Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2006/016
Nazwa zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:
(szczegóły w treści konkursu
Termin składania:
2006/04/27
Data decyzji:
2006/05/17

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

 1. Nazwa zadania:
 2. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

  Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

 3. Rodzaj zadania:
 4. PROWADZENIE OŚRODKA WCZESNEJ INTERWENCJI JAKO PLACÓWKI, W KTÓREJ REALIZOWANA JEST WIELOSPECJALISTYCZNA WCZESNA DIAGNOZA, TERAPIA DZIECI ORAZ WSPOMAGANIE RODZIN DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ.

  Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Celem zadania ma być uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich rodzin w różnych formach aktywności i ułatwienie im funkcjonowania w życiu społecznym.

 5. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
 6. Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi

  35 000 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe/środki rzeczowe wycenione.

 7. Zasady przyznawania dotacji:
 8. Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) / art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

 9. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01 maja 2006. roku do 31 grudnia 2006 roku,

 1. w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)/art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)*,
 2. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)/art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)*,
 3. szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 4. Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.

 1. Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem “otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” do 27 kwietnia 2006 roku.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty BOP-10, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

 • zakres rzeczowy zadania,
 • objęcie programem jak największej liczby uczestników,
 • posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
 • rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
 • możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
 • Zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania
 • analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2005 – 30.000 zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

2005 – 15.000 zł – Stowarzyszenie w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Beata Andruszkiewicz

– telefon (91) 424 5670 , Wydział Zdrowia i Polityki SpołecznejOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Ośob z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 35000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2006/03/27, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2007/01/22 14:47:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2007/01/22 14:47:57 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/05/22 12:07:39 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/05/22 11:59:31 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/03/29 10:51:32 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/03/29 09:45:55 nowa pozycja