Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2007/043
Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Szczecina:
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2007/06/04
Data decyzji:
2007/06/20

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Szczecina:
1) Puchar Europy w Wielobojach
2) Nocny Mityng Skoku o Tyczce
3) Jesienne Prezentacje Morskie

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 198.000 zł.
(słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100). Za wkład własny uznaje się tylko
środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) udokumentują doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
b) posiadają zgodę właściwego polskiego związku sportowego, ogólnopolskiej federacji lub
zarządu krajowego w przypadku Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata,
c) posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji zadania (opiekunowie,
animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, opieka medyczna, in.).

3. Informacja obligatoryjna: plan promocji imprezy.

4. Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuję
oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest:
1) Puchar Europy w Wielobojach – lipiec 2007
2) Nocny Mityng Skoku o Tyczce – lipiec 2007
3) Jesienne Prezentacje Morskie – wrzesień 2007

a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym
w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko
w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 4 czerwca 2007 roku.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej (grupa uczestników i widzów, program, atrakcyjność, promocja)
b) kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych zadań,
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d) kalkulacja finansowa (środki własne, sponsorzy, wolontariusze),
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2006 rok – 69.000 zł
- Puchar Europy w Wielobojach – 0 zł
- Nocny Mityng Gwiazd Skoku o Tyczce , Miejski Klub Lekkoatletyczny – 36.000 zł
- Jesienne Prezentacje Morskie, Jacht Klub HOM – 33.000 zł


Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Zgolak – tel. (91) 424 58 71, Wydział Sportu.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin-zadanie 2 35000.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin-zadanie 1 140000.00
Jacht Klub Harcerskiego Ośrodka Morskiego 23000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/05/02, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/02/03 10:54:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/02/03 10:54:12 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/07/06 14:48:51 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/05/10 10:04:46 nowa pozycja