Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/017
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
organizacja zajęć sportowych w ramach rozwoju sportu amatorskiego w triathlonie, prowadzenie szkolenia dla dzieci i młodzieży, zrzeszonej w szczecińskich klubach sportowych.
Termin składania:
2005/04/30
Data decyzji:
2005/05/27

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

og³asza otwarty konkurs ofert na:

Realizacjadania publicznego w zakresie dzia³atycz¹cych upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania: upowszechniania kultury fizycznej i sportu

2. Rodzaj zadania: organizacja zajsportowych w ramach rozwoju sportu amatorskiego w triathlonie, prowadzenie szkolenia dla dzieci i m³odzie¿y, zrzeszonej w szczecich klubach sportowych.

3. Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania: 25 000 z³.

(s³ownie: dwadzieœcia pitysi z³otych 00/100). Kwota dotacji nie mo¿e przekroczy0 % ca³kowitego kosztu zadania. Zastrzega si¿e wysokoœrodkest prognozowana - ostateczna kwota zostanie ustalona po przyju Uchwa³y w sprawie bud¿etu  Gminy Miasta Szczecin na 2005 rok.

4. Zasady przyznawania dotacji: a/ zamierzaj¹ realizowaadanie adresowane do grup dzieci i m³odzie¿y, mieszka miasta Szczecina, b/ prowadz¹ dzia³alnoœtatutow¹ w dziedzinie objj konkursem, c/ dysponuj¹ odpowiednio wyszkolon¹ kadr¹ zdoln¹ do realizacji zadania, d/ posiadaj¹ doœwiadczenie niezbe do realizacji zadania bcego przedmiotem konkursu, e/ oferty sporz¹dzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentub informacji pozostaj¹ bez rozpatrzenia. f/ z³o¿enie oferty o dotacjie gwarantuje przyznania œrodk wysokoœci, o ktwystje Oferent, g/ szczege i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiy Gmin¹ Miasto Szczecin a Oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania: KwiecieGrudzie05 rok

6. Termin sk³adania ofert: do 30 kwietnia 2005 roku

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a/ merytoryczna wartoœferty w tym zgodnoœ polityk¹ miasta w zakresie kultury fizycznej, b/ mo¿liwoœealizacji zadania przez podmiot przedstawiaj¹cy ofert kwalifikacje, uprawnienia i doœwiadczenie realizatorosi¹gnia, udzia³ we wspwodnictwie), c/ efektywnoœ relacja koszt rezultatocena kalkulacji kosztealizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana iloœrup, zawodnikkoszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika ), d/ zakres finansowania zadania z innych Ÿr ni¿ bud¿et Miasta w tym wielkoœrodk³asnych, e/ dotychczasowa wspaca z lokalnym samorz¹dem, opinie i rekomendacje, wiarygodnoœ(rzetelnoœ terminowoœozlicze

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2004 rok - 3 199 000 z³. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wed³ug danych Wydzia³u Sportu

2003 rok - 3 050 000 z³. Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wed³ug danych Wydzia³u Sportu

W konkursie mog¹ uczestniczyymieni w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie ( dz.U. z dnia 29 maja 2003r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii krajowej 1, pok68, telefon 4245105,

www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Pan Grzegorz Janowski - 424 55 39

Postwanie bie prowadzone zgodnie z:

  1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
  2. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 

 

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy IRONMAN 25000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/04/01, odpowiedzialny/a: Krupecka Ilona, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2007/01/19 13:43:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2007/01/19 13:43:12 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2005/07/25 11:12:35 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/04/04 15:14:17 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/04/01 21:17:45 nowa pozycja