Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
08/2005
Nazwa zadania:
Gminny Punkt Informacji Europejskiej w Szczecinie
Rodzaj zadania:
Prowadzenie Gminnego Punktu Informacji Europejskiej oraz prowadzenie konsultacji w ww. punkcie dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Termin składania:
2005/03/11
Data decyzji:
2005/06/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania:
Gminny Punkt Informacji Europejskiej w Szczecinie.

2. Rodzaj zadania:
Prowadzenie Gminnego Punktu Informacji Europejskiej oraz prowadzenie konsultacji w ww. punkcie dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
30.550 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).


4. Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.) oraz poniższymi kryteriami:

a) Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym,

b) Złożenie oferty na realizację zadania nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,

c) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań ureguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami,

Zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art.11 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).

5. Termin realizacji zadania: od 1.03.2005 do 31.12.2005 roku.

W takcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, rozliczający zwróci szczególną uwagę na następujące kwestie:
- Zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
- Prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych
6. Termin składania ofert: do 11 marca 2005 roku.

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter).

7. Termin, tryb i kryteria (inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Wybór najlepszych ofert nastąpi w terminie do 60 dni od zapoznania się z nimi.

Odrzuceniu podlegają oferty:

1. Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
2. Niekompletne.
3. Złożone po terminie.
4. Dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę.
5. Złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie.
6. Nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

1. Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty bądź zadań podobnego rodzaju.
2. Zakres rzeczowy zadania – precyzyjny opis planowanego działania, diagnoza sytuacji, harmonogram realizacji - adekwatne do przedmiotu oferty.
3. Zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta.
4. Kwalifikacje kadry realizującej zadanie.
5. Posiadanie przez oferenta bazy lokalowej, umożliwiającej organizację warsztatów. edukacyjnych, prezentacji, działalności integrującej społeczność - jej standard i wyposażenie.
6. Informacja o współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanego zadania.

Dotacja nie może być udzielona na:

1. Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym związanych.
2. Działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej.
3. Działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
4. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym.
5. Działalność polityczną i religijną.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

- 2005 rok 6.105,34 zł Nazwa realizatora zadania: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego,
- 2004 rok 36.632,10 zł Nazwa realizatora zadania: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Łukasz Żerucha – telefon 424 52 32, Wydział Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Pomocowych

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorskie Stowarzyseznie Rozwoju Gospodarczego 30550.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/02/23, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 11:19:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 11:19:22 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/01/19 14:47:55 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/06/01 13:53:09 modyfikacja wartości