Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2008/048
Nazwa zadania:
Zajęcia sportowo - rehabilitacyjne prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2008/06/27
Data decyzji:
1900/01/01

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)     Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2)       Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr. 264, poz. 2207
z późn. zm.)

 

1.      Nazwa zadania:

ZAJĘCIA SPORTOWO - REHABILITACYJNE PROWADZONE PRZEZ UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE

 

2.      Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Zadanie powinno polegać na rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia sportowe. Środki nie mogą być przeznaczone na zakup sprzętu.

 

3.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

 

4.      Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:

a) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
b) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, będących mieszkańcami Szczecina,
c) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentować).

 

5.      Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 r.,

a)     w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

b)     zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

d)     Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.

 

6.      Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)
w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie,  o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

·        zakres rzeczowy zadania i jego dokładny opis,

·        objęcie programem jak największej liczby uczestników,

·        posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,

·        rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, harmonogram realizacji zadania,

·        możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

·        zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych          z innych źródeł na realizację zadania,

 

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2007 rok –10.000 zł – Uczniowski Klub Sportowy „Orliki”

2008 rok – zadanie nie było realizowane.

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione          w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

  

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 S, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Beata Andruszkiewicz  – telefon (91) 424 5670, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/06/02, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 14:55:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 14:55:55 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/06/05 13:40:55 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/06/02 14:38:22 nowa pozycja