Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/061
Nazwa zadania:
Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecina, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.
Termin składania:
2005/12/21
Data decyzji:
2006/01/06

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób .

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

 1. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 544 i 545),
 2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427),
 3. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 44, poz. 428).

 1. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom tego pozbawionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.
 2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecina, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.
 3. W konkursie którego celem jest podział środków na realizację tego zadania między oferentów, których oferty są najkorzystniejsze dla systemu pomocy społecznej Miasta, mogą uczestniczyć podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

  Przewiduje się realizacje zadania w sposób ciągły z uwzględnieniem planowanych dodatkowych działań w miesiącach zimowych.

  W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju na terenie Miasta Szczecina, posiadające własne placówki, odpowiednie zasoby lokalowe, sprzętowe, kadrowe, niezbędne doświadczenie oraz podmioty nie prowadzące dotychczas takiej działalności o ile na potrzeby tego zadania dysponują odpowiednimi zasobami umożliwiającymi im włączenie do systemu pomocy społecznej Miasta Szczecina, na potrzeby tego zadania od dnia 01.01.2006r.

 4. Wysokość dotacji na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi (do podziału) 832 500 zł. (słownie: osiemset trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych).

W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2006 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania dla podmiotów objętych dotacją ulegnie proporcjonalnej zmianie.

 1. Warunki przyznawania dotacji: zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz 593) oraz poniższymi zasadami:

 1. Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert w sposób częściowy,
 2. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
 3. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie, określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem,
 5. przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na

realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony.

5.  Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2006 do 31.12.2006 przez okres 12 miesięcy w roku w sposób ciągły ze szczególnym uwzględnieniem zadań w okresie zimowym.

Placówki zobowiązane będą działać w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przy uwzględnieniu określonej w umowie liczby miejsc zaoferowanych dla poszczególnych grup osób bezdomnych oraz dodatkowo innych mieszkańców Szczecina.

Placówki zobowiązane są do realizacji zadania co najmniej przez 6 dni w tygodniu.

Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą realizację zadania przy stawce sfinansowania jednego posiłku w wysokości maksymalnej 4,5 zł brutto.

Umowa zawarta na realizację zadania, będzie zawierać zapisy uzależniające wysokość kolejnych transz dotacji w ramach przyznanej maksymalnej kwoty rocznego dofinansowania od liczby wydanych posiłków dla których zrealizowano zadanie w okresach sprawozdawczych.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
 • informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
 • informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

dodatkowo powinien zawierać:

w zakresie programowym:

 • planowaną liczbę posiłków dla tych kategorii bezdomnych (mężczyźni, kobiety, matki z dziećmi, rodziny, młodociani, osoby starsze, wymagające szczególnej pielęgnacji i opieki, niepełnosprawni, ewentualnie inne szczególne grupy), dla których podmiot prowadzący oferuje miejsca w swoich placówkach, oraz liczbę możliwych do przygotowania i wydania posiłków dla innych mieszkańców Miasta,

 • regulamin placówki bądź punktu wydawania posiłków zawierający zasady i godziny wydawania posiłków,

w zakresie informacji o posiadanych zasobach:

 • opis bazy lokalowej i jej standard,

 • wyposażenie placówki, możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, warunki sanitarne, liczba miejsc w placówce z informacją o ich przeznaczeniu dla różnych kategorii osób bezdomnych, w tym miejsc dodatkowych w okresie zimowym, w przypadku punktu wydawania posiłków prowadzonego poza schroniskiem lub noclegownią opis warunków punktu,

w zakresie przewidywanych kosztów realizacji zadania:

 • wysokość już pozyskanych środków na realizację zadania w 2006 r. z innych źródeł.

Oferenci składający jedną ofertę i ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania, odrębnie dla każdej z placówek.

6.  Termin składania ofert:

  Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 29 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 4 należy składać w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

7.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.

Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja d.s. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 nastąpi w grudniu 2005, by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.01.2006 r.

Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będą pod uwagę:

 • wyposażenie placówki i jej znaczenie dla zaspokojenia potrzeb systemu pomocy społecznej Miasta w tym aktualna liczba podopiecznych objętych pomocą MOPR.

8.  Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 25 ust. 1 w ustawie o pomocy społecznej:

  w roku 2004:

  266 400 zł. Polski Komitet Pomocy Społecznej

  57 600 zł. Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej “Szczecin Antwerpia”

  68 482 zł. CARITAS Archidiecezji Szczecińsko –Kamieńskiej

  26 934 zł. Stowarzyszenie FENIKS

  w roku 2005:

  493 000 zł Polski Komitet Pomocy Społecznej

  32 000 zł Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej “Szczecin Antwerpia”

  165 580 zł CARITAS Archidiecezji Szczecińsko –Kamieńskiej

  88 850 zł Stowarzyszenie FENIKS

  15 000 zł Fundacja Pomocy Samotnej Matce

  W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zwani dalej podmiotami uprawnionymi.

  Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (procedura BOP XVIII, wniosek BOP - 12) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

  Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

  Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

9.  Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pan Jerzy Mazurkiewicz– telefon 424 56 66, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Feniks-106.762,50 zł, Fundacja Pomocy Samotnej Matce p. w. Św. Józefa-24.637,50 zł, Polsko-Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej Antwerpia-42.705 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej-446.760 zł, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej-210.600 zł. 831465.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/11/22, odpowiedzialny/a: Małgorzata Łogisz, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:35:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:35:18 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2006/01/06 14:27:17 modyfikacja wartości
Małgorzata Łogisz 2005/11/22 14:29:09 nowa pozycja