufca Szczecin - 23 136,-zł
Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego pw. Św. Józefa - 11 000,-zł
Uczniowski Klub Sportowy „Błękitna” - 1 716,- zł
ZHP Hufiec Szczecin Pogodno - 7 898,- zł
Fundacja na Rzecz Rozwoju Sportu „Promasters” - 6 000, zł
Polski Czerwony Krzyż - 6 050,- zł
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysł. - 1 900,- zł
Uczniowski Klub Sportowy „Bukowe” - 1 872,- zł
Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział terenowy 23 - 2 000,- zł
Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiking” - 3 168,- zł
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - 6 000,- zł
Stowarzyszenie „Focus” - 2 520,- zł
Klub Karate „Samuraj” - 4 752,- zł
Stowarzyszenie „Płomień Radości” - 5 040,- zł

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Piotr Spunda – telefon (91) 424 5168, Wydział Oświaty.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna telefon (91) 424 5114.
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny pw. Św. Józefa 14000.00
Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki 4800.00
Klub Karate "Samuraj" 4200.00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Szczecin Dąbie 8640.00
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Szczecin ZHP UNP: 32731 3000.00
Zachodniopomorska Chorągiew ZHP Hufiec Szczecin Pogodno UNP: 32703 4200.00
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Północno-Zachodni UNP: 32532 2912.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 500.00
Zachodniopomorska Chorągiew ZHP Hufiec Szczecin Pogodno UNP: 32699 6720.00
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Północno-Zachodni UNP: 32540 1920.00
Fundacja na Rzecz Promocji i Sportu "Promasters" 4800.00
Stowarzyszenie "FOCUS" 2352.00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Szczecin Dąbie 10584.00
Stowarzyszenie "Płomień Radości" 7200.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "WIKING" 2760.00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec Szczecin Dąbie 5040.00
Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" 2100.00
Uczniowski Klub Sportowy "Orliki" 2440.00
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1800.00
Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego w Szczecinie 2700.00
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Północno-Zachodni UNP: 32537 3472.00
Uczniowski Klub Sportowy "Bukowe 29" 3360.00
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Szczecin ZHP UNP: 32732 7000.00
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży 10920.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/05/18, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:24:53
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:24:53 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:31:36 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/07/20 13:49:58 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/06/22 09:55:58 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/18 10:00:00 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/18 09:53:43 nowa pozycja